Ktl-icon-tai-lieu

Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Đá Lệ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP

A.

BỐ CỤC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1.

Bìa chính

2.

Bìa phụ

3.

Lời cảm ơn của tác giả

4.

Nhận xét của cơ quan thực tập

5.

Nhận xét của

6.

Giáo viên hướng dẫn hoặc cơ quan nơi tác giả thực hiện đề tài

7.

Mục lục: chỉ nêu tới mục lục cấp 2

8.

Danh mục bảng biểu

9.

Danh mục hình

10. Danh sách các từ viết tắt (nếu trong đề tài có quá nhiều từ viết tắt)
11. Danh sách ký hiệu (nếu trong đề tài có quá nhiều ký hiệu viết tắt)
12. Tổng quan về nhà máy xí nghiệp thực tập
13. Tổng quan về lý thuyết
14. Báo cáo thực tập
- Dây chuyền công nghệ: quy trình sản xuất, phối liệu, công nghệ sản xuất
- Các phương pháp đánh giá nguyên liệu và sản phẩm
- Các vấn đề về an toàn PCCC
- Các vấn đề công nghệ thường xảy ra
15.

Kết luận

16.

Kiến nghị

17.

Tài liệu tham khảo
Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để sử dụng

trong luận văn.
18.

Phụ lục (nếu có)

B.

TRÌNH BÀY VĂN BẢN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1.

Soạn thảo văn bản
 Cỡ chữ phần nội dung của đề tài sử dụng kiểu chữ “Times New Roman” cỡ
chữ 13.

 Tên của đề tài không quy định cỡ chữ cụ thể cũng như kiểu chữ nhưng nên
viết sao cho rõ ràng, dễ đọc, cân đối, tránh dùng những kiểu chữ khó đọc, cỡ
chữ quá to hoặc quá nhỏ.
 Dãn dòng: chế độ “1,5 lines”, khi xuống hàng và giữa các đoạn không được
để thừa dòng trống.
 Canh lề: lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm.
 Đánh số trang: trang bìa chính và bìa phụ không đánh số, các trang từ mục 3
 10 đánh số theo dạng chữ (i, ii, iii, …), các trang phần nội dung từ mục 11
 17 đánh số theo dạng số (1,2,3…), phần phụ lục không đánh số nhưng
được sắp xếp theo trật tự của phần nội dung.
2.

Thiết kế và đánh số chương, mục, tiểu mục
 Các chương phải được bắt đầu bằng đầu trang (nếu chương cũ chưa hết trang
thì bắt buộc phải qua trang mới).
 Tiêu đề chương viết in hoa (Arial) cỡ 16, in đậm, canh giữa.
 Các mục và tiểu mục của luận văn phải được hình thành và đánh số theo số
và nhóm chữ số (ví dụ “1” chỉ mục 1, “1.2.” chỉ tiểu mục 2 trong mục 1).
Tương tự như vậy với các ý nhỏ hơn.
 Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai nhóm tiểu mục (ví dụ như nếu đã
có “1.2.1” thì phải có “1.2.2”
 Định dạng của những chương, mục, tiểu mục ngang hàng nhau phải giống
nhau, dãn hàng before 6pt và after 6pt.

3.

Sơ đồ quy trình, hình vẽ và bảng biểu
 Sơ đồ quy trình phải được thể hiện bằng phần mềm chuyên dùng như Visio...
TRƯỜNG ĐI HC CÔNG NGHIỆP TPHCM
KHOA CÔNG NGHA HỌC
QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY
BÁO CÁO THỰC TP TT
NGHIỆP
Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Đá Lệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 736