Ktl-icon-tai-lieu

cân bằng hóa học

Được đăng lên bởi Biển Trúc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2 (tt)
CÂN BẰNG HÓA HỌC
II.1 Phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học
II.2 Năng lượng tự do và hằng số cân bằng
II.3 Vận dụng hằng số cân bằng
II.4 Nguyên lý Le Châtelier
II.5 Một số tính toán từ hằng số cân bằng
II.6 Hằng số cân bằng của một số phản ứng
A. Phản ứng kết tủa
B. Phản ứng Acid-base
C. Phản ứng tạo phức
D. Phản ứng Oxy hóa-khử
Analytical Chemistry/ II. Chemical Equilibrium

PTNNguyen-HCMUS

1

1. Biểu diễn hằng số cân bằng trong các phản ứng sau
a) NH 3 (aq ) + HCl (aq )
b) PbI 2 ( s ) + S2- (aq )

NH +4 (aq ) + Cl- (aq )
PbS( s ) + 2I-

c) CdY 2- (aq ) + 4CN − (aq)
d) AgCl(s ) + 2NH 3 (aq )
e) BaCO3 (s ) + 2H 3O + (aq )

Cd(CN) 42- (aq) + Y 4- (aq)

[Y 4- = EDTA]

Ag(NH 3 ) 2+ (aq ) + Cl- (aq )
Ba 2+ (aq ) + H 2 CO3 (aq ) + 2H 2 O(l )

2

II.4 Nguyên lý Le Châtelier
CH3COOH(aq) + H 2O (l )

CH 3COO - (aq) + H 3O + (aq)

[H 3O + ][CH 3COO- ]
Ka =
= 1.75 × 10−5
[CH 3COOH]

Ka = const.

[H3O+], [CH3COO], [CH3COOH] → thay đổi
Điều kiện phản ứng (nhiệt độ, áp suất, nông độ) → thay đổi
→ chiều cân bằng thay đổi
→ Nguyên lý Le Châtelier: dự đoán chiều cân bằng
Cân bằng mới được thiết lập theo chiều làm giảm hay
chống lại với sự thay đổi đã áp dụng cho hệ cb
3

™ Ảnh hưởng của nồng độ lên cân bằng

Hệ phản ứng

thay đổi

(1) CO 2 + H 2 → H 2 O(g) + CO

thêm chất hút
ẩm

(2) H 2 (g) + I2 ( g ) → 2HI (g)

thêm khí N2

Kết quả

No change

thực hiện

(3) NaCl(s) + H SO (l ) → Na SO (s) + HCl (g) trong bình hở
2

4

2

4

(4) HCN(aq) → H + (aq) + CN - (aq)
(5) AgCl(s) → Ag + (aq) + Cl- (aq)

(6) N 2 + 3H 2 → 2NH 3

pha loãng dd
thêm NaCl
thêm chất xúc
tác

No change
4

™ Ảnh hưởng của áp suất lên cân bằng

2NO 2 (g )

N 2 O 4 (g )

(khí nâu)

NO2

N2O4

(không màu)
• Tăng áp suất ⇔ giảm thể tích
N2O4
NO2
• Giảm áp suất:
NO2
N2O4

Sự thay đổi áp suất chỉ ảnh hưởng đáng kể đến p.ứng
trong đó có sự thay đổi số mole khí
5

Sự thay đổi áp suất chỉ ảnh hưởng đáng kể đến p.ứng
trong đó có sự thay đổi số mole khí

Δnkhi = nsanpham − ntacchat
2NO 2 (g )

N 2 O 4 (g ), Δn khi = 1 − 2 = −1

→ Sự thay đổi áp suất ảnh hưởng nhiều đến cb p.ứng

N 2 (g ) + O 2

2NO(g ), Δnkhi = 0

→ Sự thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến cb p.ứng
• Phản ứng với tác chất là rắn, lỏng bỏ qua sự ảnh hưởng
của áp suất
• Ngoại lệ
6

• Ngoại lệ: ở áp suất rất thấp như ở sau trong lòng đất
hay đáy đại dương
Ví dụ: Hòa tan đá vôi

CaCO3 (s)

Ca 2+ + CO32-

ƒ áp suất dưới đáy Thai Binh Duong > Đại Tây Dương
→ o đáy Đại Tây Dương tồn tại dạng CaCO3 lớn hơn

7

The commercial productio...
Analytical Chemistry/ II. Chemical Equilibrium PTNNguyen-HCMUS 1
Chương
Chương
2 (
2 (
tt
tt
)
)
CÂN B
CÂN B
NG H
NG H
Ó
Ó
A H
A H
C
C
II.1 Phn ng thunnghch và cân bng hóa hc
II.2 Năng lượng t do và hng s cân bng
II.3 Vndng hng s cân bng
II.4 Nguyên lý Le Châtelier
II.5 Mts tính toán t hng s cân bng
II.6 Hng s cân bng camts phn ng
A. Phn ng kếtta
B. Phn ng Acid-base
C. Phn ng tophc
D. Phn ng Oxy hóa-kh
2
1. Biudinhng s cân bng trong các phn ng sau
+-
34
2- -
2
2- 2- 4- 4-
4
-
332
+
33
a) NH ( ) HCl ( ) NH ( ) + Cl ( )
b) PbI ( ) S ( ) PbS( ) + 2I
c) CdY ( ) 4CN ( ) Cd(CN) ( ) + Y ( ) [Y = EDTA]
d) AgCl( ) 2NH ( ) Ag(NH ) ( ) + Cl ( )
e) BaCO ( ) 2H O (
aq aq aq aq
saq s
aq aq aq aq
saq aqaq
sa
+
+
+
+
+
+
2+
23 2
) Ba ( ) + HCO( ) 2HO()qaqaql+
cân bằng hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cân bằng hóa học - Người đăng: Biển Trúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
cân bằng hóa học 9 10 788