Ktl-icon-tai-lieu

các thuật toán về ma trận và hệ phương trình

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP SỐ - Chương 2

Chương 2:

BỔ TÚC CÁC THUẬT TOÁN VỀ MA TRẬN &
HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Trong kỹ thuật ít khi ta tìm được nghiệm chính xác của các bài toàn dưới dạng một biểu thức giải
tích. Để giải quyết khó khăn này, phương pháp tính (PP tính, hay toán học tính toán) cho ta các
PP gần đúng, tìm nghiệm của phương trình, hệ phương trình đại số, của phương trình, hệ phương
trình vi phân; cách tính gần đúng các đạo hàm, vi phân, xấp xỉ các hàm phức tạp hay hàm cho
dưới dạng bảng số bằng các hàm đơn giản..

1. Khái niệm về các dạng ma trận:
1.1. Khái niệm:
Trong vòng nửa thế kỷ nay, lý thuyết ma trận đã được ứng dụng vào các ngành khoa học như
toán, lý, cơ học v.v.. Dạng ma trận có ưu điểm là giúp cho việc trình bày thuật toán được ngắn
gọn, đơn giản. Đồng thời, do mối quan hệ chặt chẽ giữa các đại lượng liên quan, cung cấp được
những thông tin đầy đủ về những điều cần biết trong lập luận tính toán và thực hành thiết kế.
Mặt khác, lý thuyết ma trận rất thuận tiện cho việc lập trình để thực hiện quá trình tự động tính
toán, thiết kế trên máy tính điện tử.
Ma trận được sử dụng rộng rãi trong PP số vì:
1.Kí hiệu ma trận là 1 trong những kí hiệu cô đọng và rõ ràng trong diễn toán.
2.Cho phép tổ chức 1 cách có hệ thống các số liệu, rất phù hợp với tính toán trên MTĐT.
3.Có thể nhận dạng, vận dụng, điều khiển và phân tích những mảng số liệu bằng những hệ thức
toán học chặt chẽ và chính xác.
Trong thực tế ta thường gặp 1 hệ n phương trinh đại số tuyến tính với n ẩn số, ví dụ:
⎧ 2 x1 − x 2
=0
⎪
⎨− x1 + 3x 2 − x 3 = 2 ;
⎪
− x 2 + 2x 3 = 4
⎩
Nếu gộp các hệ số, các ẩn số và các số hạng tự do vào các mảng, ta có thể viết lại dưới dạng ma
trận sau:
⎡ 2 − 1 0 ⎤ ⎧ x1 ⎫ ⎧ 0⎫
⎢
⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎢− 1 3 − 1⎥ ⎨x 2 ⎬ = ⎨2 ⎬ ;
⎢⎣ 0 − 1 2 ⎥⎦ ⎪⎩ x 3 ⎪⎭ ⎪⎩4⎪⎭
Hoặc cô đọng hơn:

Tổng quát:

⎯⎯→

[A] {x} = {b} hay A x =
⎧ a11 x1
⎪
⎨ a 21 x1
⎪a x
⎩ m1 1

+ a12 x 2
+ a 22 x 2
+ a m2 x 2

⎯⎯→

b ;

+ .. + a1n x n
+ .. + a 2 n x n
+ .. + a mn x n

= b1
= b2
= bm

⇒ [A] {x}

= {b};

Trong cơ học kết cấu, ta đã biết rằng giữa các thành phần nội lực và các thành phần chuyển vị
của một phần tử thanh trong hệ phẳng có mối quan hệ như sau:
Khoa XD DD&CN-BKĐN

4

PHƯƠNG PHÁP SỐ - Chương 2
Ni =

Ei . Ai
.u i ;
Li

Qi =

E .I
E .I
12 Ei .I i
.vi − i 2 i .θ 1i − i 2 i .θ 2i ;
3
Li
Li
Li

M 1i = −

6 E i .I i
4 E .I
2 E .I
.vi + i i .θ 1i + i i .θ 2i ;
2
Li
Li
Li

M 2i = −

6 E i .I i
2 E .I
4 E .I
.vi + i i .θ 1i + i i .θ 2i ;
2
Li
Li
Li

Trong đó:

Ni - lực dọc trong phần tử i;

Qi - lực cắt trong phầ...
PHƯƠNG PHÁP S - Chương 2
Khoa XD DD&CN-BKĐN
4
Chương 2: B TÚC CÁC THUT TOÁN V MA TRN &
H PHƯƠNG TRÌNH.
Trong k thut ít khi ta tìm được nghim chính xác ca các bài toàn dưới dng mt biu thc gii
tích. Để gii quyết khó khăn này, phương pháp tính (PP tính, hay toán hc tính toán) cho ta các
PP gn đúng, tìm nghim ca phương trình, h phương trình đại s, ca phương trình, h phương
trình vi phân; cách tính gn đúng các đạo hàm, vi phân, xp x các hàm phc tp hay hàm cho
dưới dng bng s bng các hàm đơn gin..
1. Khái nim v các dng ma trn:
1.1. Khái nim:
Trong vòng na thế k nay, lý thuyết ma trn đã được ng dng vào các ngành khoa hc như
toán, lý, cơ hc v.v.. Dng ma trn có ưu đim là giúp cho vic trình bày thut toán được ngn
gn, đơn gin. Đồng thi, do mi quan h cht ch gia các đại lượng liên quan, cung cp được
nhng thông tin đầy đủ v nhng điu cn biết trong lp lun tính toán và thc hành thiết kế.
Mt khác, lý thuyết ma trn rt thun tin cho vic lp trình để thc hin quá trình t động tính
toán, thiết kế trên máy tính đin t.
Ma trn được s dng rng rãi trong PP s vì:
1.Kí hiu ma trn là 1 trong nhng kí hiu cô đọng và rõ ràng trong din toán.
2.Cho phép t chc 1 cách có h thng các s liu, rt phù hp vi tính toán trên MTĐT.
3.Có th nhn dng, vn dng, điu khin và phân tích nhng mng s liu bng nhng h thc
toán hc cht ch và chính xác.
Trong thc tế ta thường gp 1 h n phương trinh đại s tuyến tính vi n n s, ví d:
20
32
24
12
123
23
xx
xxx
xx
−=
−+ =
−+ =
;
Nếu gp các h s, các n s và các s hng t do vào các mng, ta có th viết li dưới dng ma
trn sau:
210
13 1
012
−−
x
x
x
1
2
3
=
0
2
4
;
Hoc cô đọng hơn: [A] {x} = {b} hay A
x
⎯→
=
b
⎯→
;
Tng quát:
ax ax ax b
ax ax ax b
ax ax ax b
nn
nn
mm mnnm
11 1 12 2 1 1
21 1 22 2 2 2
11 2 2
+++=
+++=
+++=
..
..
..
[A] {x} = {b};
Trong cơ hc kết cu, ta đã biết rng gia các thành phn ni lc và các thành phn chuyn v
ca mt phn t thanh trong h phng có mi quan h như sau:
các thuật toán về ma trận và hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các thuật toán về ma trận và hệ phương trình - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
các thuật toán về ma trận và hệ phương trình 9 10 512