Ktl-icon-tai-lieu

cách suy luận hóa học

Được đăng lên bởi như thảo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o ¸n d¹y khèi- d¹y thªm

C¸ch SUY LuËn §Ó GI¶i NHANH bµi tËp TR¾c NGHiÖm
1. C«ng thøc tæng qu¸t cña hi®rocacbon A cã d¹ng (CnH 2n+1)m . A thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo?
A- Ankan.
B – Anken. C – Ankin.
D- Aren
2- §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp gåm CH4, C3H6 vµ C4H10 thu ®­îc 17,6g CO2 vµ 10,87g
H2O.
Gi¸ trÞ cña m lµ:
3- §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp 2 ankan thu ®­îc 9, 45g H2O cho s¶n phÈm ch¸y vµo
dung dÞch Ca(OH)2 d­ th× khèi l­îng kÕt tña thu ®­îc lµ:
A – 37,5g,

B – 52,5g,

C – 15g,

D – 42,5g

§¸p ¸n: A
4- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hi®rocacbon liªn tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 11,2 lit
CO2 (®ktc) vµ 12,6g H2O. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo ?
A – Ankan, B – Anken, C- Ankin,

D - Aren

5- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hi®rocacbon liªn tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 22,4 lit CO2
(®ktc) vµ 25,2g H2O. Hai hi®rocacbon ®ã lµ:
A – C2H6 vµ C3H8

B - C3H8 vµ C4H10,

C - C4H10, vµ C5H12

D- C5H12 vµ C6H14

§¸p ¸n A
Gi¶i ra n = 2,5
6- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm mét ankan vµ mét anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît ®i
qua b×nh 1 ®ùng P2O5 d­ vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n , d­ thÊy b×nh 1 t¨ng 4,14g; b×nh 2 t¨ng
6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ:
A - 0,06
B - 0,09
C- 0,03
D- 0,045
§¸p ¸n: B
7- §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp gåm CH4, C4H10 vµ C2H4 thu ®­îc 0,14 mol CO2 vµ
0,23 mol H2O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lÇn l­ît lµ:
A - 0,09 vµ 0,01
B - 0,01 vµ 0,09
C - 0,08 vµ 0,02
D - 0,02 vµ 0,08
§¸p ¸n: A
8- Cho hçn hîp 2 anken ®i qua b×nh ®ùng n­íc brom thÊy lµm mÊt mµu võa ®ñ dd chøa 8g
brom. Tæng sè mol hai anken lµ:
A - 0,1
B- 0,05
C – 0,025
D – 0,005
§¸p ¸n B
9- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hi®rocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc
11,2 lit CO2 (®ktc) vµ 9g H2O . Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo ?
A – Ankan
B – Anken
C- Ankin
D - Aren
§¸p ¸n: B

9
= 0,5  nCO2 = n H2O
18
VËy 2 hi®rocacbon thuéc d·y anken.
10- Mét hçn hîp khÝ gåm 1 ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö vµ cã
cïng sè mol. LÊy m gam hçn hîp nµy th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch 20% brom trong
dung m«i CCl4 . §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ®ã thu ®­îc 0,6 mol CO2. Ankan vµ anken
®ã cã c«ng thøc ph©n tö lµ :
A - C2H6, C2H4
B - C3H8, C3H6
C - C4H10, C4H8
D - C5H12,
C5H10
Suy luËn:

nCO2 = 0,5 ,

nH2O =

Gi¸o viªn :

trÇn h÷u tuyÕn

Gi¸o ¸n d¹y khèi- d¹y thªm

§¸p ¸n: B
11- §èt ch¸y hoµn toµn V lit ( ®ktc ) mét ankin thÓ khÝ thu ®­îc CO2 vµ H2O cã tæng khèi
l­îng lµ 25,2g . NÕu cho s¶n phÈm ch¸y ®i qua dung dÞc...
Gi¸o ¸n d¹y khèi- d¹y thªm
Gi¸o viªn : trÇn h÷u tuyÕn
C¸ch SUY LuËn §Ó GI¶i NHANH bµi tËp TR¾c NGHiÖm
1. C«ng thøc tæng qu¸t cña hi®rocacbon A cã d¹ng (C
n
H
2n+1
)
m
. A thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo?
A- Ankan. B – Anken. C – Ankin. D- Aren
2- §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp gåm CH
4
, C
3
H
6
vµ C
4
H
10
thu ®îc 17,6g CO
2
vµ 10,87g
H
2
O. Gi¸ trÞ cña m lµ:
3- §èt ch¸y hoµn toµn 0,15 mol hçn hîp 2 ankan thu ®îc 9, 45g H
2
O cho s¶n phÈm ch¸y vµo
dung dÞch Ca(OH)
2
d th× khèi lîng kÕt tña thu ®îc lµ:
A – 37,5g, B – 52,5g, C – 15g, D – 42,5g
§¸p ¸n: A
4- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hi®rocacbon liªn tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 11,2 lit
CO
2
(®ktc) vµ 12,6g H
2
O. Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo ?
A – Ankan, B – Anken, C- Ankin, D - Aren
5- §èt ch¸y hoµn toµnn hîp 2 hi®rocacbon ln tiÕp trong d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 22,4 lit CO
2
(®ktc) vµ 25,2g H
2
O. Hai hi®rocacbon ®ã lµ:
A – C
2
H
6
vµ C
3
H
8
B - C
3
H
8
C
4
H
10,
C - C
4
H
10,
vµ C
5
H
12
D- C
5
H
12
vµ C
6
H
14
§¸p ¸n A
Gi¶i ra
n
= 2,5
6- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp gåm mét ankan vµ mét anken. Cho s¶n phÈm ch¸y lÇn lît ®i
qua b×nh 1 ®ùng P
2
O
5
d vµ b×nh 2 ®ùng KOHr¾n , d thÊy b×nh 1 t¨ng 4,14g; b×nh 2 t¨ng
6,16g. Sè mol ankan cã trong hçn hîp lµ:
A - 0,06 B - 0,09 C- 0,03 D- 0,045
§¸p ¸n: B
7- §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hçn hîp gåm CH
4
, C
4
H
10
vµ C
2
H
4
thu ®îc 0,14 mol CO
2
0,23 mol H
2
O. Sè mol cña ankan vµ anken cã trong hçn hîp lÇn lît lµ:
A - 0,09 vµ 0,01 B - 0,01 vµ 0,09
C - 0,08 vµ 0,02 D - 0,02 vµ 0,08
§¸p ¸n: A
8- Cho hçn hîp 2 anken ®i qua b×nh ®ùng níc brom thÊy lµm mÊt mµu võa ®ñ dd chøa 8g
brom. Tæng sè mol hai anken lµ:
A - 0,1 B- 0,05 C – 0,025 D – 0,005
§¸p ¸n B
9- §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 hi®rocacbon m¹ch hë trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc
11,2 lit CO
2
(®ktc) vµ 9g H
2
O . Hai hi®rocacbon ®ã thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo ?
A – Ankan B – Anken C- Ankin D - Aren
§¸p ¸n: B
Suy luËn: n
CO2
= 0,5 , n
H2O
=
18
9
= 0,5
n
CO2
= n
H2O
VËy 2 hi®rocacbon thuéc d·y anken.
10- Mét hçn hîp khÝ gåm 1 ankan vµ 1 anken cã cïng sè nguyªn tö cacbon trong ph©n tö vµ cã
cïng sè mol. LÊy m gam hçn hîp nµy th× lµm mÊt mµu võa ®ñ 80g dung dÞch 20% brom trong
dung m«i CCl
4
. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ®ã thu ®îc 0,6 mol CO
2
. Ankan vµ anken
®ã cã c«ng thøc ph©n tö lµ :
A - C
2
H
6
, C
2
H
4
B - C
3
H
8
, C
3
H
6
C - C
4
H
10
, C
4
H
8
D - C
5
H
12
,
C
5
H
10
cách suy luận hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách suy luận hóa học - Người đăng: như thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
cách suy luận hóa học 9 10 300