Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp thống kê

Được đăng lên bởi Huy Công Đinh
Số trang: 260 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ
TRONG KHÍ HẬU
Phan Văn Tân
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2005

Từ khoá: Tần suất, mật độ, phân bố, xác suất, ngẫu nhiên, thống kê, thể hiện, phổ,
cấu trúc, tương quan, kỳ vọng, phương sai, mô men, số đông, số giữa, độ nhọn,
đồng nhất, phù hợp, chỉ tiêu,

Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng
cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao
chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà
xuất bản và tác giả.

PHAN VĂN TÂN

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ
TRONG KHÍ HẬU

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .......................................................................................................................... 8
MỞ ĐẦU ................................................................................................................................. 12
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ
ÚNG DỤNG TRONG KHÍ TƯỢNG KHÍ HẬU ................................................... 16

1.1 SỰ KIỆN, KHÔNG GIAN SỰ KIỆN VÀ TẦN SUẤT SỰ KIỆN ................... 16

1.1.1 Phép thử và sự kiện ............................................................................ 16
1.1.2 Không gian sự kiện............................................................................. 17
1.1.3 Tần suất sự kiện ................................................................................. 18
1.2 MỘT SỐ PHÉP TÍNH VÀ QUAN HỆ VỀ SỰ KIỆN VÀ XÁC SUẤT SỰ
KIỆN......................................................................................................................... 19
1.3 CÔNG THỨC BERNOULLI VÀ XÁC SUẤT CÁC SỰ KIỆN THÔNG
THƯỜNG ................................................................................................................. 27
1.4. ĐỊNH LÝ POISSON VÀ XÁC SUẤT CÁC SỰ KIỆN HIẾM........................ 28
1.5 ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ HÀM PHÂN BỐ XÁC SUẤT ................... 30
1.6 PHÂN BỐ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM ........................................................ 33

1.6.1 Xây dựng hàm phân bố thực nghiệm theo công thức kinh nghiệm.... 33
1.6.2 Phương pháp phân nhóm xây dựng hàm phân bố thực nghiệm ........ 36
1.7 PHÂN BỐ GUMBELL VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÍ HẬU CỰC TRỊ............ 45
1.8 THỜI GIAN LẶP LẠI HIỆN TƯỢNG. ............................................................ 46
1.9. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG CỰC TRỊ ................................ 47
1.10 TOÁN ĐỒ XÁC SUẤT ....................................
NXB Đại hc Quc gia Hà Ni 2005
T khoá: Tn sut, mt độ, phân b, xác sut, ngu nhiên, thng kê, th hin, ph,
cu trúc, tương quan, k vng, phương sai, mô men, s đông, s gia, độ nhn,
đồng nht, phù hp, ch tiêu,
Tài liu trong Thư vin đin t Đại hc Khoa hc T nhiên có th được s dng
cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao
chép, in n phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà
xut bn và tác gi.
PHƯƠNG PHÁP THNG KÊ
TRONG KHÍ HU
Phan Văn Tân
các phương pháp thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp thống kê - Người đăng: Huy Công Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
260 Vietnamese
các phương pháp thống kê 9 10 412