Ktl-icon-tai-lieu

Các phép biến đổi lượng giác 2

Được đăng lên bởi kiaranguyen177
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUYN THI ĐẠI HC MÔN TOÁN – Thy Hùng Chuyên đề Lượng giác
Tham gia khóa TOÁN 2014 để đạt 9 đim Toán – www.moon.vn facebook: LyHung95 fanpage: Hungdv95
III. MI QUAN H CA CÁC CUNG LƯỢNG GIÁC ĐC BIT
1. Hai cung đối nhau: x và –x
cos(–x) = cosx sin(–x) = –sinx
tan(–x) = – tanx cot(–x) = –cotx
2. Hai cung bù nhau: x và π – x
sin(π – x) = sinx cos(π – x) = –cosx
tan(π – x) = –tanx cot(π – x) = –cotx
3. Hai cung ph nhau: x và π/2 – x
sin(π/2 – x) = cosx cos(π/2 – x) = sinx
tan(π/2 – x) = cotx cot(π/2 – x) = tanx
4. Hai cung hơn nhau π: x và π + x
sin(π + x) = –sinx cos(π + x) = –cosx
tan(π + x) = tanx cot(π + x) = cotx
5. Hai cung hơn nhau π/2: x và π/2 + x
sin(π/2 + x) = cosx cos(π/2 + x) = –sinx
tan(π/2 + x) = –cotx cot(π/2 + x) = –tanx
Chú ý: Vi k là s nguyên thì ta có:
sin(x + k2π) = sinx cos(x + k2π) = cosx
tan(x + kπ) = tanx cot(x + kπ) = cotx
Ví d 1: Rút gn các biu thc sau:
a)
( ) ( )
π 3π
sin π cos cot 2π tan
2 2
A x x x x
= + + + +
b)
( )
3π 5π
sin .cos 3π .cot
2 2
B x x x
= + +
c)
(
)
0 0
0 0 0
1
tan368 2cos638 cos98
C
= +
+
Hướng dn gii:
a)
( ) ( )
π
3
π
sin
π
cos cot 2
π
tan
2 2
A x x x x
= + + + +
π
sin sin cot tan
π
cot cot 0
2
x x x x x x
= − + + + = − + =
b)
( ) ( )
3
π
5
π π π
sin .cos 3
π
.cot sin
π
.cos
π
2
π
.cot 2
π
2 2 2 2
B x x x x x x
= + + = + + + +
π π
sin .cos(
π
).cot cos .( cos ).( tan ) sin cos
2 2
x x x x x x x x
= − + + = − = −
c)
(
)
( )
(
)
(
)
( )
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
2sin 2550 .cos 188 2sin 7.360 30 . os 180 8
1 1
7
tan368 2cos638 cos98
tan 360 8
2cos 180 . 8 os 90 8
2
c
C
c
+
= + = +
+
+
+ + +
0 0
0
1 2sin 30 .( cos8 ) 1 cos8 2
tan8 2sin8 sin8 tan8 sin8 tan8
= + = + =
Tài li
u bài gi
ng:
01. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC – P2
Thầy Đặng Việt Hùng
Các phép biến đổi lượng giác 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phép biến đổi lượng giác 2 - Người đăng: kiaranguyen177
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các phép biến đổi lượng giác 2 9 10 914