Ktl-icon-tai-lieu

Caching

Được đăng lên bởi dhanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
...
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/management/jconsole.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/management/jconsole.html
http://www.youtube.com/watch?v=Xy0tsT-GD68
http://www.javaworld.com/article/2072322/from-jconsole-to-visualvm.html
https://blogs.oracle.com/lmalventosa/entry/jconsole_visualvm_preview2
http://java-source.net/open-source/cache-solutions
http://www.javaworld.com/article/2078565/open-source-tools/use-memcached-for-java-enterprise-
performance--part-1--architecture-and-setup.html
http://www.javaworld.com/article/2078584/open-source-tools/use-memcached-for-java-enterprise-
performance--part-2--database-driven-web-apps.html
http://memcached.org/
http://www.journaldev.com/24/memcached-java-client-with-sample-program
https://developers.google.com/appengine/docs/java/memcache/
http://www.journaldev.com/tag/memcached-tutorial
http://java.dzone.com/articles/memcached-memory-caching
http://stringpool.com/memcached-with-java-and-mysql-example/
http://ehcache.org/
http://www.javablog.fr/javaehcache-a-simple-example-of-use-of-ehcache-2-6-2.html
http://java-success.blogspot.com/2013/10/ehcache-beginner-level-tutorial.html
http://howtodoinjava.com/2013/07/04/hibernate-ehcache-configuration-tutorial/
http://www.javacodegeeks.com/2012/10/spring-31-caching-and-ehcache.html
Caching - Trang 2
Caching - Người đăng: dhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Caching 9 10 702