Ktl-icon-tai-lieu

carbohydrat

Được đăng lên bởi Thanh Binh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
........................................................................CACBOHIDRAT ........................................................................
Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

A. MONOSACCARIT
Là cacbohidrat đơn giản nhất chứa 1 gốc glucozơ (C6H10O5) không thể thủy phân được (không tham gia
phản ứng thủy phân)
1. Glucozơ
− Tính chất vật lý: chất kết tinh, không màu, có 2 nhiệt độ nóng chảy, dễ tan trong nước, có vị ngọt.
− Trạng thái tự nhiên: có trong hầu hết các bộ phận của cây (lá, hoa, rễ) và trong quả chín, nhất là quả nho
chín1, có khoảng 0,1% glucozơ trong máu người.
− Công thức phân tử: C6H12O6
− Công thức cấu tạo dạng mạch hở: CH2OH−CHOH−CHOH−CHOH−CHOH−CHO (có 1 nhóm chức
andehit và 5 nhóm chức ancol (nhóm hidroxyl)) hay CH2OH[CHOH]4CHO.2
* Các dữ kiện thực nghiệm chứng tỏ dạng mạch hở
+ Khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan  6 nguyên tử C tạo thành mạch thẳng
+ Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, Cu(OH)2 trong môi trường kiềm đun nóng,
dung dịch brom tạo thành axit gluconic  glucozơ có nhóm –CHO
+ Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh thẫm  glucozơ có nhiều nhóm –
OH kề nhau.
+ Glucozơ tác dụng với anhidrit axetic tạo thành este 5 chức (pentaaxetat)  glucozơ có 5 nhóm –OH
− Tính chất hóa học
+ Tính chất của ancol đa chức (poliancol, poliol)
• Tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh thẫm chứa phức đồng−glucozơ:
2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O
• Tác dụng với anhidrit axetic tạo glucozơ pentaaxetat C6H7O(OCOCH3)5

+ Tính chất của andehit: glucozơ là đường khử
• Tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng sinh ra muối amoni gluconat:
to
CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
 CH2OH[CHOH] 4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3
o

t

 CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O
• Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm sinh ra kết tủa đỏ gạch:

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2](OH)

o

t
CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
 CH2OH[CHOH]4COONa + Cu2O↓ + 2H2O
• Tác dụng với dung dịch brom sinh ra axit gluconic (hiện tượng: làm mất màu nâu đỏ của dung dịch brom):
3

CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O → CH2OH[CHOH] 4COOH + 2HBr
o

Ni,t
• Tác dụng với H2 sinh ra sobitol: CH2OH[CHOH]4CHO + H2 
 CH2OH[CHOH] 4CH2OH4
men rượu
+ Tính chất khác: phản ứng lên men rượu sinh ra ancol etylic: C6H12O6 
 2C2H5OH + 2CO2↑5

+ Tính chất riêng của dạng mạch vòng: glucozơ tác dụng với CH3OH/HCl tạo thành metyl α−glucoz...
men rượu
........................................................................ CACBOHIDRAT ........................................................................
Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là hp cht hữu cơ tạp chc thường có công thc chung là C
n
(H
2
O)
m
.
A. MONOSACCARIT
Là cacbohidrat đơn giản nht cha 1 gốc glucozơ (C
6
H
10
O
5
) không th thủy phân được (không tham gia
phn ng thy phân)
1. Glucozơ
Tính cht vt lý: cht kết tinh, không màu, có 2 nhiệt độ nóng chy, d tan trong nước, có v ngt.
Trng thái t nhiên: có trong hu hết các b phn ca cây (lá, hoa, r) trong qu chín, nht là qu nho
chín
1
, có khoảng 0,1% glucozơ trong máu người.
Công thc phân t: C
6
H
12
O
6
Công thc cu to dng mch h: CH
2
OH−CHOH−CHOH−CHOH−CHOH−CHO (có 1 nhóm chức
andehit và 5 nhóm chc ancol (nhóm hidroxyl)) hay CH
2
OH[CHOH]
4
CHO.
2
* Các d kin thc nghim chng t dng mch h
+ Kh hoàn toàn glucozơ thu được hexan
6 nguyên t C to thành mch thng
+ Glucozơ tác dụng vi dung dch AgNO
3
trong NH
3
đun nóng, Cu(OH)
2
trong môi trường kiềm đun nóng,
dung dch brom to thành axit gluconic
glucozơ có nhóm –CHO
+ Glucozơ tác dụng vi Cu(OH)
2
nhit độ thường to dung dch xanh thm
glucozơ nhiều nhóm
OH k nhau.
+ Glucozơ tác dụng vi anhidrit axetic to thành este 5 chc (pentaaxetat)
glucozơ có 5 nhóm –OH
Tính cht hóa hc
+ Tính cht của ancol đa chức (poliancol, poliol)
• Tác dng vi Cu(OH)
2
nhiệt độ thường to thành dung dch xanh thm cha phức đồng−glucozơ:
2C
6
H
12
O
6
+ Cu(OH)
2
(C
6
H
11
O
6
)
2
Cu + 2H
2
O
• Tác dng vi anhidrit axetic tạo glucozơ pentaaxetat C
6
H
7
O(OCOCH
3
)
5
+ Tính cht ca andehit: glucozơ là đường kh
• Tác dng vi dung dch AgNO
3
trong NH
3
đun nóng sinh ra mui amoni gluconat:
CH
2
OH[CHOH]
4
CHO + 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O
o
t

CH
2
OH[CHOH]
4
COONH
4
+ 2Ag
+ 2NH
4
NO
3
CH
2
OH[CHOH]
4
CHO + 2[Ag(NH
3
)
2
](OH)
o
t

CH
2
OH[CHOH]
4
COONH
4
+ 2Ag↓ + 3NH
3
+ H
2
O
• Tác dng vi Cu(OH)
2
trong môi trường kim sinh ra kết tủa đỏ gch:
CH
2
OH[CHOH]
4
CHO + 2Cu(OH)
2
+ NaOH
o
t

CH
2
OH[CHOH]
4
COONa + Cu
2
O + 2H
2
O
• Tác dng vi dung dch brom sinh ra axit gluconic (hiện tượng: làm mất màu nâu đỏ ca dung dch brom):
CH
2
OH[CHOH]
4
CHO + Br
2
+ H
2
O CH
2
OH[CHOH]
4
COOH + 2HBr
3
• Tác dng vi H
2
sinh ra sobitol: CH
2
OH[CHOH]
4
CHO + H
2
o
Ni,t

CH
2
OH[CHOH]
4
CH
2
OH
4
+ Tính cht khác: phn ng lên men rượu sinh ra ancol etylic: C
6
H
12
O
6
2C
2
H
5
OH + 2CO
2
5
+ Tính cht riêng ca dng mch vòng: glucozơ tác dng vi CH
3
OH/HCl to thành metyl α−glucozit
6
(nhóm –OH biến thành
nhóm –OCH
3
)
Điều chế
+ Trong công nghip, glucozơ được điều chế bng cách thy phân tinh bột hay xenlulozơ nhờ xúc tác axit
loãng hoc enzim: (C
6
H
10
O
5
)
n
+ nH
2
O
o
H ,t
nC
6
H
12
O
6
+ Trong cây xanh, glucozơ được điu chế bng phn ng quang hp
7
: 6CO
2
+ 6H
2
O
asmt
clorophin

C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
ng dng: glucozơ dùng làm thuốc tăng lực cho người già, tr em người bnh
8
; dùng để tráng gương,
tráng rut phích.
1
Glucozơ còn được gọi là đường nho.
2
Glucozơ tồn tại ở dng mạch vòng và dạng mạch hở nhưng chủ yếu ở dạng mạch vòng.
3
3 phản ứng (glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
đun nóng, Cu(OH)
2
/OH
đun nóng, dung dịch Br
2
) thể hiện tính khcủa
glucozơ (glucozơ boxi hóa).
4
Phản ứng này thể hiện tính oxi hóa ca glucozơ (glucozơ bkhử).
5
Phản ứng này không được dùng để chứng minh cấu tạo dạng mạch hở và mạch vòng của glucozơ.
6
Hợp chất có chứa nhóm metyl glicozit, phân tử này không th chuyển sang dng mạch hở được nữa.
7
Clorophin là chất diệp lục.
carbohydrat - Trang 2
carbohydrat - Người đăng: Thanh Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
carbohydrat 9 10 517