Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

Được đăng lên bởi tuancolen15
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS. PHẠM NGỌC SƠN

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm

O
M

ho¸ häc

H
O

C

H

O

AH

O

C

.C

LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc

Lời nói đầu
Cuốn Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hoá học - Luyện thi
đại học cung cấp cho các em hệ thống các phương pháp mới để giải các
bài tập trắc nghiệm hoá học trong chương trình THPT một cách ngắn
gọn, khoa học và chính xác.
Nội dung cuốn sách gồm 10 phương pháp giải nhanh với hệ thống
các ví vụ minh họa cùng hướng dẫn giải chi tiết. Nội dung các bài tập hoá học

O
M

phong phú, đa dạng, cập nhật. Tác giả hi vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp cho
bạn đọc hiểu được bản chất các phương pháp giải toán, để có thể xử lí linh

.C

hoạt và chính xác các bài toán hoá học, nhằm đạt kết quả cao trong các kì thi.
Quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả rất mong nhận

H
O

C

H

O

O

AH

trong lần xuất bản sau.

C

được những góp ý xây dựng của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn
Xin trân trọng cảm ơn !
TÁC GIẢ

1.

PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƢỢNG

1. Nguyên tắc

moxit  mCO,C,H2  mran  mCO2 ,H2O

O
M

Xét phản ứng A + B  C + D
ta có ; mA + mB = mC + mD
Một số dạng thƣờng gặp :
- Hỗn hợp oxit tác dụng với axit tạo muối: MO + HCl, H2SO4 loãng
moxit + maxit = mmuối + mnước
Trong đó số mol nước được tính theo axit.
- Hỗn hợp oxit tác dụng CO, C hoặc H2 :

AH

O

C

.C

Trong đó số mol CO2, H2O được tính theo CO, C và H2
- Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit giải phóng H2.
mkim loại + maxit = mmuối + mH2
số mol H2 = 2HCl = H2SO4
- Hỗn hợp muối cacbonat tác dụng với axit
mmuối (1) + maxit = mmuối + mH2O + mCO2

H
O

C

H

O

2. Các ví dụ minh hoạ
Ví dụ 1: (2007 - Khối A) Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO,
ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat
khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là
A. 6,81 gam.
B. 4,81 gam.
C. 3,81 gam.
D. 5,81 gam.
Hƣớng dẫn
 Fe2(SO4)3 + 3H2O (1)
Fe2O3 + 3H2SO4 
 MgSO4 + H2O (2)
MgO + H2SO4 
 ZnSO4 + H2O (3)
ZnO + H2SO4 
Theo các pt hoá học (1, 2, 3): n H2O = n H2SO4 = 0,5  0,1 = 0,05 (mol)
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
m hh muối khan = 2,81 + 98  0,05 – 18  0,05 = 6,81 (g).
Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ
đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất
A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Giá trị của m là
A. 105,6.
B. 35,2.
C. 52,8.
D. 70,4.
Hƣớng dẫn
Các phương trình hoá học của p...
TS. PHẠM NGỌC SƠN
Phương pháp gii nhanh bài tp trc nghim
ho¸ häc
L U Y N T H I Đ I H C
Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc
HOCHOAHOC.COM
Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học - Người đăng: tuancolen15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 9 10 524