Ktl-icon-tai-lieu

Cách viết NCKH

Được đăng lên bởi pucca3010
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học:
A. Phần mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu).
Trình bày được 2 ý chính:
- Lí do lí luận: khái quát tính chất, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong đề
tài;
- Lí do thực tiễn: Khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầu nêu trên.
2. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích: Nghiên cứu để làm gì?, là cái đích mà cuộc nghiên cứu hướng đến, là vấn đề trung tâm
xuyên suốt đề tài.Mục đích trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều gì?”. Mục đích
nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu.
Chú ý:Mục đích khác mục tiêu
Mục tiêu: là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu sẽ hoàn
thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên cứu. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được. Nói
cách khác, mục tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài và làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên
cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt được. Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm cái gì?”, “nhằm đạt
được cái gì?”.
Mục đích của đề tài: (nhằm phục vụ cái gì?)
Mục tiêu của đề tài: (nhằm đạt được gì?)
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là tiêu điểm, là vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Đối
tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực trạng, biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu.
4. Giả thuyết khoa học
Giả thuyết khoa học là giai đoạn trước của việc nhận thức các quy luật và thường thể hiện trong
mệnh đề điều kiện. Giả thuyết khoa học phải được kiểm chứng (qua thử nghiệm, thực nghiệm, v.v.).
5. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối tượng nghiên cứu của đề tài.
Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể hiện ở các mặt:
+ Không gian;
+ Thời gian.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thường chia thành 3 nhiệm vụ:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài;
- Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu;
- Đề xuất các biện pháp, giải pháp, khuyến nghị (kiến nghị).
7. Nội dung nghiên cứu:
- Cơ sơ lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài;
- Thực trạng vấn đề nghiên cứu;
- Một số biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu;
- Kết luận – đề xuất - kiến nghị.
8. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu là công cụ nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ đề tài.
Phương pháp nghiên cứu khoa học do mục tiêu và đối tượng nghiên cứu quyết định.
Phương pháp nghiên cứu: trình bày các phương pháp...
I.Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học:
A. Phần mở đầu:
1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu).
Trình bày được 2 ý chính:
- Lí do lí luận: khái quát tính chất, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong đề
tài;
- Lí do thực tiễn: Khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầu nêu trên.
2. Mục đích nghiên cứu:
Mục đích: Nghiên cứu để làm gì?, là cái đích mà cuộc nghiên cứu hướng đến, là vấn đề trung tâm
xuyên suốt đề tài.Mục đích trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều gì?”. Mục đích
nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu.
Chú ý:Mục đích khác mục tiêu
Mục tiêu: là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu sẽ hoàn
thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên cứu. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được. Nói
cách khác, mục tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài và làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên
cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt được. Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm cái gì?”, “nhằm đạt
được cái gì?”.
Mục đích của đề tài: (nhằm phục vụ cái gì?)
Mục tiêu của đề tài: (nhằm đạt được gì?)
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là tiêu điểm, là vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Đối
tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực trạng, biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu.
4. Giả thuyết khoa học
Giả thuyết khoa học là giai đoạn trước của việc nhận thức các quy luật và thường thể hiện trong
mệnh đề điều kiện. Giả thuyết khoa học phải được kiểm chứng (qua thử nghiệm, thực nghiệm, v.v.).
5. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối tượng nghiên cứu của đề tài.
Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể hiện ở các mặt:
+ Không gian;
+ Thời gian.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thường chia thành 3 nhiệm vụ:
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài;
- Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu;
- Đề xuất các biện pháp, giải pháp, khuyến nghị (kiến nghị).
7. Nội dung nghiên cứu:
- Cơ sơ lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài;
- Thực trạng vấn đề nghiên cứu;
- Một số biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu;
- Kết luận – đề xuất - kiến nghị.
8. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu là công cụ nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ đề tài.
Phương pháp nghiên cứu khoa học do mục tiêu và đối tượng nghiên cứu quyết định.
Phương pháp nghiên cứu: trình bày các phương pháp nghiên cứu mà ta sử dụng. Gồm có một số
phương pháp như sau:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi.
Cách viết NCKH - Trang 2
Cách viết NCKH - Người đăng: pucca3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách viết NCKH 9 10 337