Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp dạy học

Được đăng lên bởi ptkphuong1009
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1398 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Posted by thienhaxanh2405 on 15th March and posted in Bài tập, Câu hỏi ôn tập

9.1.Khái niệm phương pháp dạy học

Thuật ngữ phương pháp trong tiếng Hy Lạp là “Méthodos” có nghĩa là con đường, cách thức
hoạt động nhằm đạt được mục đích nhất định. Vì vậy, phương pháp là hệ thống những hành
động tự giác, tuần tự nhằm đạt được những kết quả phù hợp với mục đích đã định.

Từ khái niệm trên ta thấy phương pháp có cấu trúc phức tạp, bao gồm mục đích được đề ra,
hệ thống những hành động (hoạt động), những phương tiện cần thiết (phương tiện vật chất,
phương tiện thực hành, phương tiện trí tuệ), quá trình làm biến đổi đối tượng, kết quả sử
dụng phương pháp (mục đích đạt được).

Khi sử dụng đúng phương pháp sẽ dẫn đến kết quả theo dự định. Nếu mục đích không đạt
được thì có nghĩa là phương pháp không phù hợp với mục đích hoặc nó không được sử dụng
đúng.

Bất kỳ phương pháp nào, dù là phương pháp nhận thức hay phương pháp thực hành sản
xuất, để thực hiện có kết quả vào đối tượng nào đó thì cũng phải biết được tính chất của đối
tượng, tiến trình biến đổi của nó dưới tác động của phương pháp đó. Nghĩa là phải nhận
thức những quy luật khách quan của đối tượng mà chủ thể định tác động vào thì mới đề ra
những biện pháp hoặc hệ thống những thao tác cùng với những phương tiện tượng ứng để
nhận thức và để hành động thực tiễn.

Vậy thì phương pháp dạy học có đặc trưng gì khác với phương pháp nói chung? Cấu trúc của
nó như thế nào?

Trong phương pháp dạy học, chủ thể tác động – người thầy giáo và đối tượng tác động của
họ là học sinh. Còn học sinh lại là chủ thể tác động của mình vào nội dung dạy học. Vì vậy,
người thầy giáo phải nắm vững những quy luật khách quan chi phối tác động của mình vào
học sinh và nội dung dạy học thì mới đề ra những phương pháp tác động phù hợp.

Từ đó có thể nhận thấy đặc trưng của phương pháp dạy học: người học là đối tượng tác
động của giáo viên, đồng thời là chủ thể, là nhân cách mà hoạt động của họ (tương ứng vói
sự tác động của người giáo viên) phụ thuộc vào hứng thú, nhu cầu, ý chí của họ. Nếu giáo
viên không gây cho học sinh có mục đích tương ứng với mục đích của mình thì không di ễn
ra hoạt động dạy và hoạt động học và phương pháp tác động không đạt được kết quả mong
muốn.

Vì vậy, cấu trúc của phương pháp dạy học trước tiên là mục đích của người giáo viên đề ra
và tiến hành một hệ thống hành động với những phương tiện mà họ có. Dưới tác động đó
của người giáo viên làm cho người học đề ra mục đích của mình và thực hiện hệ thống hành
động với...
Posted by thienhaxanh2405 on 15th March and posted in Bài t p, Câu h i ôn t p
9.1.Khái ni m ph ng pháp d y h c ươ
Thu t ng ph ng pháp trong ti ng Hy L p là “Méthodos” có ngh a là con ng, cách th c ươ ế ĩ đườ
ho t ng nh m t c m c ích nh t nh. Vì v y, ph ng pháp là h th ng nh ng hành độ đạ đượ đ đị ươ
ng t giác, tu n t nh m t c nh ng k t qu phù h p v i m c ích ã nh.độ đạ đượ ế đ đ đị
T khái ni m trên ta th y ph ng pháp có c u trúc ph c t p, bao g m m c ích c ra, ươ đ đượ đề
h th ng nh ng hành ng (ho t ng), nh ng ph ng ti n c n thi t (ph ng ti n v t ch t, độ độ ươ ế ươ
ph ng ti n th c hành, ph ng ti n trí tu ), quá trình làm bi n i i t ng, k t qu s ươ ươ ế đổ đố ượ ế
d ng ph ng pháp (m c ích t c). ươ đ đạ đượ
Khi s d ng úng ph ng pháp s d n n k t qu theo d nh. N u m c ích không t đ ươ đế ế đị ế đ đạ
c thì có ngh a là ph ng pháp không phù h p v i m c ích ho c nó không c s d ng đượ ĩ ươ đ đượ
úng.đ
B t k ph ng pháp nào, dù là ph ng pháp nh n th c hay ph ng pháp th c hành s n ươ ươ ươ
xu t, th c hi n có k t qu vào i t ng nào ó thì c ng ph i bi t c tính ch t c a i để ế đ ượ đ ũ ế đượ đ
t ng, ti n trình bi n i c a nó d i tác ng c a ph ng pháp ó. Ngh a là ph i nh n ượ ế ế đổ ướ độ ươ đ ĩ
th c nh ng quy lu t khách quan c a i t ng mà ch th nh tác ng vào thì m i ra đố ư đị độ đề
nh ng bi n pháp ho c h th ng nh ng thao tác cùng v i nh ng ph ng ti n t ng ng ươ ượ để
nh n th c và hành ng th c ti n. để độ
V y thì ph ng pháp d y h c có c tr ng gì khác v i ph ng pháp nói chung? C u trúc c a ươ đặ ư ươ
nó nh th nào?ư ế
Trong ph ng pháp d y h c, ch th tác ng – ng i th y giáo và i t ng tác ng c a ươ đ ườ đố ượ độ
h là h c sinh. Còn h c sinh l i là ch th tác ng c a mình vào n i dung d y h c. Vì v y, độ
ng i th y giáo ph i n m v ng nh ng quy lu t khách quan chi ph i tác ng c a mình vào ườ độ
h c sinh và n i dung d y h c thì m i ra nh ng ph ng pháp tác ng phù h p. ớ đề ươ độ
Các phương pháp dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp dạy học - Người đăng: ptkphuong1009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Các phương pháp dạy học 9 10 287