Ktl-icon-tai-lieu

Các vài tập cơ học vật rắn

Được đăng lên bởi Phan Đức Cảnh
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1728 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày soạn:…………………….
Ngày dạy :……………………..
Lớp dạy: 12 A , 12A
PHÂN LOẠI BÀI TẬP CHƯƠNG CƠ HỌC VẬT RẮN
I.MỤC TIÊU
-Học sinh nắm vững kiến thức về các đại lượng trong chuyển độgn quay, phương trình cơ bản của động
lực học vật rắn,định lý động năng , định luật bảo toàn mô men động lượng.
-Biết áp dụng các công thức để làm bài tập.
II.NỘI DUNG
DẠNG 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
A.LÍ THUYẾT
Tốc độ góc:   const
  .t
Góc quay:
Công thức liên hệ:

Tọa độ góc:    0   t

Gia tốc góc:   0

v r

  2 f 

2
T

an 

v2
  2 .r
r

B.BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG QUAY ĐỀU
1. Moät ñóa ñaëc ñoàng chaát coù daïng hình troøn baùnh kính R ñang quay troøn ñeàu quanh truïc cuûa noù. Tæ soá
gia toác höôùng taâm cuûa ñieåm N treân vaønh ñóa vôùi ñieåm M caùch truïc quay moät khoaûng caùch baèng nöûa
baùn kính cuûa ñóa baèng:
A.

1
2

B. 1

C. 2

D. 4

2. Moät xe ñaïp coù baùnh xe ñöôøng kính 700 mm, chuyeån ñoäng ñeàu vôùi toác ñoä 12,6 km/h. Toác ñoä goùc cuûa
ñaàu van xe ñaïp laø:
A. 5 rad/s
B. 10 rad/s
C. 20 rad/s
D. Moät giaù trò khaùc.
3. Moät vaät hình caàu baùn kính R = 25 m, chuyeån ñoäng quay ñeàu quanh moät truïc  thaúng ñöùng ñi qua
taâm cuûa noù. Khi ñoù moät ñieåm A treân vaät, naèm xa truïc quay  nhaát chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä 36 km/h.
Gia toác höôùng taâm cuûa A baèng:
A. 0,4 m/s2
B. 4 m/s2
C. 2,5 m/s2
D. Moät giaù trò khaùc.
4. Moät ñóa ñaëc ñoàng chaát coù daïng hình troøn baùnh kính R = 30 cm ñang quay troøn ñeàu quanh truïc cuûa
noù, thôøi gian quay heát 1 voøng laø 2 s. Bieát raèng ñieåm A naèm trung ñieåm giöõa taâm O cuûa voøng troøn vôùi
vaønh ñóa. Toác ñoä daøi cuûa ñieåm A laø:
A. 47 cm/s
B. 4,7 cm/s
C. 94 cm/s
D. 9,4 cm/s
5. Moät ñóa ñaëc ñoàng chaát coù daïng hình troøn baùnh kính R ñang quay troøn ñeàu quanh truïc cuûa noù. Hai
ñieåm A, B naèm treân cuøng moät ñöôøng kính cuûa ñóa. Ñieåm A naèm treân vaønh ñóa, ñieåm B naèm trung
ñieåm giöõa taâm O cuûa voøng troøn vôùi vaønh ñóa. Tæ soá toác ñoä goùc cuûa hai ñieåm A vaø B laø:
A

1

A

1

A

A

A.   4
B.   2
C.   2
D.   1
B
B
B
B
6. Kim giê cña mét chiÕc ®ång hå cã chiÒu dµi b»ng 3/4 chiÒu dµi kim phót. Coi nh ư c¸c kim quay ®Òu. TØ
sè tèc ®é gãc cña ®Çu kim phót vµ ®Çu kim giê lµ
A. 12;
B. 1/12;
C. 24;
D. 1/24
1

7. Kim giê cña mét chiÕc ®ång hå cã chiÒu dµi b»ng 3/4 chiÒu dµi kim phót. Coi nh ư c¸c kim quay ®Òu. TØ
sè gi÷a vËn tèc dµi cña ®Çu kim phót vµ ®Çu kim giê lµ
A. 1/16;
B. 16;
C. 1/9;
D. 9
8. Kim giê cña mét chiÕc ®ång hå cã chiÒu dµi b»ng ...
Ngày soạn:…………………….
Ngày dạy :……………………..
Lớp dạy: 12 A , 12A
PHÂN LOẠI BÀI TẬP CHƯƠNG CƠ HỌC VẬT RẮN
I.MỤC TIÊU
-Học sinh nắm vững kiến thức về các đại lượng trong chuyển độgn quay, phương trình cơ bản của động
lực học vật rắn,định lý động năng , định luật bảo toàn mô men động lượng.
-Biết áp dụng các công thức để làm bài tập.
II.NỘI DUNG
DẠNG 1: VẬT RẮN QUAY ĐỀU QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH
A.LÍ THUYẾT
Tốc độ góc:
const
Gia tốc góc:
0
Tọa độ góc:
0
t
Góc quay:
.t
Công thức liên hệ:
rv
2
2 f
T
2
2
.
n
v
a r
r
B.BÀI TẬP
TRẮC NGHIỆM CHUYỂN ĐỘNG QUAY ĐỀU
1. Moät ñóa ñaëc ñoàng chaát coù daïng hình troøn baùnh kính R ñang quay troøn ñeàu quanh truïc cuûa noù. soá
gia toác höôùng taâm cuûa ñieåm N treân vaønh ñóa vôùi ñieåm M caùch truïc quay moät khoaûng caùch baèng nöûa
baùn kính cuûa ñóa baèng:
A.
1
2
B. 1 C. 2 D. 4
2. Moät xe ñaïp coù baùnh xe ñöôøng kính 700 mm, chuyeån ñoäng ñeàu vôùi toác ñoä 12,6 km/h. Toác ñoä goùc cuûa
ñaàu van xe ñaïp laø:
A. 5 rad/s B. 10 rad/s C. 20 rad/s D. Moät giaù trò khaùc.
3. Moät vaät hình caàu baùn kính R = 25 m, chuyeån ñoäng quay ñeàu quanh moät truïc thaúng ñöùng ñi qua
taâm cuûa noù. Khi ñoù moät ñieåm A treân vaät, naèm xa truïc quay nhaát chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä 36 km/h.
Gia toác höôùng taâm cuûa A baèng:
A. 0,4 m/s
2
B. 4 m/s
2
C. 2,5 m/s
2
D. Moät giaù trò khaùc.
4. Moät ñóa ñaëc ñoàng chaát coù daïng hình troøn baùnh kính R = 30 cm ñang quay troøn ñeàu quanh truïc cuûa
noù, thôøi gian quay heát 1 voøng l2 s. Bieát raèng ñieåm A naèm trung ñieåm giöõa taâm O cuûa voøng troøn vôùi
vaønh ñóa. Toác ñoä daøi cuûa ñieåm A laø:
A. 47 cm/s B. 4,7 cm/s C. 94 cm/s D. 9,4 cm/s
5. Moät ñóa ñaëc ñoàng chaát coù daïng hình troøn baùnh kính R ñang quay troøn ñeàu quanh truïc cuûa noù. Hai
ñieåm A, B naèm treân cuøng moät ñöôøng kính cuûa ñóa. Ñieåm A naèm treân vaønh ñóa, ñieåm B naèm trung
ñieåm giöõa taâm O cuûa voøng troøn vôùi vaønh ñóa. Tæ soá toác ñoä goùc cuûa hai ñieåm A vaø B laø:
A.
B.
C.
A
B
2
D.
A
B
1
6. Kim giê cña mét chiÕc ®ång hå cã chiÒu dµi b»ng 3/4 chiÒu dµi kim phót. Coi như c¸c kim quay ®Òu. TØ
sè tèc ®é gãc cña ®Çu kim phót vµ ®Çu kim giê lµ
A. 12; B. 1/12; C. 24; D. 1/24
1
Các vài tập cơ học vật rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vài tập cơ học vật rắn - Người đăng: Phan Đức Cảnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Các vài tập cơ học vật rắn 9 10 837