Ktl-icon-tai-lieu

Cách làm bài tập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Hà Quỳnh Như
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3116 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ

2012

MỤC LỤC
I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ..................................................................................1
a.Xác định khung tỷ lệ trao đổi....................................................................................................................1
b.Chi phí cơ hội của sản phẩm....................................................................................................................5
c.Tỷ lệ trao đổi để mậu dịch hai quốc gia là bằng nhau.............................................................................6
TỔNG HỢP GIẢI NHANH PHẦN LÝ THUYẾT MẬU DỊCH CỔ ĐIỂN..........................................7
c.Tính thời gian tiết kiệm được của mỗi quốc gia, khi mậu dịch xảy ra.....................................................8
d. Dựa vào khung tỷ lệ trao đổi, xét mậu dịch có xảy ra hay không?........................................................8
e.Xác định lợi ích mậu dịch của hai quốc gia, khi cho điểm tự cung tự cấp..............................................9
f.Xác định khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền (Câu 22/_đề 1)............................................................9
II. LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ............................................................................10
III. THUẾ QUAN, CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN..........................................................................11
+Tính tỷ lệ bảo hộ thật sự cho nhà sản xuất:............................................................................................11
IV.LIÊN KẾT QUỐC TẾ, LIÊN HIỆP QUAN THUẾ................................................................................12
IV. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI..........................................................................14

Thi tốt nhá……

……make in Chelli… 1

BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ

2012

I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ
a.Xác định khung tỷ lệ trao đổi.
B1: Xác định nước nào lợi thế về sản phẩm nào hơi nước kia, ký hiệu A, B cho nó luôn, hoặc đổi chỗ cho
nó để tránh nhầm lẫn.
Qui định lun:
A là sản phẩm xuất chiều 
B là sản phẩm xuất chiều ←
B2: chọn chiều thuận (cái này hết sức quan trọng)… giảm thời gian bị rối bởi cái mớ bòng bong.
Chiều thuận của ta là từ trái sang phải: nên cách làm của ta cũng từ trái sang phải nhen….
Thống nhất chiều làm là mũi tên . Viết lại bảng như sau (:D k có gì thay đổi hén)
Năng suất lao động
X
Y

Thái Lan

Nhật Bản


Khung tỷ lệ trao đổi:
 Rút gọn:
 Rú...
BÀI TẬP KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ 2012
MỤC LỤC
I.LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ..................................................................................1
a.Xác định khung tỷ lệ trao đổi................................................................................................................... .1
b.Chi phí cơ hội của sản phẩm.............................................................................................................. ......5
c.Tỷ lệ trao đổi để mậu dịch hai quốc gia là bằng nhau.............................................................................6
TỔNG HỢP GIẢI NHANH PHẦN LÝ THUYẾT MẬU DỊCH CỔ ĐIỂN..........................................7
c.Tính thời gian tiết kiệm được của mỗi quốc gia, khi mậu dịch xảy ra.....................................................8
d. Dựa vào khung tỷ lệ trao đổi, xét mậu dịch có xảy ra hay không?........................................................8
e.Xác định lợi ích mậu dịch của hai quốc gia, khi cho điểm tự cung tự cấp..............................................9
f.Xác định khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền (Câu 22/_đề 1)........................................................... .9
II. LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ............................................................................ 10
III. THUẾ QUAN, CÁC BIỆN PHÁP PHI THUẾ QUAN..........................................................................11
+Tính tỷ lệ bảo hộ thật sự cho nhà sản xuất:............................................................................................11
IV.LIÊN KẾT QUỐC TẾ, LIÊN HIỆP QUAN THUẾ...................................................................... ..........12
IV. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI..........................................................................14
Thi tốt nhá…… ……make in Chelli… 1
Cách làm bài tập kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách làm bài tập kinh tế quốc tế - Người đăng: Hà Quỳnh Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cách làm bài tập kinh tế quốc tế 9 10 331