Ktl-icon-tai-lieu

Cảm ứng Điện từ

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 5
HiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn tõ

1831 Faraday: Tõ th«ng qua m¹ch thay ®æi
-> xuÊt hiÖn dßng c¶m øng trong m¹ch
1. C¸c ®Þnh luËt vÒ hiÖn t−îng c¶m øng ®iÖn
tõ
1.1.ThÝ nghiÖm Faraday:
•
§−a
nam
ch©m
l¹i
N
N
B

B

B↑

IC

B↓

IC

gÇn h¬n hoÆc xa h¬n
®Òu xuÊt hiÖn dßng
c¶m øng.
• ChiÒu cña dßng 2
lÇn ng−îc nhau.
• Nam ch©m dõng l¹i
dßng c¶m øng =0.

1.2 §Þnh luËt Lenx
Dßng ®iÖn c¶m øng ph¶i cã chiÒu sao cho tõ
tr−êng do nã sinh ra cã t¸c dông chèng l¹i
nguyªn nh©n ®· sinh ra nã
Qu¸n tÝnh cña m¹ch ®iÖn
1.3 §Þnh luËt c¬ b¶n cña hiÖn t−îng c¶m
øng ®iÖn tõ: dt -> dΦm ->IC
r
n
C«ng cña tõ lùc t¸c
dông lªn dßng c¶m øng:
Φm
dA=ICdΦm lμ C«ng c¶n

C«ng ®Ó dÞch chuyÓn vßng d©y:
dA’=-dA=-ICdΦm
N¨ng l−îng cña dßng c¶m øng: dW=εCIC.dt
-> εCIC.dt = -ICdΦm
dΦ m
εC = −
Φm= 1V.1s=1Wb (vªbe)
dt
S§§ c¶m øng lu«n b»ng vÒ gÝa trÞ nh−ng
ng−îc dÊu víi tèc ®é biÕn thiªn cña tõ
th«ng göi qua m¹ch
DÊu - lμ mÆt to¸n häc cña §L Lenx
Φm->0 trong Δt -> Φm= εC Δt

Vªbe lμ tõ th«ng g©y ra trong vßng d©y dÉn
bao quanh nã mét S§§C¦ 1V khi tõ
th«ng ®ã gi¶m ®Òu ->0 trong 1 gi©y
1.3. Nguyªn t¾c t¹o dßng ®iÖn xoay chiÒu r
r
ϕ = ωt + α gãc gi÷a n & B
B
N
r
Br
n

Φ m = NBS cos( ωt + α )
dΦ m
εC = −
= NBSω sin( ωt + α )
dt

ε max = NBSω ε C = ε max sin(ωt + α )
N lμ sè vßng cña khung d©y

1.4. Dßng Fuc«
• Dßng xo¸y do tõ th«ng cña ®iÖn tr−êng
xoay chiÒu
• T¸c h¹i: nãng m¸y, tiªu tèn n¨ng l−îng
IF=εC/R ->T¨ng R (l¸ máng)->gi¶m I
•Lîi: NÊu KL, H·m ®iÖn kÕ, lß vi sãng..
~

~

N chØ ph¸t s¸ng ë
U≥70V
M¹ch I: §Ìn § s¸ng, tèi b×nh
th−êng khi bËt, t¾t K
M¹ch II: §ãng K ®Ìn § s¸ng
tõ tõ, ng¾t K -> N vôt s¸ng

2. HiÖn t−îng tù c¶m
2.1. ThÝ nghiÖm
R

§
N
12V
§

K
M¹ch I

L
N
K
12V

M¹ch II

Gi¶i thÝch: BËt K, I↑.
=> Φm qua L ↑,
=> dßng tù c¶m trong m¹ch
chèng l¹i viÖc I↑
=> cuén L tÝch n¨ng l−îng tõ .

Ng¾t K, I↓, => Φm qua L ↓
=> SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m εtc > 70 V xuÊt hiÖn
trong cuén d©y lμm ®Ìn N vôt s¸ng.
=> dßng tù c¶m trong m¹ch chèng l¹i viÖc I↓
=> cuén L gi¶i phãng n¨ng l−îng tõ .

2.2. SuÊt ®iÖn ®éng tù c¶m
Tõ th«ng Φm do chÝnh cuén L g©y ra göi
qua cuén d©y cña L

dΦ m
ε tC = −
dt
dI
ε tC = − L
dt

Φm ~ I Φm=LI L hÖ sè tù c¶m

Trong m¹ch ®iÖn ®øng yªn & kh«ng thay
®æi h×nh d¹ng S§§ tù c¶m tû lÖ nh−ng tr¸i
dÊu víi tèc ®é biÕn thiªn dßng ®iÖn trong
m¹ch

HÖ sè tù c¶m

Φm
L=
I

I=1->L=Φm
HÖ sè tù c¶m cña mét m¹ch lμ ®¹i l−îng VL cã
gi¸ trÞ b»ng tõ th«ng do chÝnh nã göi qua diÖn
tÝch cña nã khi c−êng ®é dßng trong m¹ch b»ng
1®v ε ~L -> L lμ sè ®o møc ®é qu¸n tÝnh cña
tc

m¹ch ®iÖn

1Wb
1H =
1A...
Ch¬ng 5
HiÖn tîngcniÖntõ
Cảm ứng Điện từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm ứng Điện từ - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Cảm ứng Điện từ 9 10 244