Ktl-icon-tai-lieu

Cách nhớ công thức vật lí

Được đăng lên bởi Robotic Vn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* BÍ KÍP HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ *
THPT Long Mỹ
*THCS
1. Khối lượng riêng
=> m  D.V  V.
Mau = đi về
Mẹ = về rồi
2. Quãng đường
S  v.t
Sống = vì tiền
3. Lực đẩy Ác-si-mét
Fa   .V.g  V.g.  V.g.D   .g.V
Pha = con-cá-rô, vợ, ghê
Ép anh = vợ ghê cá-rô
Ép anh = vợ ghen đào
Ép a = rô ghê vê
4. Nhiệt lượng
Q  c.m.t  m.c.t
Qua = cầu mới tới
Què = mà có tình
5. Điện trở
l
R  
S
Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc
6. Cách đọc mã vạch điện trở
*Ba vòng đầu
Đen không, nâu một, đỏ hai
Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương
Năm xanh lá, sáu xanh dương
Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh.
*Vòng số 4 (trị số sai lệch (%))
Không màu hai chục
Bạc mười, vàng năm
Tiếp là nâu một, đỏ hai
Lục xanh lấy một chia hai, ra liền

4. Tầm bay xa
v 2 sin 2
L  x max 
g
Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2)
Chia g cho khéo, bay xa ra liền!
5. Lực hấp dẫn
m .m
FHd  G. 1 2 2
r
Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r2)
(răng rụng rớt xuống dưới)
Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng
6. Gia tốc trọng trường
G.M
g
(h  R) 2
Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình]
2
 R 
gh  g0.

 R  h
Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rượu cộng hoa)]
tất cả bình}
7. Động năng
1
Eñ  m.v 2
2
Em đau = nửa mình vất-vả (v2)
8. Thế năng
1
E t  kx 2
2
Em thấy = nửa cây xa-xôi (x2)
9. Nhiệt nóng chảy
Q  .m
Quên = người em
10.Nhiệt hóa hơi
Q  L.m
Quên = Lan em
1.Chạy cùng chiều
11.Lực căng bề mặt
Trên đường kẻ chậm với người mau.
Fcaên  l.
Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau.
Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma ()
Vận tốc đôi bên tìm hiệu số.
Ép căn = lãi nhân trùng
Đường dài chia với khó chi nào
12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn
(còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số)
2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi đều h  4
d.g.
2as = v 2  v02
Hồn = tứ mã xích () trên (đàn gà rô)
Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình
2
2
13.Độ cứng lò xo
v  v0  2as
E.S
Vô bình mà không vô bình là hai anh ếch (“mà” là k 
l1
dấu trừ)
3. Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, tròn) Kem của em sẽ chảy lỏng
Khô = em sẽ cháy lan
d = a.(t*) 2   .(t*) 2
Khóc = em sẽ chạnh lòng
Đời = anh Thiện bình
(Ô) kìa! Em sâu trên lúa
1

*Lớp 10

14.
A  Q  U
Anh + Quân = Ú

*Lớp 11

Nội năng C=Ci
K=Ki

1
Ci
1
K
Ki
l=li
1
f2  2
fi
C

1. Điện dung
l=li
 .S . 0
S
9
2
2
f 2  f i 2
C

(k=9.10 N.m /C )
4 kd
d
Cua em xào (S) /[bốn biển () không dùng]
1
T 2  Ti 2
Con em sao em-không /đánh
T2   2
Ti
Cưa em sao em-không /đứt
2. U = Ed
-Song song í tổng, qui tổng, u bằng, trở đảo, dung
U em đâu /...
* BÍ KÍP HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ *
THPT Long Mỹ
*THCS
1. Khối lượng riêng
=>
m D.V V.
Mau = đi về
Mẹ = về rồi
2. Quãng đường
S v.t
Sống = vì tiền
3. Lực đẩy Ác-si-mét
F .V.g V.g. V.g.D .g.V
a
Pha = con-cá-rô, vợ, ghê
Ép anh = vợ ghê cá-rô
Ép anh = vợ ghen đào
Ép a = rô ghê vê
4. Nhiệt lượng
Q c.m. t m.c. t
Qua = cầu mới tới
Què = mà có tình
5. Điện trở
l
R
S
Rượu bằng cá-rô nhân cá-lóc chia cá sặc
6. Cách đọc mã vạch điện trở
*Ba vòng đầu
Đen không, nâu một, đỏ hai
Cam ba, vàng bốn màu này dễ thương
Năm xanh lá, sáu xanh dương
Bảy tím, xám tám, chín thường trắng tinh.
*Vòng số 4 (trị số sai lệch (%))
Không màu hai chục
Bạc mười, vàng năm
Tiếp là nâu một, đỏ hai
Lục xanh lấy một chia hai, ra liền
*Lớp 10
1.Chạy cùng chiều
Trên đường kẻ chậm với người mau.
Hai gã cùng chiều muốn gặp nhau.
Vận tốc đôi bên tìm hiệu số.
Đường dài chia với khó chi nào
(còn nếu ngược chiều thì tìm tổng số)
2. CT độc lập thời gian trong CĐT biến đổi đều
2 2
0
2as = v v
Hai anh sáu làm vỡ bình mà không vỡ bình
2 2
0
v 2asv
bình không bình hai anh ếch (“mà”
dấu trừ)
3. Công sai trong CĐ biến đổi đều (thẳng, tròn)
2 2
d = a.(t*) .(t*)
Đời = anh Thiện bình
4. Tầm bay xa
2
max
v sin 2
L x
g
Vê bình (v^2) sin lưỡng anpha (sin2)
Chia g cho khéo, bay xa ra liền!
5. Lực hấp dẫn
Hấp dẫn em-một ghê em-hai trên răng rụng (r
2
)
(răng rụng rớt xuống dưới)
Hấp dẫn ghê em em chia răng rụng
6. Gia tốc trọng trường
2
G.M
g
(h R)
Gà-con bằng GÀ MẸ chia [(hai cộng cá-rô) bình]
2
h 0
R
g g .
R h
Gà-hoa = gà-đầu chấm {[rượu chia (rưu cộng hoa)]
tất cả bình}
7. Động năng
2
ñ
1
E m.v
2
Em đau = nửa mình vất-vả (v
2
)
8. Thế năng
2
t
1
E kx
2
Em thấy = nửa cây xa-xôi (x
2
)
9. Nhiệt nóng chảy
Q .m
Quên = người em
10.Nhiệt hóa hơi
Q L.m
Quên = Lan em
11.Lực căng bề mặt
caên
F l.
Ép căn mặt ngoài để làm (l) ma ()
Ép căn = lãi nhân trùng
12.Độ chênh lệch mực nước trong mao dẫn
4
h
d.g.
Hồn = tứ mã xích () trên (đàn gà rô)
13.Độ cứng lò xo
1
E.S
k
l
Kem của em sẽ chảy lỏng
Khô = em sẽ cháy lan
Khóc = em sẽ chạnh lòng
(Ô) kìa! Em sâu trên lúa
1
Cách nhớ công thức vật lí - Trang 2
Cách nhớ công thức vật lí - Người đăng: Robotic Vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cách nhớ công thức vật lí 9 10 894