Ktl-icon-tai-lieu

Các kiến thức cần nhớ về hình học để giải toán 12

Được đăng lên bởi mrthai1984
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 7997 lần   |   Lượt tải: 5 lần
www.VIETMATHS.com

Kinh Toán học

A. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ HÌNH HỌC ĐỂ GIẢI TOÁN 12
I. TỈ SỐ GÓC NHỌN TRONG TAM GIÁC VUÔNG

AB
AC
(ĐỐI chia HUYỀN) 2. cos  =
(KỀ chia HUYỀN)
BC
BC
AB
AC
3. tan  =
(ĐỐI chia KỀ) 4. cot  =
(KỀ chia ĐỐI)
AC
AB
1. sin  =

A

II. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
1. BC2 = AB2 + AC2 (Định lí Pitago)
2. AB2 = BH.BC
3. AC2 = CH.BC
4. AH2 = BH.CH

5. AB.AC = BC.AH

6.



B

C

H

1
1
1


2
2
AH
AB AC2

III. ĐỊNH LÍ CÔSIN
1. a2 = b2 + c2 – 2bccosA 2. b 2 = a2 + c2 – 2accosB 3. c2 = a2 + b 2 – 2abcosC
IV. ĐỊNH LÍ SIN

a
b
c


 2R
sin A sin B sin C
V. ĐỊNH LÍ TALET
MN // BC
a)

AM AN MN


;
AB AC BC

A

b)

AM AN

MB NC

VI. DIỆN TÍCH TRONG HÌNH PHẲNG
1. Tam giác thường:
a) S =

1
ah
2

b) S =

N

M

B

C

p(p  a)(p  b)(p  c) (Công thức Hê-rông)

c) S = pr (r: bk đ.tròn nội tiếp tam giác)
2. Tam giác đều cạnh a:
a) Đường cao: h =

a 3
;
2

b) S =

a2 3
4

c) Đường cao cũng là đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực
3. Tam giác vuông:
a) S =

1
ab (a, b là 2 cạnh góc vuông)
2

b) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của cạnh huyền
4. Tam giác vuông cân (nửa hình vuông):
a) S =

A

1 2
a (2 cạnh góc vuông bằng nhau)
2

b) Cạnh huyền bằng a 2

5. Nửa tam giác đều:
a) Là tam giác vuông có một góc bằng 30o hoặc 60o
2

B

60 o

30 o

a 3
a 3
b) BC = 2AB
c) AC =
d) S =
2
8
1
6. Tam giác cân: a) S = ah (h: đường cao; a: cạnh đáy)
2

C

b) Đường cao hạ từ đỉnh cũng là đường trung tuyến, đường phân giác, đường trung trực
7. Hình chữ nhật: S = ab (a, b là các kích thước)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN 2011 – HÌNH HỌC

kientqk@gmail.com.vn

1

www.VIETMATHS.com

Kinh Toán học

1
8. Hình thoi: S = d 1.d2 (d1, d2 là 2 đường chéo)
2
9. Hình vuông: a) S = a2
b) Đường chéo bằng a 2
10. Hình bình hành: S = ah (h: đường cao; a: cạnh đáy)
11. Đường tròn: a) C = 2  R (R: bán kính đường tròn)
b) S =  R2 (R: bán kính đường tròn)
VII. CÁC ĐƯỜNG TRONG TAM GIÁC
1. Đường trung tuyến: G: là trọng tâm của tam giác
a) Giao điểm của 3 đường trung tuyến của tam giác gọi là trọng tâm
b) * BG =

2
1
BN; * BG = 2GN; * GN = BN
3
3

A

N

M

2. Đường cao:
G
Giao điểm của của 3 đường cao của tam giác gọi là trực tâm
B
3. Đường trung trực:
Giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
4. Đường phân giác:
Giao điểm của 3 đường phân giác của tam giác là tâm đường tròn nội tiếp tam giác

C

P

VIII. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
1. Hình tứ diện đều:
a) Có 4 mặt là các tam giác đều bằng nhau
b) Chân đường cao trùng...
www.VIETMATHS.com Kinh Toán học
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN 2011 – HÌNH HỌC kientqk@gmail.com.vn
1
A. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ VỀ HÌNH HỌC ĐGII TOÁN 12
I. TỈ SỐ GÓC NHỌN TRONG TAM GIÁC VUÔNG
1. sin
=
AB
BC
(ĐỐI chia HUYỀN) 2. cos
=
AC
BC
(K chia HUYỀN)
3. tan
=
AB
AC
(ĐỐI chia KỀ) 4. cot
=
AC
AB
(Kchia ĐỐI)
II. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
1. BC
2
= AB
2
+ AC
2
(Định lí Pitago)
2. AB
2
= BH.BC 3. AC
2
= CH.BC
4. AH
2
= BH.CH 5. AB.AC = BC.AH 6.
2 2 2
1 1 1
AH AB AC
III. ĐỊNH LÍ CÔSIN
1. a
2
= b
2
+ c
2
2bccosA 2. b
2
= a
2
+ c
2
– 2accosB 3. c
2
= a
2
+ b
2
– 2abcosC
IV. ĐỊNH LÍ SIN
a b c
2R
V. ĐỊNH LÍ TALET
MN // BC
a)
AM AN MN
AB AC BC
; b)
AM AN
MB NC
VI. DIN TÍCH TRONG HÌNH PHẲNG
1. Tam giác thường:
a) S =
1
ah
2
b) S =
p(p a)(p b)(p c)
(Công thức Hê-rông)
c) S = pr (r: bk đ.tròn nội tiếp tam giác)
2. Tam giác đều cạnh a:
a) Đường cao: h =
a 3
2
; b) S =
2
a 3
4
c) Đường cao cũng là đường trung tuyến, đường phân giác, đưng trung trực
3. Tam giác vuông:
a) S =
1
2
ab (a, b là 2 cạnh góc vuông)
b) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là trung điểm của cạnh huyền
4. Tam giác vuông cân (nửa hình vuông):
a) S =
1
2
a
2
(2 cạnh góc vuông bằng nhau) b) Cạnh huyền bằng a
2
5. Nửa tam giác đều:
a) Là tam giác vuông có mt góc bằng 30
o
hoặc 60
o
b) BC = 2AB c) AC =
a 3
2
d) S =
2
a 3
8
6. Tam giác cân: a) S =
1
ah
2
(h: đường cao; a: cạnh đáy)
b) Đường cao hạ từ đỉnh cũng là đường trung tuyến, đường phân giác, đưng trung trực
7. Hình chữ nhật: S = ab (a, b là các kích thước)
H
C
B
A
N
M
CB
A
60
o
30
o
C
B
A
Các kiến thức cần nhớ về hình học để giải toán 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các kiến thức cần nhớ về hình học để giải toán 12 - Người đăng: mrthai1984
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Các kiến thức cần nhớ về hình học để giải toán 12 9 10 644