Ktl-icon-tai-lieu

các phản ứng oxi hóa khử thường gặp

Được đăng lên bởi van1993
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1811 lần   |   Lượt tải: 9 lần
169

Giáo khoa hóa vô cơ

Biên soạn: Võ Hồng Thái

Chương trình Hóa học

VẤN ĐỀ III HÓA VÔ CƠ

VIẾT CÁC PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
THƯỜNG GẶP
(CÁC CHẤT OXI HÓA, CHẤT KHỬ THƯỜNG GẶP)
Để viết được các phản ứng oxi hóa khử thì chúng ta cần biết một số chất oxi hóa và một
số chất khử thường gặp. Chất oxi hóa sau khi bị khử thì tạo thành chất khử liên hợp (chất
khử tương ứng); Cũng như chất khử sau khi bị oxi hóa thì tạo thành chất khử liên hợp
(chất khử tương ứng). Ta phải biết các chất khử và chất oxi hóa tương ứng thì mới viết
được phản ứng oxi hóa khử.

I. Các chất oxi hóa thường gặp
I.1. Các hợp chất của mangan: KMnO4, K2MnO4, MnO2 (MnO4-, MnO42-, MnO2)
+7

+6

+4

- KMnO4, K2MnO4, MnO2 trong môi trường axit (H+) thường bị khử thành muối
+2

Mn2+
Thí dụ:
+7

+2

+2

+3

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 
→ 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O

Kali pemanganat Sắt (II) sunfat
Thuốc tím
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

Mangan (II) sunfat

+3

Sắt (III) sunfat

+2

+5

2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4 
→ 2MnSO4 + 5KNO3 + K2SO4 + 3H2O
Kali nitrit
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

Kali nitrat

+4

+2

+6

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 
→ 2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O
Kali sunfit
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+6

Kali sunfat

+2

+2

+3

K2MnO4 + 4FeSO4 + 4H2SO4 
→ MnSO4 + 2Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O
Kali manganat Sắt (II) sunfat
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+4

MnO 2

Managan (II) sun fat

-1

+

+2
t0

4HCl(đ) →

Sắt (III) sunfat

0

MnCl2 + Cl2 + 2H2O

©  và  Võ Hồng Thái

170

Giáo khoa hóa vô cơ

Mangan đioxit
(Chất oxi hóa)

Biên soạn: Võ Hồng Thái

Axit clohđric (đặc) Mangan(II) clorua Khí clo
(Chất khử)

+4

+2

MnO2

+3

2FeSO4 + 2H2SO4 
→ MnSO4

+

Mangan đioxit
(Chất oxi hóa)

+2

Sắt (II) sunfat
(Chất khử)

+7

+

Fe2(SO4)3 + 2H2O

Mangan (II) sunfat

-1

+2

Sắt (III) sunfat

0

2KMnO4 + 10NaCl + 8H2SO4 
→ 2MnSO4 + 5Cl2 + K2SO 4 + 5Na2SO4 + 8H2O
Kali pemanganat Nat ri clorua
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

Mangan (II) sunfat

-1

2KMnO4
Kali pemanganat
(Chất oxi hóa)

+2

Axit clohđric
(Chất khử)

+7

MnO 4

5Fe

+ 8H

+

Ion pemanganat Ion sắt (II)
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

5Cl2


→

+ 8H2O

+3
2+

Mn

5Fe3+ + 4H2O

+

Ion mangan (II)

-3

+ 2KCl

Khí clo

+2
2+

+

+

Mangan (II) clorua

+2
-

0

16HCl 
→ 2MnCl2

+

Khí clo

Ion sắt (III)

+2

+5

8KMnO4 + 5PH3 + 12H2SO4 
→ 8MnSO4 + 5H3PO4 + 4K2SO4 + 12H2O
Kali pemanganat Photphin
(Chất oxi hóa) (Chất khử)
+7

Mangan (II) sunfat

0

+2

Axit sunfuric

+2

2KMnO4 + 5Zn + 8H2SO4 ...
Giáo khoa hóa vô cơ Biên son: Võ Hng Thái
©
http://vietsciences.free.fr
http://vietsciences.org
Võ Hng Thái
169
Chương trình Hóa hc
VN ĐỀ III HÓA VÔ CƠ
VIT CÁC PHN NG OXI HÓA KH
THƯỜNG GP
(CÁC CHT OXI HÓA, CHT KH THƯỜNG GP)
Để viết được các phn ng oxi hóa kh thì chúng ta cn biết mt s cht oxi hóa và mt
s cht kh thường gp. Cht oxi hóa sau khi b kh thì to thành cht kh liên hp (cht
kh tương ng); Cũng như cht kh sau khi b oxi hóa thì to thành cht kh liên hp
(cht kh tương ng). Ta phi biết các cht kh và cht oxi hóa tương ng thì mi viết
được phn ng oxi hóa kh.
I. Các cht oxi hóa thường gp
I.1. Các hp cht ca mangan: KMnO
4
, K
2
MnO
4
, MnO
2
(MnO
4
-
, MnO
4
2-
, MnO
2
)
+7 +6 +4
- KMnO
4
, K
2
MnO
4
, MnO
2
trong môi trường axit (H
+
) thường b kh thành mui
+2
Mn
2+
Thí d
:
+7 +2 +2 +3
2KMnO
4
+ 10FeSO
4
+ 8H
2
SO
4
→
2MnSO
4
+ 5Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ 8H
2
O
Kali pemanganat St (II) sunfat Mangan (II) sunfat St (III) sunfat
Thuc tím
(Cht oxi hóa) (Cht kh)
+7 +3 +2 +5
2KMnO
4
+ 5KNO
2
+ 3H
2
SO
4
→ 2MnSO
4
+ 5KNO
3
+ K
2
SO
4
+ 3H
2
O
Kali nitrit Kali nitrat
(Cht oxi hóa) (Cht kh)
+7 +4 +2 +6
2KMnO
4
+ 5K
2
SO
3
+ 3H
2
SO
4
→ 2MnSO
4
+ 6K
2
SO
4
+ 3H
2
O
Kali sunfit Kali sunfat
(Cht oxi hóa) (Cht kh)
+6 +2 +2 +3
K
2
MnO
4
+ 4FeSO
4
+ 4H
2
SO
4
→ MnSO
4
+ 2Fe
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ 4H
2
O
Kali manganat St (II) sunfat Managan (II) sun fat St (III) sunfat
(Cht oxi hóa) (Cht kh)
+4 -1 +2 0
MnO
2
+ 4HCl(đ) →
0
t
MnCl
2
+ Cl
2
+ 2H
2
O
các phản ứng oxi hóa khử thường gặp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phản ứng oxi hóa khử thường gặp - Người đăng: van1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
các phản ứng oxi hóa khử thường gặp 9 10 450