Ktl-icon-tai-lieu

Các tầng OSI

Được đăng lên bởi Phước Vũ
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3:
T ng m ng – Internet Layer
D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà N i
Gi ng viên: Ngô H ng Sơn
B môn Truy n thông và M ng máy tính

1

Bài gi ng có s d ng ngu n tài li u cung c p b i trư ng ð i h c Keio, Nh t B n

T ng quan
Tu n trư c…
Vì sao ph i phân t ng
Ki n trúc phân t ng, mô hình OSI/TCP
Khái ni m v ñ a ch IP, ñ a ch MAC, s hi u
c ng, tên mi n.

Tu n này
Giao th c t ng m ng – Internet Protocol
ð a ch IP và khuôn d ng gói tin IP
Giao th c thông báo ñi u khi n- ICMP
2

Gi i thi u v giao th c
t ng m ng IP
Khái ni m cơ b n
Nguyên lý lưu-và-chuy n ti p
ð c ñi m giao th c IP

3

Internet Protocol
Là m t giao th c t ng m ng
Hai ch c năng cơ b n
Ch n ñư ng (Routing): Xác ñ nh ñư ng ñi c a gói tin t ngu n
ñ n ñích
Chuy n ti p (Forwarding): Chuy n d li u t ñ u vào t i ñ u ra
c a b ñ nh tuy n (router)
application
TCP/UDP
IP
data link
physical

1. Send data

application
TCP/UDP
IP
2. Receive data
data link
physical
4

Ch n ñư ng và chuy n ti p gói tin
Ver IHL

IP packet

TOS

Identification

TTL

payload

IP header

Protocol

Packet length
Flag Fragment Offset
Header Checksum

Source IP address
Destination IP address

Host
Router
• ðư ng ñi ti p theo?
• Chuy n ti p ñ n router
nào?

Router

Router
5

Host

ð c ñi m c a giao th c IP
Không tin c y / nhanh
Truy n d li u theo phương th c “best effort”
IP không có cơ ch ph c h i l i
Khi c n, s s d ng d ch v t ng trên ñ ñ m b o
ñ tin c y (TCP)

Giao th c không liên k t
Các gói tin ñư c x lý ñ c l p

6

ð a ch IP
L p ñ a ch IP
CIDR – ð a ch IP không phân l p
M ng con và m t n m ng
Các ñ a ch IP ñ c bi t

7

ð a ch IP (IPv4)
ð a ch IP : M t s
32-bit ñ ñ nh danh
giao di n máy tr m,
b ñ nh tuy n
M i ñ a ch IP ñư c
gán cho m t giao
di n
ð a ch IP có tính duy
nh t

223.1.1.1
223.1.2.1
223.1.1.2
223.1.1.4
223.1.1.3

223.1.2.9

223.1.3.27

223.1.2.2

223.1.3.2

223.1.3.1

223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223

1

1

8
1

Ký hi u th p phân có ch m
Ví d :
203.178.136.63
259.12.49.192
133.27.4.27

8 bits
0 – 255 integer

o
x
o

S d ng 4 ph n 8 bits ñ miêu t m t ñ a ch 32 bits
3417476964
1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

203

178

143

100

9

ð a ch máy tr m, ñ a ch m ng
ð a ch IP có hai ph n
Host ID – ñ a ch máy tr m
Network ID – ñ a ch m ng
Network ID

Host ID

1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

203

178

143

100

Làm th nào bi t ñư c ph n nào là cho máy tr m,
ph n nào cho m ng?
Phân l p ñ a ch
Không phân l p – CIDR

10

Phân l p ñ a ch IP
8...
1
Chương 3:
Tng mng – Internet Layer
D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà Ni
Ging viên: Ngô Hng Sơn
B môn Truyn thông và Mng máy tính
Bài ging có s dng ngun tài liu cung cp bi trường ðại hc Keio, Nht Bn
Các tầng OSI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các tầng OSI - Người đăng: Phước Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Các tầng OSI 9 10 786