Ktl-icon-tai-lieu

Các phím tắt trong Excel

Được đăng lên bởi dinhchien-utck50-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CTRL+SHIFT+(

Unhides any hidden rows within the selection.

CTRL+SHIFT+)

Unhides any hidden columns within the selection.

CTRL+SHIFT+&

Applies the outline border to the selected cells.

CTRL+SHIFT_

Removes the outline border from the selected cells.

CTRL+SHIFT+~

Applies the General number format.

CTRL+SHIFT+$

Applies the Currency format with two decimal places (negative numbers in parentheses).

CTRL+SHIFT+%

Applies the Percentage format with no decimal places.

CTRL+SHIFT+^

Applies the Exponential number format with two decimal places.

CTRL+SHIFT+#

Applies the Date format with the day, month, and year.

CTRL+SHIFT+@

Applies the Time format with the hour and minute, and AM or PM.

CTRL+SHIFT+!

Applies the Number format with two decimal places, thousands separator, and minus sign (-) for negative values.

CTRL+SHIFT+*

Selects the current region around the active cell (the data area enclosed by blank rows and blank columns).
In a PivotTable, it selects the entire PivotTable report.

CTRL+SHIFT+:

Enters the current time.

CTRL+SHIFT+"

Copies the value from the cell above the active cell into the cell or the Formula Bar.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Displays the Insert dialog box to insert blank cells.

CTRL+Minus (-)

Displays the Delete dialog box to delete the selected cells.

CTRL+;

Enters the current date.

CTRL+`

Alternates between displaying cell values and displaying formulas in the worksheet.

CTRL+'

Copies a formula from the cell above the active cell into the cell or the Formula Bar.

CTRL+1

Displays the Format Cells dialog box.

CTRL+2

Applies or removes bold formatting.

CTRL+3

Applies or removes italic formatting.

CTRL+4

Applies or removes underlining.

CTRL+5

Applies or removes strikethrough.

CTRL+6

Alternates between hiding objects, displaying objects, and displaying placeholders for objects.

CTRL+8

Displays or hides the outline symbols.

CTRL+9

Hides the selected rows.

CTRL+0

Hides the selected columns.

CTRL+A

Selects the entire worksheet.
If the worksheet contains data, CTRL+A selects the current region. Pressing CTRL+A a second time selects the
current region and its summary rows. Pressing CTRL+A a third time selects the entire worksheet.
When the insertion point is to the right of a function name in a formula, displays the Function Arguments dialog
box.
CTRL+SHIFT+A inserts the argument names and parentheses when the insertion point is to the right of a function
name in a formula.

CTRL+B

Applies or removes bo...
CTRL+SHIFT+( Unhides any hidden rows within the selection.
CTRL+SHIFT+) Unhides any hidden columns within the selection.
CTRL+SHIFT+& Applies the outline border to the selected cells.
CTRL+SHIFT_ Removes the outline border from the selected cells.
CTRL+SHIFT+~ Applies the General number format.
CTRL+SHIFT+$ Applies the Currency format with two decimal places (negative numbers in parentheses).
CTRL+SHIFT+% Applies the Percentage format with no decimal places.
CTRL+SHIFT+^ Applies the Exponential number format with two decimal places.
CTRL+SHIFT+# Applies the Date format with the day, month, and year.
CTRL+SHIFT+@ Applies the Time format with the hour and minute, and AM or PM.
CTRL+SHIFT+! Applies the Number format with two decimal places, thousands separator, and minus sign (-) for negative values.
CTRL+SHIFT+* Selects the current region around the active cell (the data area enclosed by blank rows and blank columns).
In a PivotTable, it selects the entire PivotTable report.
CTRL+SHIFT+: Enters the current time.
CTRL+SHIFT+" Copies the value from the cell above the active cell into the cell or the Formula Bar.
CTRL+SHIFT+Plus (+) Displays the Insert dialog box to insert blank cells.
CTRL+Minus (-) Displays the Delete dialog box to delete the selected cells.
CTRL+; Enters the current date.
CTRL+` Alternates between displaying cell values and displaying formulas in the worksheet.
CTRL+' Copies a formula from the cell above the active cell into the cell or the Formula Bar.
CTRL+1 Displays the Format Cells dialog box.
CTRL+2 Applies or removes bold formatting.
CTRL+3 Applies or removes italic formatting.
CTRL+4 Applies or removes underlining.
CTRL+5 Applies or removes strikethrough.
CTRL+6 Alternates between hiding objects, displaying objects, and displaying placeholders for objects.
CTRL+8 Displays or hides the outline symbols.
CTRL+9 Hides the selected rows.
CTRL+0 Hides the selected columns.
CTRL+A Selects the entire worksheet.
If the worksheet contains data, CTRL+A selects the current region. Pressing CTRL+A a second time selects the
current region and its summary rows. Pressing CTRL+A a third time selects the entire worksheet.
When the insertion point is to the right of a function name in a formula, displays the Function Arguments dialog
box.
CTRL+SHIFT+A inserts the argument names and parentheses when the insertion point is to the right of a function
name in a formula.
Các phím tắt trong Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phím tắt trong Excel - Người đăng: dinhchien-utck50-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các phím tắt trong Excel 9 10 326