Ktl-icon-tai-lieu

Cao Tăng Dị Truyện

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cao Tăng Dị Truyện

Biên Soạn: Hạnh Huệ

1. LÃO TỬ (LÝ NHĨ)
Sanh năm Ðinh Tỵ
Ðời Chu Ðịnh Vương năm thứ ba (604 trước Công nguyên), ngày mười bốn tháng
chín, Lão Tử sanh ở nước Sở, quận Trần, huyện Khổ, làng Lại, xóm Khúc Nhơn, họ
Lý tên Nhĩ, tự là Bá Dương, húy là Ðam. Ở trong thai mẹ 81 năm, xẻ hông trái mà
sanh, mới sanh đầu đã bạc trắng nên hiệu là Lão Tử; sanh ở dưới cây Lý nên có họ
Lý. Mặt vàng, mi đẹp, tai dài, mắt to, mũi có hai cột, tai có ba c ửa, trong h ội Thích Ca,
Lão Tử là Bồ tát Ca Diếp. Kinh nói “Ca Diếp ứng sanh Chấn Ðán, hiệu là Lão Tử, đặt
giáo không ngoài để trị quốc, mượn thuật thần tiên để trị thân”. Từ Phật diệt độ
đến Lão Tử sanh là 346 năm. (1)
Lão Tử vào Lưu Sa (2)
Chu Giản Vương năm thứ tư (582 trước Công nguyên, Lý Nhĩ ra làm quan Thủ Tạng
Sứ, mười ba năm đổi làm Trụ Hạ Sử, suốt năm mươi bốn năm không đổi chức.
Người đời gọi là Sử Ấn. Kính Vương nguyên niên (519 trước Công nguyên, Ngài 86
tuổi, vì vương thất quá nhiều (lăng trì), ông bỏ Chu, đi về Tây vào Hàm Cốc Quan.
Quan Sinh Y Hỷ thấy mây tía từ Tây đến, biết có đạo nhân sẽ đi qua, bèn rước vào
làm lễ. Ngài làm Ðạo Ðức Kinh năm ngàn lời đưa cho Y H ỷ rồi vào Lưu Sa năm
Nhâm Ngọ. Ðến nước Kế Tân thấy tháp chùa tự thương mình không đến kịp bèn
đối trước tượng nói kệ:
Ta sinh sao quá muộn
Phật ra đời sớm quá
Chẳng thấy Thích Ca Văn
Trong lòng thường áo não.
(Ngã sinh hà dĩ vãn,
Phật xuất nhất hà tảo,
Bất kiến Thích Ca Văn,
Tâm trung thường áo não).
Không biết sau thế nào.
(1) Theo sử Trung Quốc – Chu Thư dị ký, Phật đản sanh ngày mồng tám tháng tư
năm Giáp Dần, đời Tây Chu Chiêu Vương năm thứ 24 (1028 trước Công nguyên)
(2) Lưu Sa: Vùng sa mạc Taklamakan, phía Tây Trung Quốc. Trên đường sang Ấn Ðộ
ngài Huyền Trang từng đi ngang đây.
2. KHỔNG TỬ
Khổng Phòng Thúc ở nước Lỗ, ấp Tưu, làng Bình, con Phòng Thúc là Bá Hạ, con Bá
Hạ là Thúc Lương Hột. Ông này trước cưới con gái họ Châu sanh con là Mạnh Bì,
bất tài. Sau cưới con gái họ Nhan là Chưng, cầu khẩn ở núi Ni Khâu mà sanh Khổng
Tử bèn đặt tên là Khâu, tự là Trọng Ni. Tối hôm sanh (năm Canh Tuất) có hai con
rồng lượn quanh nhà, Ngũ Lão giáng giáng xuống trước sân, phòng của Nhan Thị
nghe tiếng nhạc trời. Khổng Tử thân cao chín thước sáu tấc; lưng rộng mười vi, tay

dài quá đầu gối, xương trán gồ lên như hình chữ nhật, hà mục, hải kh ẩu, mặt rồng,
trán vuông, hàm én, râu rồng, nhìn như cọp, lông mi có mười hai vằn, mắt có sáu
mươi bốn lý. Ngày 4 tháng 11 năm thứ hai mươi mốt đời Chu Linh Vương (551
trước Công nguyên) tức năm t...
Cao Tăng D Truy n
Biên So n: H nh Hu
1. LÃO T (LÝ NHĨ)
Sanh năm Ðinh T
Ð i Chu Ð nh V ng năm th ba (604 tr c Công nguyên), ngày m i b n tháng ươ ướ ườ
chín, Lão T sanh n c S , qu n Tr n, huy n Kh , làng L i, xóm Khúc Nh n, h ướ ơ
Lý tên Nhĩ, t là Bá D ng, húy là Ðam. trong thai m 81 năm, x hông trái mà ươ
sanh, m i sanh đ u đã b c tr ng nên hi u là Lão T ; sanh d i cây Lý nên có h ướ
Lý. M t vàng, mi đ p, tai dài, m t to, mũi có hai c t, tai có ba c a, trong h i Thích Ca,
Lão T là B tát Ca Di p. Kinh nói “Ca Di p ng sanh Ch n Ðán, hi u là Lão T , đ t ế ế
giáo không ngoài đ tr qu c, m n thu t th n tiên đ tr thân. T Ph t di t đ ượ
đ n Lão T sanh là 346 năm. (1)ế
Lão T vào L u Sa (2) ư
Chu Gi n V ng năm th t (582 tr c Công nguyên, Lý Nhĩ ra làm quan Th T ng ươ ư ướ
S , m i ba năm đ i làm Tr H S , su t năm m i b n năm không đ i ch c. ườ ươ
Ng i đ i g i là S n. Kính V ng nguyên niên (519 tr c Công nguyên, Ngài 86 ườ ươ ướ
tu i, vì v ng th t quá nhi u (lăng trì), ông b Chu, đi v Tây vào Hàm C c Quan. ươ
Quan Sinh Y H th y mây tía t Tây đ n, bi t có đ o nhân sẽ đi qua, bèn r c vào ế ế ướ
làm l . Ngài làm Ð o Ð c Kinh năm ngàn l i đ a cho Y H r i vào L u Sa năm ư ỷ ồ ư
Nhâm Ng . Ð n n c K Tân th y tháp chùa t th ng mình không đ n k p bèn ế ướ ế ươ ế
đ i tr c t ng nói k : ướ ượ
Ta sinh sao quá mu n
Ph t ra đ i s m quá
Ch ng th y Thích Ca Văn
Trong lòng th ng áo não.ườ
(Ngã sinh hà dĩ vãn,
Ph t xu t nh t hà t o,
B t ki n Thích Ca Văn, ế
Tâm trung th ng áo não).ườ
Không bi t sau th nào.ế ế
(1) Theo s Trung Qu c – Chu Th d , Ph t đ n sanh ngày m ng tám tháng t ư ư
năm Giáp D n, đ i Tây Chu Chiêu V ng năm th 24 (1028 tr c Công nguyên) ươ ướ
(2) L u Sa: Vùng sa m c Taklamakan, phía Tây Trung Qu c. Trên đ ng sang n Ð ư ườ
ngài Huy n Trang t ng đi ngang đây.
2. KH NG T
Kh ng Phòng Thúc n c L , p T u, làng Bình, con Phòng Thúc là Bá H , con Bá ướ ư
H là Thúc L ng H t. Ông này tr c c i con gái h Châu sanh con là M nh Bì, ươ ướ ướ
b t tài. Sau c i con gái h Nhan là Ch ng, c u kh n núi Ni Khâu mà sanh Kh ng ướ ư
T bèn đ t tên là Khâu, t là Tr ng Ni. T i hôm sanh (năm Canh Tu t) có hai con
r ng l n quanh nhà, Ngũ Lão giáng giáng xu ng tr c sân, phòng c a Nhan Th ượ ướ
nghe ti ng nh c tr i. Kh ng T thân cao chín th c sáu t c; l ng r ng m i vi, tay ế ướ ư ườ
Cao Tăng Dị Truyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cao Tăng Dị Truyện - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Cao Tăng Dị Truyện 9 10 536