Ktl-icon-tai-lieu

Các nhóm bảo vệ trong tổng hợp hữu cơ.

Được đăng lên bởi quynhanhshinn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 63 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các nhóm bảo vệ trong tổng hợp hữu cơ
Bảo vệ
alcol

Bảo vệ
phenol
Bảo vệ
amin

Bảo vệ
acid
Bảo vệ
aldehit,
ceton
Bảo vệ
diol

Tác nhân
TMSCl/py, TMSOTf/Et3N,
TMSCN
TBSCl
Ac2O, Ac2O/I2, Ac2O/Py

Loại bỏ
HCl/THF-H2O

Phản ứng
R-OH <--> R-OSiMe3
R-OH <--> R-OSiMe2t-Bu
R-OH <--> R-Oac

BzCl/Py, BzCl
BnBr/NaH-n-Bu4NI, BnBr/K2CO3
MeOCH2Cl/ i-Pr2NEt
3,4-Dihydropyran/Py.
MeI/NaH, MeI/Ag2O
Me2SO4/ KOH, Me2SO4/ K2CO3
BnBr/NaH-n-Bu4NI, BnBr/K2CO3
(CF3CO)2O, K2CO3
Boc2O, Et3N
ClCO2Bn(CBzCl)/ K2CO3
Ac2O/Py
BnBr, K2CO3
BnOH, TsOH

n-Bu4NF, HCl, LiBF4
K2CO3/MeOH,
KOH/MeOH
K2CO3/MeOH, KOH/EtOH
H2/Pd-C, Na/NH3
HCl/MeOH, H2O
AcOH/H2O, TsOH/MeOH
TMSCl/ NaI- MeCN, H2O
BBr3, BCl3
H2/Pd-C, Na/NH3,
K2CO3/MeOH-H2O
CF3CO2H, AcCl/EtOH
H2, Pd/C
KOH/MeOH, HCl/MeOH
H2, Pd/C
H2, Pd/C

HC(OMe)3, TsOH
(CH2OH)2, TsOH
HS(CH2)3SH, BF3.OEt2
2,2-Dimethoxypropane/TsOH
PhCH(OMe)2,.TsOH
COCl2/ Py

TsOH/ acetone
HCl/EtOH, TsOH/ acetone
MeI/CaCO3-MeCN
HCl/MeOH
H2, Pd(OH)2
KOH/MeOH

R2CO <--> R2C(OMe)2

R-OH <--> R-OOCPh
R-OH <--> R-OCH2Ph
R-OH <--> R-OCH2OMe
R-OH <--> R-OMe
Ar-OH <--> Ar-OMe
Ar-OH <--> Ar-OCH2Ph
R2NH <--> R2N-CO-CF3
R2NH <--> R2N-COOt-Bu
R2NH <--> R2N-COOBn
R2NH <--> R2N-COMe
R2NH <--> R2N-Bn
R-COOH <--> R-COOBn

...
Các nhóm bảo vệ trong tổng hợp hữu cơ
Bảo vệ
alcol
Tác nhân Loại bỏ Phản ứng
TMSCl/py, TMSOTf/Et
3
N,
TMSCN
HCl/THF-H
2
O R-OH <--> R-OSiMe
3
TBSCl n-Bu
4
NF, HCl, LiBF
4
R-OH <--> R-OSiMe
2
t-Bu
Ac
2
O, Ac
2
O/I
2
, Ac
2
O/Py K
2
CO
3
/MeOH,
KOH/MeOH
R-OH <--> R-Oac
BzCl/Py, BzCl K
2
CO
3
/MeOH, KOH/EtOH R-OH <--> R-OOCPh
BnBr/NaH-n-Bu
4
NI, BnBr/K
2
CO
3
H
2
/Pd-C, Na/NH
3
R-OH <--> R-OCH
2
Ph
MeOCH
2
Cl/ i-Pr
2
NEt HCl/MeOH, H
2
O R-OH <--> R-OCH
2
OMe
3,4-Dihydropyran/Py
.
AcOH/H
2
O, TsOH/MeOH
MeI/NaH, MeI/Ag
2
O TMSCl/ NaI- MeCN, H
2
O R-OH <--> R-OMe
Bảo vệ
phenol
Me
2
SO
4
/ KOH, Me
2
SO
4
/ K
2
CO
3
BBr
3
, BCl
3
Ar-OH <--> Ar-OMe
BnBr/NaH-n-Bu
4
NI, BnBr/K
2
CO
3
H
2
/Pd-C, Na/NH
3
, Ar-OH <--> Ar-OCH
2
Ph
Bảo vệ
amin
(CF
3
CO)
2
O, K
2
CO
3
K
2
CO
3
/MeOH-H
2
O R
2
NH <--> R
2
N-CO-CF
3
Boc
2
O, Et
3
N CF
3
CO
2
H, AcCl/EtOH R
2
NH <--> R
2
N-COOt-Bu
ClCO
2
Bn(CBzCl)/ K
2
CO
3
H
2
, Pd/C R
2
NH <--> R
2
N-COOBn
Ac
2
O/Py KOH/MeOH, HCl/MeOH R
2
NH <--> R
2
N-COMe
BnBr, K
2
CO
3
H
2
, Pd/C R
2
NH <--> R
2
N-Bn
Bảo vệ
acid
BnOH, TsOH H
2
, Pd/C R-COOH <--> R-COOBn
Bảo vệ
aldehit,
ceton
HC(OMe)
3
, TsOH TsOH/ acetone R
2
CO <--> R
2
C(OMe)
2
(CH
2
OH)
2
, TsOH HCl/EtOH, TsOH/ acetone
HS(CH
2
)
3
SH, BF
3
.
OEt
2
MeI/CaCO
3
-MeCN
Bảo vệ
diol
2,2-Dimethoxypropane/TsOH HCl/MeOH
PhCH(OMe)
2
,
.
TsOH H
2
, Pd(OH)
2
COCl
2
/ Py KOH/MeOH
Các nhóm bảo vệ trong tổng hợp hữu cơ. - Người đăng: quynhanhshinn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các nhóm bảo vệ trong tổng hợp hữu cơ. 9 10 653