Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước trong Autocad

Được đăng lên bởi Phuong Nguyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh
kích thước
Bởi:
Công Ty tin học Hài Hòa

Khái niệm
Các thành phần của kích thước
Ghi kích thước là một phần không thể thiếu trong mỗi bản vẽ kỹ thuật. Tuỳ thuộc các
tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia cách thể hiện đường ghi kích thước có thể cũng có
các khác biệt. Chương này chủ yếu trình bày các lệnh liên qua đến việc ghi, hiệu chỉnh
và định nghĩa lại các biến ghi kích thước cho phù hợp với từng yêu cầu cụ thể. Các thành
phần chủ yếu nhất để thể hiện một đường ghi kích thước được mô tả trong hình 5.1 dưới
đây.

Các thành phần số liệu đường kích thước.

Nếu đặt kích thước là "enabled" thì tất cả các thành phần của kích thước sẽ được coi
như là một đối tượng duy nhất (kích thước liên kết). Nếu không, mỗi thành phần của
kích thước sẽ là một đối tượng riêng biệt, điều này thuận tiện hơn trong việc hiệu chỉnh
kích thước.
Có thể dùng lệnh Explode để phân kích thước liên kết ra thành các đối tượng riêng biệt.
1/30

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước

Biến kích thước (Dimension Variables) và kiểu kích thước (Dimension Style)
Để điều khiển các thành phần của kích thước, AutoCAD dùng các biến kích thước. Mỗi
biến kích thước nhận một giá trị nhất định và có thể thay đổi được. Biến kích thước có
thể nhận các kiểu giá trị logic (ON/OFF), khoảng cách, hệ số tỷ lệ, số nguyên hay là một
dòng chuỗi ký tự (String).
Một tập hợp các biến kích thước với các giá trị nhất định sẽ tạo nên một kiểu kích thước.
AutoCAD cho phép người dùng tạo và lưu trữ các kiểu kích thước trong bản vẽ. Khi gọi
một kiểu kích thước nào đó làm hiện hành thì các kích thước sau đó sẽ được vẽ với giá
trị các biến kích thước thuộc kiểu đó. Nếu thay đổi giá trị các biến kích thước của một
kiểu đã định nghĩa, thì các kích thước đã được vẽ theo kiểu này cũng được cập nhật các
giá trị mới. Ngoại trừ biến Dimaso và Dimsho, AutoCAD lưu trữ giá trị tất cả các biến
kích thước trong kiểu kích thước. Bảng sau giới thiệu về các biến kích thước thường
dùng.
Để gán giá trị cho biến kích thước, hãy nhập tên biến vào dòng nhắc
Gán giá trị cho biến kích thước và tạo kiểu kích thước
Dim: trong mode ghi kích thước, theo cú pháp sau: Dim: tên biến kích thước ↵
Current value <giá trị hiện thời> New value: (vào giá trị mới)
Có thể nhập vào đây giá trị mới cho biến hay ↵ để duy trì giá trị hiện hành.
Giá trị của biến kích thước được lưu trữ cùng với bản vẽ cho đến khi nó được gán giá trị
khác. Có thể lưu trữ giá trị của biến kích thước trong kiểu kích t...
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh
kích thước
Bởi:
Công Ty tin học Hài Hòa
Khái niệm
Các thành phần của kích thước
Ghi kích thước một phần không thể thiếu trong mỗi bản vẽ kỹ thuật. Tuỳ thuộc các
tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc gia cách thể hiện đường ghi kích thước thể cũng
các khác biệt. Chương này chủ yếu trình bày các lệnh liên qua đến việc ghi, hiệu chỉnh
định nghĩa lại các biến ghi kích thước cho phù hợp với từng yêu cầu cụ thể. Các thành
phần chủ yếu nhất để thể hiện một đường ghi kích thước được mô tả trong hình 5.1 dưới
đây.
Các thành phần số liệu đường kích thước.
Nếu đặt kích thước "enabled" thì tất cả các thành phần của kích thước sẽ được coi
như một đối tượng duy nhất (kích thước liên kết). Nếu không, mỗi thành phần của
kích thước sẽ là một đối tượng riêng biệt, điều này thuận tiện hơn trong việc hiệu chỉnh
kích thước.
Có thể dùng lệnh Explode để phân kích thước liên kết ra thành các đối tượng riêng biệt.
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước
1/30
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước trong Autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước trong Autocad - Người đăng: Phuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước trong Autocad 9 10 376