Ktl-icon-tai-lieu

Các loại chuyển giao trong giao tiếp giao văn hóa

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 3 (2014) 14-22 

Các loại chuyển giao trong giao tiếp giao văn hóa
Nguyễn Quang*
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận bài ngày 2 tháng 6 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 9 năm 2014

Tóm tắt: Trong bài viết này, các loại chuyển giao ngôn từ-ngôn từ (ngôn ngữ, giao tiếp, giao văn
hóa) và ngôn từ-phi ngôn từ được đưa ra bàn luận. Chuyển giao giao văn hóa, vốn được xem như
tiêu điểm học thuật, được tác giả phân tích chi tiết dựa trên các điểm qui chiếu của thói quen văn
hóa, ẩn tàng văn hóa và tính ưa chuộng hơn trong các cộng đồng ngôn ngữ-văn hóa.
Từ khóa: Chuyển giao, chuyển giao ngôn từ-ngôn từ, chuyển giao ngôn từ-phi ngôn từ, song ngữ,
song văn hóa.

1. Các loại chuyển giao ngôn từ-ngôn từ
trong giao tiếp giao văn hóa*

hiện thấu đáo. Với lí do đó, chúng tôi [2] xin
được đưa ra cách phân loại chuyển giao như
sau:

Theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu
dịch thuật, có nhiều kiểu dịch khác nhau và
chúng được tập hợp thành hai loại (cũng có thể
được coi là hai kiểu chuyển giao) chính yếu; đó
là 'Dịch ngữ nghĩa' (Semantic translation) và
'Dịch giao tiếp' (Communicative translation),
hay 'Dịch tín' và 'Dịch nhã'. Tuy nhiên, chúng
tôi [1] thiển nghĩ, nếu xét các chuyển giao ngôn
từ-ngôn từ trong giao tiếp giao văn hoá theo
cách phân loại dịch thuật này thì e rằng ta sẽ
khó nêu bật được tính phổ niệm và tính đặc thù
văn hóa của các ngôn ngữ được xét cũng như
các điểm qui chiếu từ nội ngôn đến giao tiếp, từ
giao tiếp nội văn hóa đến giao tiếp giao văn
hóa. Do vậy, chúng tôi e rằng việc nêu bật
những khác biệt giao văn hoá vốn rất dễ gây sốc
văn hoá và ngừng trệ giao tiếp sẽ khó được thực

1.1. Chuyển giao ngôn ngữ (Linguistic transfer)
1.1.1. Chuyển giao ngôn ngữ tuyệt đối
(Absolute linguistic transfer)
Đây là kiểu chuyển giao theo đó các yếu tố
ngôn ngữ A được chuyển dịch theo đúng tương
đương một-đối-một sang các yếu tố ngôn ngữ
B. Lực ngôn tác được người bản ngữ của ngôn
ngữ A cảm nhận ở phát ngôn nguồn thế nào thì
cũng được người bản ngữ của ngôn ngữ B cảm
nhận ở phát ngôn đích như thế.
Ví dụ: - Anh: I saw him rushing down the
street. [Tôi thấy anh ta lao xuống phố]
Æ Việt: Tôi thấy hắn lao xuống phố.
Hoặc - Anh: We'll talk about it later.
[Chúng ta sẽ nói về nó sau]

_______

Æ Việt: Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau.

*

ĐT.: 84-913388474
Email: ngukwang@yahoo.com

14

N. Quang / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài, Tập 30, Số 3 (2014) 1...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Nghiên cu Nước ngoài, Tp 30, S 3 (2014) 14-22
14
Các loi chuyn giao trong giao tiếp giao văn hóa
Nguyn Quang*
Trường Đại hc Ngoi ng, ĐHQGHN, Phm Văn Đồng, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn bài ngày 2 tháng 6 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 20 tháng 9 năm 2014
Tóm tt: Trong bài viết này, các loi chuyn giao ngôn t-ngôn t (ngôn ng, giao tiếp, giao văn
hóa) và ngôn t-phi ngôn t được đưa ra bàn lun. Chuyn giao giao văn hóa, vn được xem như
tiêu đim hc thut, đưc tác gi phân tích chi tiết da trên các đim qui chiếu ca thói quen văn
hóa, n tàng văn hóa và tính ưa chung hơn trong các cng đồng ngôn ng-văn hóa.
T
khóa: Chuyn giao, chuyn giao ngôn t-ngôn t, chuyn giao ngôn t-phi ngôn t, song ng,
song văn hóa.
1. Các loi chuyn giao ngôn t-ngôn t
trong giao tiếp giao văn hóa
*
Theo quan đim ca nhiu nhà nghiên cu
dch thut, có nhiu kiu dch khác nhau và
chúng được tp hp thành hai loi (cũng có th
được coi là hai kiu chuyn giao) chính yếu; đó
là 'Dch ng nghĩa' (Semantic translation) và
'Dch giao tiếp' (Communicative translation),
hay 'Dch tín' và 'Dch nhã'. Tuy nhiên, chúng
tôi [1] thin nghĩ, nếu xét các chuyn giao ngôn
t-ngôn t trong giao tiếp giao văn hoá theo
cách phân loi dch thut này thì e rng ta s
khó nêu bt
được tính ph nim và tính đặc thù
văn hóa ca các ngôn ng được xét cũng như
các đim qui chiếu t ni ngôn đến giao tiếp, t
giao tiếp ni văn hóa đến giao tiếp giao văn
hóa. Do vy, chúng tôi e rng vic nêu bt
nhng khác bit giao văn hoá vn rt d gây sc
văn hoá và ngng tr giao tiếp s khó được thc
_______
*
ĐT.: 84-913388474
Email: ngukwang@yahoo.com
hin thu đáo. Vi lí do đó, chúng tôi [2] xin
được đưa ra cách phân loi chuyn giao như
sau:
1.1. Chuyn giao ngôn ng (Linguistic transfer)
1.1.1. Chuyn giao ngôn ng tuyt đối
(Absolute linguistic transfer)
Đây là kiu chuyn giao theo đó các yếu t
ngôn ng A được chuyn dch theo đúng tương
đương mt-đối-mt sang các yếu t ngôn ng
B. Lc ngôn tác được người bn ng ca ngôn
ng A cm nhn
phát ngôn ngun thế nào thì
cũng được người bn ng ca ngôn ng B cm
nhn phát ngôn đích như thế.
Ví d: - Anh: I saw him rushing down the
street. [Tôi thy anh ta lao xung ph]
Æ Vit: Tôi thy hn lao xung ph.
Hoc - Anh: We'll talk about it later.
[Chúng ta s nói v nó sau]
Æ Vit: Chúng ta s nói v chuyn đó sau.
Các loại chuyển giao trong giao tiếp giao văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các loại chuyển giao trong giao tiếp giao văn hóa - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các loại chuyển giao trong giao tiếp giao văn hóa 9 10 47