Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp cơ bản hình học họa hình

Được đăng lên bởi hoangson9495
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PháönII:
Chæång nàm

CAÏC PHÆÅNG PHAÏP CÅ BAÍN
GIAO CUÍA CAÏC KHÄNG GIAN CON

5.1-GIAO CUÍA HAI ÂÆÅÌNG THÀÓNG
Xem muûc 3.5, chæång 3, pháön I.
5.2-GIAO CUÍA HAI MÀÛT PHÀÓNG
5.2.1-Giao cuía mäüt màût phàóng vaì mäüt màût phàóng chiãúu:
Nãúu mäüt trong hai màût phàóng laì màût phàóng chiãúu thç mäüt hçnh chiãúu
cuía giao tuyãún truìng våïi hçnh chiãúu suy biãún cuía màût phàóng chiãúu. Âãø xaïc
âënh hçnh chiãúu thæï hai cuía giao tuyãún, aïp duûng baìi toaïn âæåìng thàóng thuäüc
màût phàóng coìn laûi.
Vê duû: Veî giao tuyãún cuía màût phàóng chiãúu âæïng α vaì màût phàóng (a,b).
(H-1.1)
I2
Giaíi: Goüi g laì giao tuyãún cuía hai
α2≡g2
B2
màût phàóng α vaì (a,b). Vç α vuäng goïc P2
A2
nãn hçnh chiãúu âæïng cuía noï laì âæåìng
a2
b2
thàóng α2. Do âoï biãút g2 ≡ α2.
Âæåìng thàóng g cuîng laì âæåìng thàóng x
a1
g1
b1
cuía màût phàóng (a,b), hçnh chiãúu âæïng g2
A1
âaî biãút ,nãn dãù daìng suy ra g1 theo baìi
B1
toaïn cå baín 1 trãn màût phàóng (a,b).
I1
Hçnh-5.1
5.2.2-Giao cuía hai màût phàóng báút kyì:
Trong træåìng håüp täøng quaït ,âãø tçm
giao tuyãún g cuía hai màût phàóng α vaì β ta
phaíi xaïc âënh hai âiãøm chung naìo âoï cuía
giao tuyãún bàòng phæång phaïp phuû tråü.Näüi
dung cuía phæång phaïp náöy gäöm ba bæåïc
nhæ sau: (H-5.2)
-Duìng màût phàóng phuû tråü ϕ laì màût
phàóng chiãúu càõt caí hai màût phàóng α vaì β .

23

α

g
I

m

β

ϕ'

J
m'

n'

Hçnh-5.2

ϕ

n

-Veî caïc giao tuyãún phuû tråü
m = ϕ x α vaì n = ϕ x β.
-Veî giao âiãøm I cuía caïc giao tuyãún phuû tråü m vaì n. Dãù daìng tháúy ràòng I
laì mäüt âiãøm thuäüc giao tuyãún g cuía caïc màût phàóng α vaì β cáön tçm.
Tæång tæû , duìng mäüt màût phàóng phuû tråü thæï hai ϕ’ ta seî tçm thãm mäüt
âiãøm J naìo âoï thuäüc giao tuyãún g.
I vaì J xaïc âënh giao tuyãún g cuía α vaì β.
Vê duû : Veî giao tuyãún g cuía màût phàóng (a,b) vaì màût phàóng (c,d). (H-5.3)
Giaíi:
-Duìng màût phàóng phuû tråü laì màût phàóng chiãúu âæïng ϕ .Hçnh chiãúu âæïng
cuía ϕ laì âæåìng thàóng ϕ2.
-Veî caïc giao tuyãún phuû tråü ( aïp duûng træåìng håüp âàûc biãût åí trãn).
- m = ϕ x (a,b) ; m2 ≡ ϕ2 , suy ra m1
- n = ϕ x (c,d) ; n2 ≡ ϕ2 , suy ra n1
-Veî giao âiãøm cuía hai giao tuyãún phuû tråü :
I = m x n ; I1 = m1 x n1 , suy ra I2.
Tæång tæû ta duìng màût phàóng phuû tråü thæï hai ϕ’. Âãø thuáûn låüi ta coï thãø
duìng ϕ’ song song ϕ vç luïc âoï caïc giao tuyãún phuû tråü måïi seî tæång æïng song
song våïi m vaì n. Ta âæåüc âiãøm thæï hai J cuía giao tuyãún.
I vaì J xaïc âënh giao tuyãún g cáön tçm.
b2

g2

a2

ϕ2≡m2≡n2

A2...
23
PháönII:
CAÏC PHÆÅNG PHAÏP CÅ BAÍN
Chæång nàm GIAO CUÍA CAÏC KHÄNG GIAN CON
5.1-GIAO CUÍA HAI ÂÆÅÌNG THÀÓNG
Xem muûc 3.5, chæång 3, pháön I.
5.2-GIAO CUÍA HAI MÀÛT PHÀÓNG
5.2.1-Giao cuía mäüt màût phàóng vaì mäüt màût phàóng chiãúu:
úu mäüt trong hai màût phàóng laì màût phàóng chiãúu thç mäüt hçnh chiãúu
cuía giao tuyãún truìng våïi hçnh chiãúu suy biãún cuía màût phàóng chiãúu. Âãø xaïc
âënh hçnh chiãúu thæï hai cuía giao tuyãún, aïp duûng baìi toaïn âæåìng thàóng thuäüc
màût phàóng coìn laûi.
duû: Veî giao tuyãún cuía màût phàóng chiãúu âæïng α vaìût phàóng (a,b).
(H-1.1)
Giaíi: Goüi g laì giao tuyãún cuía hai
màût phàó
ng α vaì (a,b). Vç α vuäng goïc P
2
nãn hçnh chiãúu âæïng cuía noï laì âæåìng
thàóng α
2
. Do âoï biãút g
2
α
2
.
Âæåìng thàóng g cuîng laì âæåìng thàóng
cuía màût phàóng (a,b), hçnh chiãúu âæïng g
2
âaî biãút ,nãn dãù daìng suy ra g
1
theo baìi
toaïn cå baín 1 trãn màût phàóng (a,b).
Hçnh-5.1
5.2.2-Giao cuía hai màût phàóng báút kyì:
Trong træåìng håüp täøng quaït ,âãø tçm
giao tuyãún g cuía hai màût phàóng α vaì β ta
phaíi xaïc âënh hai âiãøm chung naìo âoï cuía
giao tuyãún bàòng phæång phaïp phuû tråü.Näüi
dung cuía phæång phaïp náöy gäöm ba bæåïc
nhæ sau: (H-5.2)
-Duìng màût phàóng phuû tråü ϕ laìût
phàóng chiãúu càõt caí hai màût phàóng α vaì β .
I
1
I
2
b
1
a
1
b
2
a
2
x
A
2
B
2
B
1
A
1
α
2
g
2
g
1
Hçnh-5.2
α
β
ϕ
ϕ'
g
I
J
m
m'
n
n'
các phương pháp cơ bản hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp cơ bản hình học họa hình - Người đăng: hoangson9495
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
các phương pháp cơ bản hình học họa hình 9 10 977