Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi vinhhao
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2631 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một
cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước địa
phương (Quan thực tiễn tỉnh Bắc Giang)
Lương Thị Phương Thúy
Khoa Luật
Luận văn ThS ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Mã số: 60 38 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Đào Trí Úc
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Cải cách hành chính và một số vấn đề lý luận về cơ chế "một cửa".
Chương 2: Tinh hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành
chính nhà nước ở địa phương (qua thực tiễn Bắc Giang). Chương 3: Phương hướng tăng
cường hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính
nhà nước ở địa phương nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng trong giai đoạn xây dựng
nhà nước pháp quyền ở nước ta.
Keywords: Thủ tục hành chính; Cơ chế một cửa; Hành chính nhà nước; Cải cách hành
chính

Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu
một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đã
kéo theo những chuyển biến nhất định trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chuyển đổi từ nền kinh
tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đặt ra yêu
cầu cần phải có một nền hành chính hiện đại, đủ sức đảm nhiệm công tác quản lý trong điều kiện
mới của đất nước.
Trước yêu cầu đó, Đảng và Nhà nước ta đã từng bước tiến hành cải cách hành chính và đã
thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cải cách hành chính ở Việt Nam được triển khai trên nhiều
nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ
tục hành chính là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách.
Thủ tục hành chính liên quan không chỉ đến công việc nội bộ của một cơ quan, một cấp chính quyền,
mà còn đến các tổ chức và công dân trong mối quan hệ với Nhà nước. Các quyền, nghĩa vụ của
công dân được quy định trong Hiến pháp hay ở các văn bản pháp luật khác có được thực hiện

hay không, thực hiện như thế nào, về cơ bản, đều phải thông qua thủ tục hành chính do các cơ
quan, các cấp chính quyền nhà nước quy định và trực tiếp giải quyết.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, văn bản quy
phạm pháp luật về lĩnh vực cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói
riêng. Đặc bi...
Ci cách th tục hành chính theo cơ chế "mt
ca" tại cơ quan hành chính nhà nước địa
phương (Quan thực tin tnh Bc Giang)
Lương Th Phương Thúy
Khoa Lut
Lun văn ThS ngành: Lý lun và lch s nhà nước và pháp lut; Mã s: 60 38 01
Người hướng dn: GS.TS. Đào Trí Úc
m bảo v: 2010
Abstract: Chương 1: Cải cách hành chính mt s vấn đề lun v chế "mt ca".
Chương 2: Tinh nh cải ch th tục hành chính theo chế "mt ca" tại quan hành
chính nhà nước địa phương (qua thực tin Bắc Giang). Chương 3: Phương hướng tăng
cường hiu qu ci cách th tục hành chính theo cơ chế "mt ca" ti cơ quan hành chính
nhà nước địa phương i chung tnh Bắc Giang i riêng trong giai đon xây dng
nhà nước pháp quyn c ta.
Keywords: Th tc hành chính; Cơ chế mt ca; nh chính nhà c; Ci cách hành
chính
Content
M ĐẦU
1. Tính cp thiết của đề tài
Đại hi đại biểu toàn quốc lần thVI năm 1986 của Đảng Cộng sản Vit Nam đã đánh dấu
một bưc ngoặt quan trọng trong sự nghip đổi mi nước ta. Lấy đi mới kinh tế làm trọng tâm, đã
o theo những chuyển biến nht định trên các lĩnh vực ca đời sống xã hội. Chuyển đổi từ nền kinh
tế tập trung, quan liêu, bao cp sang nn kinh tế th trưng định hướng xã hội chủ nghĩa đã đt ra yêu
cu cần phi có một nền hành cnh hiện đại, đủ sức đảm nhiệm công tác quản lý trong điều kin
mới của đất nước.
Trước yêu cầu đó, Đảng N nước ta đã từng bước tiến hành ci cách hành chính đã
thu được nhiu kết qu đáng khích lệ. Ci cách hành chính Vit Nam đưc trin khai trên nhiu
ni dung: ci cách th chế, ci cách t chc b máy hành chính, xây dng và nâng cao chất lượng đi
ngũ cán b, công chc, ci cách tài chính công và hin đi hóa nền hành chính, trong đó cảich th
tc hành chính là mt khâu quan trọng và được đặt ra ngay t giai đoạn đầu ca tiến trình ci ch.
Th tc hành cnh liên quan không ch đến công vic ni b ca một cơ quan, mt cp chính quyn,
mà còn đến c t chc công dân trong mi quan h với Nhà nước. c quyền, nghĩa vụ ca
công dân được quy đnh trong Hiến pháp hay các văn bản pháp luật khác được thc hin
Cải cách thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải cách thủ tục hành chính - Người đăng: vinhhao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Cải cách thủ tục hành chính 9 10 544