Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh có cấu trúc trong trí tuệ nhân tạo

Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2080 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương 4
CÁC LỆNH CÓ CẤU TRÚC
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau:
ƒ Khối lệnh trong C.
ƒ Cấu trúc rẽ nhánh.
ƒ Cấu trúc lựa chọn.
ƒ Cấu trúc vòng lặp.
ƒ Các câu lệnh “đặc biệt”.

I. KHỐI LỆNH
Một dãy các khai báo cùng với các câu lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc móc { và
} được gọi là một khối lệnh.
Ví dụ 1:
{

char ten[30];
printf(“\n Nhap vao ten cua ban:”);
scanf(“%s”, ten);
printf(“\n Chao Ban %s”,ten);

}

Ví dụ 2:
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int main ()
{ /*đây là đầu khối*/
char ten[50];
printf("Xin cho biet ten cua ban !");
scanf("%s",ten);
getch();
return 0;
} /*đây là cuối khối*/

Một khối lệnh có thể chứa bên trong nó nhiều khối lệnh khác gọi là khối lệnh
lồng nhau. Sự lồng nhau của các khối lệnh là không hạn chế.
Minh họa:
{
… lệnh;
{
… lệnh;
{
… lệnh;
}
… lệnh;
}
… lệnh;
}
Trang 44

Lập trình căn bản

Lưu ý về phạm vi tác động của biến trong khối lệnh lồng nhau:
- Trong các khối lệnh khác nhau hay các khối lệnh lồng nhau có thể khai báo
các biến cùng tên.
Ví dụ 1:
{
… lệnh;
{
int a,b;
/*biến a, b trong khối lệnh thứ nhất*/
… lệnh;
}
…lệnh;
{
int a,b;
/*biến a,b trong khối lệnh thứ hai*/
… lệnh;
}
}
Ví dụ 2:
{
int a, b;
/*biến a,b trong khối lệnh “bên ngoài”*/
… lệnh;
{
int a,b;
/*biến a,b bên trong khối lệnh con*/
}
}
- Nếu một biến được khai báo bên ngoài khối lệnh và không trùng tên với biến
bên trong khối lệnh thì nó cũng được sử dụng bên trong khối lệnh.
- Một khối lệnh con có thể sử dụng các biến bên ngoài, các lệnh bên ngoài
không thể sử dụng các biến bên trong khối lệnh con.
Ví dụ:
{
int a, b, c;
…lệnh;
{
int c, d;
…lệnh;
}
}

II. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH
Cấu trúc rẽ nhánh là một cấu trúc được dùng rất phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình nói
chung. Trong C, có hai dạng: dạng không đầy đủ và dạng đầy đủ.

II.1. Dạng không đầy đủ
Cú pháp:
if (<Biểu thức điều kiện>)
Trang 45

Lập trình căn bản

<Công việc>

Lưu đồ cú pháp:

Bt đkiện
Đúng
Công việc

Sai

Giải thích:
<Công việc> được thể hiện bằng 1 câu lệnh hay 1 khối lệnh.
Kiểm tra Biểu thức điều kiện trước.
Nếu điều kiện đúng (!= 0) thì thực hiện câu lệnh hoặc khối
lệnh liền sau điều kiện.
Nếu điều kiện sai thì bỏ qua lệnh hoặc khối lệnh liền sau điều
kiện (những lệnh và khối lệnh sau đó vẫn được thực hiện bình
thường vì nó không phụ thuộc vào điều kiện sau if).

Thoát

Ví dụ 1:
Yêu cầu người thực hiện chương trình nhập vào một số thực a. In ra màn hình
kết quả nghịch đảo của a khi a ≠ 0.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main ()
{
float ...
Lp trình căn bn
Chương 4
CÁC LNH CÓ CU TRÚC
Hc xong chương này, sinh viên s nm được các vn đề sau:
Khi lnh trong C.
Cu trúc r nhánh.
Cu trúc la chn.
Cu trúc vòng lp.
Các câu lnh “đặc bit”.
I. KHI LNH
Mt dãy các khai báo cùng vi các câu lnh nm trong cp du ngoc móc { và
} được gi là mt khi lnh.
Ví d 1:
{
char ten[30];
printf(“\n Nhap vao ten cua ban:”);
scanf(“%s”, ten);
printf(“\n Chao Ban %s”,ten);
}
Ví d 2:
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int main ()
{ /*đây là đầu khi*/
char ten[50];
printf("Xin cho biet ten cua ban !");
scanf("%s",ten);
getch();
return 0;
} /*đây là cui khi*/
Mt khi lnh có th cha bên trong nó nhiu khi lnh khác gi là khi lnh
lng nhau. S lng nhau ca các khi lnh là không hn chế.
Minh ha:
{
lnh;
{
lnh;
{
lnh;
}
lnh;
}
… lnh;
}
Trang 44
Các lệnh có cấu trúc trong trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh có cấu trúc trong trí tuệ nhân tạo - Người đăng: Tớyêuấy Tớnóithậtđấy Ứđùađâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các lệnh có cấu trúc trong trí tuệ nhân tạo 9 10 893