Ktl-icon-tai-lieu

Cân bằng tạo kết tủa

Được đăng lên bởi quynhanhshinn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẢN ỨNG TẠO KẾT TỦA
TS Vi Anh Tuấn
Khoa hóa học – Trường Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội

Phản ứng tạo kết tủa là phản ứng tạo thành chất rắn từ các chất tan trong dung dịch.
Thí dụ:
Ag+ + Cl-  AgCl (r)
Ca2+ + C2O42-  CaC2O4 (r)
Trong hoá phân tích, phản ứng tạo kết tủa được sử dụng để:
 Tách chất cần xác định khỏi các chất cản trở.
 Phân tích khối lượng.
 Phân tích gián tiếp.
 Chuẩn độ kết tủa.
1. Tích số tan và độ tan
1.1

Tích số tan
Quá trình hoà tan là quá trình thuận nghịch, do đó cũng tuân theo định luật tác dụng

khối lượng. Xét cân bằng hòa tan (Mn+ là ion kim loại, Xm- là gốc axit hoặc OH-):
MmXn

mMn+ + nXm-

T = [M]m[X]n

(*)
T được gọi là tích số tan (solubility product).
Tích số tan được sử dụng để:
 So sánh độ tan của các chất ít tan "đồng dạng".
 Xem một dung dịch đã bão hoà hay chưa:


Q C Mm C Xn > T: dung dịch quá bão hoà => xuất hiện kết tủa.



Q C Mm C Xn = T: dung dịch bão hoà.



Q C Mm C Xn < T: dung dịch chưa bão hoà => không xuất hiện kết tủa.

 Tính độ tan của các chất ít tan (muối, hidroxit).
Câu 1.1.
13

So sánh độ tan của AgCl và AgBr trong nước cất. Biết T AgCl = 10-10, TAgBr = 10-

.
1

Hướng dẫn giải

(AgCl > AgBr)

*Chú ý: Mặc dù TAgCl= 10-10 > TMg(OH)2= 1,2.10-11, nhưng trong nước cất, độ tan của
Mg(OH)2 lại lớn hơn độ tan của AgCl.
Câu 1.2.

(a) Trộn 1 ml dung dịch K 2CrO4 0,12M với 2 ml dung dịch Ba(OH)2 0,009M.

Có kết tủa BaCrO4 tạo thành không? Biết TBaCrO4= 1,2. 10-10.
(b) Tính nồng độ cân bằng của các cấu tử sau khi trộn.
Hướng dẫn giải
(a. Q= 0,04  0,006 = 2,4.10-4 > T => có kết tủa tạo thành;
(b) TPGH: CrO42-: 0,034 M
Ba2+ + CrO42-

BaCrO4
Cb

x

0,034 + x

T = x (0,034 + x) = 1,2.10-10



x = 3,53. 10-9 M.



[CrO42-] = 0,034 M;
[Ba2+] = 3,53.10-9 M)

Câu 1.3. Metylamin, CH3NH2, là một bazơ yếu phân li trong dung dịch như sau:
CH3NH2 + H2O 

CH3NH3+ + OH-

(a) Ở 25°C, phần trăm ion hoá của dung dịch CH 3NH2 0,160M là 4,7%. Hãy tính [OH-],
[CH3NH3+], [CH3NH2], [H3O+] và pH của dung dịch.
(b) Hãy tính Kb của metylamin.
(c) Nếu thêm 0,05 mol La(NO3)3 vào 1,00 L dung dịch chứa 0,20 mol CH 3NH2 và 0,20
mol CH3NH3Cl. Có kết tủa La(OH)3 xuất hiện không? Cho tích số tan của La(OH) 3 là 1.1019

.

Hướng dẫn giải
(a) [CH3NH2]= 0,152 M; [CH3NH3+]=[OH-]= 7,5.10-3; pH= 11,9
(b) 3,7.10-4
(c) Q = 2,56.10-12 > T, có kết tủa)
Câu 1.4.

MgF2(r)

Mg2+(aq) + 2 F-(aq)

Trong dung dịch bão hoà MgF2 ở 18° C, nồng độ của Mg2+ là 1,21.10-3 M.
(a) Hãy viết biểu thức tích số tan, T, và tính giá trị này ở 18° C.
2...
PHẢN ỨNG TẠO KẾT TỦA
TS Vi Anh Tuấn
Khoa hóa học – Trường Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội
Phản ứng tạo kết tủa phản ứng tạo thành chất rắn từ các chất tan trong dung dịch.
Thí dụ:
Ag
+
+ Cl
-
AgCl (r)
Ca
2+
+ C
2
O
4
2-
CaC
2
O
4
(r)
Trong hoá phân tích, phản ứng tạo kết tủa được sử dụng để:
Tách chất cần xác định khỏi các chất cản trở.
Phân tích khối lượng.
Phân tích gián tiếp.
Chuẩn độ kết tủa.
1. Tích số tan và độ tan
1.1 Tích số tan
Quá trình hoà tan là quá trình thuận nghịch, do đó cũng tuân theo định luật tác dụng
khối lượng. Xét cân bằng hòa tan (M
n+
là ion kim loại, X
m-
là gốc axit hoặc OH
-
):
M
m
X
n
mM
n+
+ nX
m-
T = [M]
m
[X]
n
(*)
T được gọi là tích số tan (solubility product).
Tích số tan được sử dụng để:
So sánh độ tan của các chất ít tan "đồng dạng".
Xem một dung dịch đã bão hoà hay chưa:
n
X
m
M
CCQ
> T: dung dịch quá bão hoà => xuất hiện kết tủa.
n
X
m
M
CCQ
= T: dung dịch bão hoà.
n
X
m
M
CCQ
< T: dung dịch chưa bão hoà => không xuất hiện kết tủa.
Tính độ tan của các chất ít tan (muối, hidroxit).
Câu 1.1. So sánh độ tan của AgCl AgBr trong nước cất. Biết T
AgCl
= 10
-10
, T
AgBr
= 10
-
13
.
1
Cân bằng tạo kết tủa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cân bằng tạo kết tủa - Người đăng: quynhanhshinn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Cân bằng tạo kết tủa 9 10 157