Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp dạy học tích cực

Được đăng lên bởi Nguyễn Hà
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC
SỬ DỤNG Ở TRƯỜNG THPT
1.

Phương pháp dạy học là gì?

Phương pháp dạy học (PPDH) là lĩnh vực rất phức tạp và đa dạng. Có nhiều quan niệm, quan điểm
khác nhau về PPDH. Trong tài liệu này, PPDH được hiểu là cách thức, là con đường hoạt động chung
giữa GV và HS, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học.
PPDH có ba bình diện:
- Bình diện vĩ mô là quan điểm về PPDH. Ví dụ: Dạy học hướng vào người học, dạy học phát huy
tính tích cực của HS,…
Quan điểm dạy học là những định hướng tổng thể cho các hành động phương pháp, trong đó có sự
kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học, những cơ sở lí thuyết của lí luận dạy học, những điều kiện dạy học
và tổ chức cũng như những định hướng về vai trò của GV và HS trong quá trình dạy học. Quan điểm dạy
học là những định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lí thuyết của PPDH.
- Bình diện trung gian là PPDH cụ thể. Ví dụ: phương pháp đóng vai, thảo luận, nghiên cứu trường
hợp điển hình, xử lí tình huống, trò chơi, …
Ở bình diện này khái niệm PPDH được hiểu với nghĩa hẹp, là những hình thức, cách thức hành động
của GV và HS nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với những nội dung và điều
kiện dạy học cụ thể.
PPDH cụ thể quy định những mô hình hành động của GV và HS.
Trong mô hình này thường không có sự phân biệt giữa PPDH và hình thức dạy học (HTDH). Các
hình thức tổ chức hay hình thức xã hội (như dạy học theo nhóm) cũng được gọi là các PPDH.
- Bình diện vi mô là Kĩ thuật dạy học . Ví dụ: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt
câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật các mảnh ghép, kĩ thuật hỏi chuyên gia, kĩ
thuật hoàn tất một nhiệm vụ,...
Kĩ thuật dạy học (KTDH) là những biện pháp, cách thức hành động của GV trong các tình huống
hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.
Các KTDH chưa phải là các PPDH độc lập mà là những thành phần của PPDH. Ví dụ, trong phương
pháp thảo luận nhóm có các kĩ thuật dạy học như: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật
phòng tranh, kĩ thuật các mảnh ghép, ...
Tóm lại, QĐDH là khái niệm rộng, định hướng cho việc lựa chọn các PPDH cụ thể. Các PPDH là
khái niệm hẹp hơn, đưa ra mô hình hành động. KTDH là khái niệm nhỏ nhất, thực hiện các tình huống
hành động.
Một số lưu ý:

- Mỗi QĐDH có những PPDH cụ thể phù hợp với nó; mỗi PPDH cụ thể có các KTDH đặc thù. Tuy
nhiên, có những PPDH cụ thể phù hợp với nhiều QĐDH, cũng như có...
CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC
SỬ DỤNG Ở TRƯỜNG THPT
1. Phương pháp dạy học là gì?
Phương pháp dạy học (PPDH) lĩnh vực rất phức tạp đa dạng. nhiều quan niệm, quan điểm
khác nhau về PPDH. Trong i liệu này, PPDH được hiểu cách thức, con đường hoạt động chung
giữa GV và HS, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học.
PPDH có ba bình diện:
- Bình diện quan điểm về PPDH. dụ: Dạy học hướng o người học, dạy học phát huy
tính tích cực của HS,…
Quan điểm dạy học những định hướng tổng thể cho các hành động phương pháp, trong đó sự
kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học, những sở thuyết của luận dạy học, những điều kiện dạy học
tổ chức cũng như những định hướng về vai trò của GV và HS trong quá trình dạy học. Quan điểm dạy
học là những định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lí thuyết của PPDH.
- Bình diện trung gian PPDH cụ thể. dụ: phương pháp đóng vai, thảo luận, nghiên cứu trường
hợp điển hình, xử lí tình huống, trò chơi, …
bình diệny khái niệm PPDH được hiểu với nghĩa hẹp, là những hình thức, cách thức hành động
của GV HS nhằm thực hiện những mục tiêu dạy học xác định, phù hợp với những nội dung điều
kiện dạy học cụ thể.
PPDH cụ thể quy định những mô hình hành động của GV và HS.
Trong hình này thường không sự phân biệt giữa PPDH hình thức dạy học (HTDH). Các
hình thức tổ chức hay hình thức xã hội (như dạy học theo nhóm) cũng được gọi là các PPDH.
- Bình diện vi mô Kĩ thuật dạy học . Ví dụ: kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật giao nhiệm vụ, kĩ thuật đặt
câu hỏi, thuật khăn trải bàn, thuật phòng tranh, thuật các mảnh ghép, thuật hỏi chuyên gia,
thuật hoàn tất một nhiệm vụ,...
thuật dạy học (KTDH) những biện pháp, cách thức hành động của GV trong c tình huống
hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.
Các KTDH chưa phải là các PPDH độc lập mà là những thành phần của PPDH. Ví dụ, trong phương
pháp thảo luận nhóm các thuật dạy học như: thuật chia nhóm, thuật khăn trải bàn, thuật
phòng tranh, kĩ thuật các mảnh ghép, ...
Tóm lại, QĐDH khái niệm rộng, định hướng cho việc lựa chọn các PPDH cụ thể. Các PPDH
khái niệm hẹp hơn, đưa ra hình hành động. KTDH khái niệm nhỏ nhất, thực hiện các tình huống
hành động.
Một số lưu ý:
Các phương pháp dạy học tích cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp dạy học tích cực - Người đăng: Nguyễn Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các phương pháp dạy học tích cực 9 10 607