Ktl-icon-tai-lieu

Các số từ 101 đến 200

Được đăng lên bởi thlongkhot-thuvan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
`

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013
Toán
Kiểm tra bài cũ:

1số (>,<,=)
sau: 101;105;109;110
2- Đọc
Điềncác
dấu
vào chỗ chấm.
< 105
102 …

= 108
108 …

> 107
109 …

> 106
110 …

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013
Toán

Các số từ 111 đến 200

CAÙC SOÁ TÖØ 111 ÑEÁN 200
Ñôn
Traêm Chuïc vò

1
1

1
1

1
1
1

1

1
2
5

8

Vieát
soá

111
112
115
118

Ñoïc soá

Moät traêm

möôøi moät
Moät traêm
mười hai
Một trăm

mười lăm
Moät traêm

möôøi taùm

CAÙC SOÁ TÖØ 111 ÑEÁN 200
Traêm Chuïc

1
1

1
1

2
2

2
2

Ñôn

Vieát

vò

soá

0 120
1

2
7

121

122
127

Ñoïc soá

Moät traêm
hai möôi
Moät traêm
hai möôi moát
Moät traêm
hai möôi hai
Moät traêm
hai möôi baûy

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013
Toán

Các số từ 111 đến 200
Traêm

Chuïc

Ñôn
vò

Vieát

Ñoïc

soá

soá
Moät traêm ba

1

3

5

135

mươi lăm

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013
Toán
Các số từ 111 đến 200
Traêm

Chuïc

Ñôn
vò

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2

1
2
5
8
0
1
2

111
112
115
118
120
121
122

Một trăm mười một

1
1

2
3

7
5

127
135

Một trăm hai mươi bảy

Vieát
soá

Ñoïc soá

Một trăm mười hai
Một trăm mười lăm
Một trăm mười tám
Một trăm hai mươi
Một trăm hai mươi mốt
Một trăm hai mươi hai

Một trăm ba mươi lăm

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013
Toán

Các số từ 111 đến 200
1/ Vieát ( theo maãu )

110

Moät traêm möôøi

111

Một trăm mười một

117

Một trăm mười bảy

154

Một trăm năm mươi bốn

181

Một trăm tám mươi mốt

195

Một trăm chín mươi lăm

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013
Toán

Các số từ 111 đến 200
2/ Số?
c/
b/
a/

159
119
…
154
194
155
115
195
156
116
157
117
118
158
198
199
…
… 160
120
200
…
…
151
191
111 192
112
152
…
… 113
193
153
114
…
…
…
196
…
197
…
…
127
…
121 122
161
162
123
124 125
165
… 166
126
… 167
128
… 169
129
130
… 168
… 170
… 163
…
… 164

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013
Toán

Các số từ 111 đến 200
3/ Ñieàn daáu ( >, < , = )
<
123………124

<
120………152

>
129……..120

=
186……..186

>
126………122

>
135……..125

=
136…….136

> 128
148…….

< 158
155…….

199…….< 200

Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2013
Toán

*Giáo
dục
*Đọc
*Nhận
xétsốtiết
sau;
học.
*Dặn:các
Xem
lại
các bài tập
Chuẩn bị bài: Các số có ba chữ số.
111, 142, 173, 184,185, 196, 128, 199, 200

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các số từ 101 đến 200 - Người đăng: thlongkhot-thuvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Các số từ 101 đến 200 9 10 824