Ktl-icon-tai-lieu

cách làm văn nghị luận

Được đăng lên bởi Phạm Quyền
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 14899 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Kính thưa quý Thầy Cô!
HĐBM Ngữ văn tiếp tục gửi lần hai tài liệu ôn thi tốt nghiệp đến Thầy Cô.
Tài liệu lần này gồm phần nghị luận xã hội và các tác phẩm còn thiếu trong lần gửi trước
đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa vào phần Phụ lục hệ thống câu hỏi 2 điểm là tài liệu riêng của
cô Bùi Thị Kim Duyên để quý Thầy Cô tham khảo thêm. Mỗi bài trong tài liệu này đều có hình
ảnh minh họa kèm theo nhưng chúng tôi đã lược bỏ đi là để thuận lợi cho việc liên kết các bài với
nhau cho liền mạch và nhằm tiết kiệm cho giáo viên khi in ra.
Trân trọng cảm ơn cô Bùi Thị Kim Duyên!
Chúc quý Thầy Cô đạt kết quả mĩ mãn trong kì thi tốt nghiệp sắp tới!
HỘI ĐỒNG BỘ MÔN NGỮ VĂN

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
GV biên soạn: Bùi Thị Kim Duyên – THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu – ĐT: 0944839111,
email: kimduyen186@gmail.com
I. YÊU CẦU CHUNG:
1. Học sinh làm một bài văn ngắn (khoảng 400 từ - khoảng hai trang giấy thi) bàn về một tư tưởng
đạo lí hoặc một hiện tượng đời sống.
2. Tuy điều kiện thời gian làm bài rất eo hẹp nhưng học sinh cũng cần phải đảm bảo cấu trúc
một bài văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh. Cụ thể:
- Bài làm phải đầy đủ ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
- Giữa ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) và giữa các luận điểm, các đoạn trong phần thân bài phải có
sự liên kết chặt chẽ. Để làm được như vậy, cần phải:
+ Sử dụng những từ ngữ, những câu văn… để chuyển ý.
+ Câu chuyển ý thường ở đầu đoạn văn (Câu này thường có chức năng: liên kết với ý ở đoạn văn trước
đó và mở ra ý mới trong đoạn văn).
+ Không thể trình bày phần thân bài chỉ với một đoạn văn!
- Phải bảo đảm tính cân đối giữa ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) trong toàn bộ bài văn cũng như
giữa các luận điểm ở phần thân bài, tránh trường hợp làm bài kiểu “đầu voi đuôi chuột” (phần “mở bài,
thân bài” lại nói nhiều, thiếu phần “kết bài”).
- Phải biết vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trong bài văn: giải thích, phân tích, chứng minh, so
sánh, bác bỏ, bình luận…
- Để bài văn có sức thuyết phục, cần sử dụng một số phương thức biểu đạt như biểu cảm, tự sự, miêu
tả, thuyết minh… hỗ trợ cho phương thức nghị luận chính.
II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG, VẤN ĐỀ NGHỊ LUẬN
1. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí:
- Vấn đề nhận thức: lí tưởng, mục đích sống, nghề nghiệp, ước mơ…
- Vấn đề về đạo đức, tâm hồn, tính cách: lòng yêu nước, lòng nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng; tính
trung thực, dũng cảm, chăm chỉ, cần cù, thái độ hòa nhã, khiêm tốn; thói ích kỉ, ba hoa, vụ lợi…
- Vấn đề về các quan hệ gia đình: tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em…...
Kính thưa quý Thầy Cô!
HĐBM Ngữ văn tiếp tục gửi lần hai tài liệu ôn thi tốt nghiệp đến Thầy Cô.
Tài liệu lần này gồm phần nghị luận hội các tác phẩm còn thiếu trong lần gửi trước
đây. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưao phần Phụ lục hệ thống câu hỏi 2 điểm tài liệu riêng của
Bùi Thị Kim Duyên để quý Thầy tham khảo thêm. Mỗi bài trong tài liệu này đều hình
ảnh minh họa kèm theo nhưng chúng tôi đã lược bỏ đi là để thuận lợi cho việc liên kết các bài với
nhau cho liền mạch và nhằm tiết kiệm cho giáo viên khi in ra.
Trân trọng cảm ơn cô Bùi Thị Kim Duyên!
Chúc quý Thầy Cô đạt kết quả mĩ mãn trong kì thi tốt nghiệp sắp tới!
HỘI ĐỒNG BỘ MÔN NGỮ VĂN
NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
GV biên son: Bùi Th Kim Duyên THPT chuyên Nguyn Quang Diêu ĐT: 0944839111,
email: kimduyen186@gmail.com
I. YÊU CU CHUNG:
1. Hc sinh làm mt bài văn ngn (khong 400 từ - khong hai trang giy thi) bàn về mt tư tưng
đo lí hoc mt hin tưng đi sng.
2. Tuy điều kin thi gian làm bài rt eo hp nhưng hc sinh cũng cn phi đm bo cu trúc
mt bài văn ngh lun xã hi hoàn chnh. C th:
- Bài làm phi đy đ ba phần: M bài, thân bài, kết bài.
- Gia ba phn (mbài, thân bài, kết bài) và giữa các lun đim, các đoạn trong phần thân bài phi có
s liên kết cht ch. Đ làm đưc như vy, cần phi:
+ S dng nhng t ng, nhng câu văn đ chuyn ý.
+ Câu chuyn ý thưng đầu đon văn (Câu này thưng có chc năng: liên kết vi ý đon văn trưc
đó và m ra ý mi trong đon văn).
+ Không th trình bày phn thân bài ch với mt đon văn!
- Phải bo đm tính cân đi gia ba phn (mbài, thân bài, kết bài) trong toàn bộ bài văn cũng như
gia các luận đim phn thân bài, tránh trưng hợp làm bài kiu đu voi đuôi chut (phần m bài,
thân bài li nói nhiu, thiếu phn kết bài).
- Phi biết vn dng kết hp các thao tác lp lun trong bài văn: giải thích, phân tích, chng minh, so
sánh, bác b, bình lun
- Đbài văn có sc thuyết phc, cn s dng mt s phương thc biu đt như biu cm, t s, miêu
t, thuyết minh h tr cho phương thc ngh lun chính.
II. ĐNH HƯNG NI DUNG, VN Đ NGH LUẬN
1. Ngh lun v mt tư tưởng, đo lí:
- Vn đ nhn thc: lí tưng, mc đích sng, ngh nghiệp, ưc mơ
- Vấn đ v đo đc, tâm hn, tính cách: lòng yêu nưc, lòng nhân ái, v tha, bao dung, đ lưng; tính
trung thc, dũng cm, chăm ch, cn , thái đ hòa nhã, khiêm tn; thói ích k, ba hoa, v li
- Vn đ v các quan h gia đình: tình mu t, tình ph tử, tình anh em
- Vn đ v các quan h xã hi: tình đng bào, tình thy trò, tình bạn
- Vn đ v cách ng x, đi nhân xử thế ca con ngưi trong cuc sng.
2. Ngh lun v mt hiện tưng đi sng:
- Đ tài nghị lun tng gần gũi vi đi sng và sát hp vi trình đ nhn thức của hc sinh: tai nn
giao thông, hin tưng môi tng bô nhim, đi dch AIDS, nhng tiêu cc trong thi c, nn bo hành
trong gia đình- trong hc đưng, phong trào thanh niên tiếp sc mùa thi, cuc vận đng giúp đỡ đồng
cách làm văn nghị luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách làm văn nghị luận - Người đăng: Phạm Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
cách làm văn nghị luận 9 10 159