Ktl-icon-tai-lieu

Các phép biến đổi lượng giác

Được đăng lên bởi kiaranguyen177
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LUYN THI ĐẠI HC MÔN TOÁN – Thy Hùng Chuyên đề Lượng giác
Tham gia khóa TOÁN 2014 để đạt 9 đim Toán – www.moon.vn facebook: LyHung95 fanpage: Hungdv95
I. CÁC H THC LƯỢNG GIÁC CƠ BN
2 2
2 2
2 2
sin 1 cos
sin cos 1
cos 1 sin
x x
x x
x x
=
+ =
=
2 2
2 2
1 1
1 tan tan 1
cos cos
x x
x x
= + =
2 2
2 2
1 1
1 cot cot 1
x x
x x
= + =
1
tan .cot 1 cot
tan
x x x
x
= =
4 4 2 2 6 6 2 2
sin cos 1 2sin cos ; sin cos 1 3sin cos
+ = + =
x x x x x x x x
3 3 3 3
sin cos (sin cos )(1 sin .cos ); sin cos (sin cos )(
1 sin .cos )
+ = + = +
x x x x x x x x x x x x
II. DU CA CÁC HÀM S LƯỢNG GIÁC
Góc I Góc II Góc III Góc IV
sinx
+ +
cosx
+ +
tanx
+ +
cotx
+ +
Ví d 1.
Tính giá tr
c
a các hàm l
ượ
ng giác còn l
i c
a cung
x
sau:
a)
1
π
sin ;0
3 2
x x
= < <
b)
2 π
cos ;
π
2
5
x x
= − < <
c)
3
π
tan 2;π
2
x x= < < d)
1 3π
cot ; 2
π
2 2
x x= − < <
Hướng dn gii:
a)
2 2
1 1 8 2 2
sin cos 1 sin 1 cos
3 9 9 3
x x x x= = = = = ±
Do
π 2 2
0 cos 0 cos .
2 3
x x x< < >  =
T đó ta được:
sin 1 2
tan
cos 4
2 2
1
cot 2 2
tan
x
x
x
x
x
= = =
= =
b)
2 2
2 4 1 1
cos sin 1 cos 1 sin
5 5
5 5
x x x x
=
= = =
= ±
Do
π
1
π
sin 0 sin .
2
5
x x x< <
>  =
Tài li
u bài gi
ng:
01. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC – P1
Thầy Đặng Việt Hùng
Các phép biến đổi lượng giác - Trang 2
Các phép biến đổi lượng giác - Người đăng: kiaranguyen177
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các phép biến đổi lượng giác 9 10 800