Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ THỰC VẬT

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
PGS.TS. HOÀNG CHUNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
QUẦN XÃ THỰC VẬT

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

NÓI ĐẦU
Để có thể hiểu được tốt hơn về quần xã thực vật, cấu trúc của chúng, đặc điểm
sinh thái, mối quan hệ giữa các cá thể và quần thể với nhau và với môi trường, hiện
tượng biến đổi quần xã này thành quần xã khác, cùng các biện pháp sử dụng hợp lí
hay làm tôi lên đều đòi hỏi cần có sự hiểu biết về sinh thái và sinh vật học của các
thành phần thực vật trong quần xã đó.
Học phần những phương pháp nghiên cứu sinh thái của bộ môn nhằm trang bị
những phương pháp nghiên cứu về thực vật, quần xã thực vật cho sinh viên và học
viên cao học cùng những người có quan tâm đến vấn đề này. Nó bao gồm những
phương pháp nghiên cứu ngoài trời về phân loại, hình thái dạng sông thực vật, về cá
thể phát sinh, về vật hậu, hình thái và cấu trúc phần dưới đất, về cấu trúc quần xã và
sự biên động của nó. Cuối cùng là phân loại và vẽ bản đồ phân bố của các quần xã
thực vật... Đây là những phương pháp rất thường dùng, những phương pháp nghiên
cứu này đóng vai trò rất quan trọng trong kết quả nghiên cứu của bộ môn sinh thái
quần xã thực vật. Tuy nhiên, bất luận bộ môn nào trong quá trình phát triển nó sẽ
càng được bổ sung và hoàn thiện hơn về phương pháp, và thế chúng ta không cứng
nhắc khi vận dụng nó.
Đây là những phương pháp nghiên cứu ngoài trời, những phương pháp nghiên
cứu trong phòng thí nghiệm không được trình bày trong học phần này.
Tác giả

2

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chương 1
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT
Trong nghiên cứu sinh thái thảm thực vật, nắm được thành phần loài là một nội
dung rất quan trọng. Vì vậy, trước khi nghiên cứu các nội dung thuộc sinh thái thảm
thực vật, người nghiên cứu phải tiến hành điều tra thành phần loài của nó. Tất nhiên,
yêu cầu cụ thể về điều tra thành phần loài không giống với yêu cầu của các nhà phân
loại học, đối tượng nghiên cứu ở đây là một quần xã, một hệ sinh thái hay một vùng
địa lí nào đó.
Mục tiêu nghiên cứu là:
- Nắm được toàn bộ thành phần loài và nguồn gốc quần xã của nó.
- Đánh giá được độ đầy của loài trong quần xã, vai trò của từng loài trong quần
xã hay sinh cảnh đó.
- Nắm được thành phần tuổi của các quần thể trong quần xã.
- Đánh giá được giá trị tài nguyên thực vật trong sinh cảnh đó.
1.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NG...
PGS.TS. HOÀNG CHUNG
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
QUN XÃ THC VT
NHÀ XUT BN GIÁO DC
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ THỰC VẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ THỰC VẬT - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ THỰC VẬT 9 10 837