Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh đơn trong trí tuệ nhân tạo

Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình căn bản

Chương 3
CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C
Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm rõ các vấn đề sau:
ƒ Câu lệnh là gì?
ƒ Cách sử dụng câu lệnh gán giá trị của một biểu thức cho một biến.
ƒ Cách sử dụng lệnh scanf để nhập giá trị cho biến.
ƒ Cách sử dụng lệnh printf để xuất giá trị của biểu thức lên màn hình và cách định
dạng dữ liệu.

I. Câu lệnh
I.1. Khái niệm câu lệnh
Một câu lệnh (statement) xác định một công việc mà chương trình phải thực
hiện để xử lý dữ liệu đã được mô tả và khai báo. Các câu lệnh được ngăn cách với
nhau bởi dấu chấm phẩy (;).

I.2. Phân loại
Có hai loại lệnh: lệnh đơn và lệnh có cấu trúc.
Lệnh đơn là một lệnh không chứa các lệnh khác. Các lệnh đơn gồm: lệnh gán,
các câu lệnh nhập xuất dữ liệu…
Lệnh có cấu trúc là lệnh trong đó chứa các lệnh khác. Lệnh có cấu trúc bao
gồm: cấu trúc điều kiện rẽ nhánh, cấu trúc điều kiện lựa chọn, cấu trúc lặp và cấu trúc
lệnh hợp thành. Lệnh hợp thành (khối lệnh) là một nhóm bao gồm nhiều khai báo biến
và các lệnh được gom vào trong cặp dấu {}.

II. CÁC LỆNH ĐƠN
II.1. Lệnh gán
Lệnh gán (assignment statement) dùng để gán giá trị của một biểu thức cho một
biến.
Cú pháp: <Tên biến> = <biểu thức>
Ví dụ:
int main() {
int x,y;
x =10; /*Gán hằng số 10 cho biến x*/
y = 2*x; /*Gán giá trị 2*x=2*10=20 cho x*/
return 0;
}

Trang 36

Lập trình căn bản

Nguyên tắc khi dùng lệnh gán là kiểu của biến và kiểu của biểu thức phải giống
nhau, gọi là có sự tương thích giữa các kiểu dữ liệu. Chẳng hạn ví dụ sau cho thấy một
sự không tương thích về kiểu:
int main() {
int x,y;
x = 10; /*Gán hằng số 10 cho biến x*/
y = “Xin chao”;
/*y có kiểu int, còn “Xin chao” có kiểu char* */
return 0;
}
Khi biên dịch chương trình này, C sẽ báo lỗi "Cannot convert ‘char *’ to ‘int’" tức là C không
thể tự động chuyển đổi kiểu từ char * (chuỗi ký tự) sang int.
Tuy nhiên trong đa số trường hợp sự tự động biến đổi kiểu để sự tương thích về kiểu sẽ được
thực hiện. Ví dụ:
int main() {
int x,y;
float r;
char ch;
r = 9000;
x = 10; /* Gán hằng số 10 cho biến x */
y = 'd'; /* y có kiểu int, còn ‘d’ có kiểu char*/
r = 'e'; /* r có kiểu float, ‘e’ có kiểu char*/
ch = 65.7; /* ch có kiểu char, còn 65.7 có kiểu float*/
return 0;
}
Trong nhiều trường hợp để tạo ra sự tương thích về kiểu, ta phải sử dụng đến cách thức
chuyển đổi kiểu một cách tường minh. Cú pháp của phép toán này như sau:

(Tên kiểu) <Biểu thức>
Chuyển đổi kiểu của <Biểu thức> thành kiểu mới <Tên kiểu>. Chẳng
hạn như:
float f;
f = (float) 10 / 4; /* f lúc này là 2.5*/

Chú ý:
...
Lp trình căn bn
Chương 3
CÁC CÂU LNH ĐƠN TRONG C
Hc xong chương này, sinh viên s nm rõ các vn đề sau:
Câu lnh là gì?
Cách s dng câu lnh gán giá tr ca mt biu thc cho mt biến.
Cách s dng lnh scanf để nhp giá tr cho biến.
Cách s dng lnh printf để xut giá tr ca biu thc lên màn hình và cách định
dng d liu.
I. Câu lnh
I.1. Khái nim câu lnh
Mt câu lnh (statement) xác định mt công vic mà chương trình phi thc
hin để x lý d liu đã được mô t và khai báo. Các câu lnh được ngăn cách vi
nhau bi du chm phy (;).
I.2. Phân loi
Có hai loi lnh: lnh đơn và lnh có cu trúc.
Lnh đơn là mt lnh không cha các lnh khác. Các lnh đơn gm: lnh gán,
các câu lnh nhp xut d liu…
Lnh có cu trúc là lnh trong đó cha các lnh khác. Lnh có cu trúc bao
gm: cu trúc điu kin r nhánh, cu trúc điu kin la chn, cu trúc lp và cu trúc
lnh hp thành. L
nh hp thành (khi lnh) là mt nhóm bao gm nhiu khai báo biến
và các lnh được gom vào trong cp du {}.
II. CÁC LNH ĐƠN
II.1. Lnh gán
Lnh gán (assignment statement) dùng để gán giá tr ca mt biu thc cho mt
biến.
Cú pháp: <Tên biến> = <biu thc>
Ví d:
int main() {
int x,y;
x =10; /*
Gán hng s 10 cho biến x*/
y = 2*x; /*Gán giá tr 2*x=2*10=20 cho x*/
return 0;
}
Trang 36
Các lệnh đơn trong trí tuệ nhân tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh đơn trong trí tuệ nhân tạo - Người đăng: Tớyêuấy Tớnóithậtđấy Ứđùađâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các lệnh đơn trong trí tuệ nhân tạo 9 10 777