Ktl-icon-tai-lieu

casio

Được đăng lên bởi Bố Già
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6. Bµi 6: ( Trang 45)
Bốn người góp vốn buôn chung . Sau 5 năm, tổng số tiền lãi nhận được là
9902490255 đồng và được chia theo tỉ lệ giữa người thứ nhất và người thứ
hai là 2 : 3, tỉ lệ giữa người thứ hai và người thứ ba là 4 : 5, tỉ lệ giữa người
thứ ba và người thứ tư là 6 : 7 .Trình bày cách tính và tính số lãi của mỗi
người ?
HD:
Gọi số tiền của người thứ nhất , thứ hai, thứ ba , thứ tư lần lượt là a, b, c, d .
a 2 b 4 c 6
= , = , = . Suy ra :
b 3 c 5 d 7
3a
5b 5 3a 15a
7c 15a 35a
b = ;c =
= ×
=
;d = ×
=
2
4 4 2
8
6
8
16

Theo đề ta có :

Mặt khác ta có : a + b + c + d = 9902490255.

Vậy a+ b + c + d = 1 + +


3 15 35 
+ ÷× a = 9902490255
2 8 16 

Trên máy ta tính được a = 1508950896 ; b = 2263426344 ; c =
2829282930 ; d = 3300830085
Vậy số tiền lãi của bốn người lần lượt là
I : 1508950896 đồng
II: 2263426344 đồng
III : 2829282930 đồng
IV : 3300830085
10. Bµi 10:
a) Một người bán lẻ mua một món hàng với giá 24000 đồng giảm 12,5% ,
1
3

sau đó anh ta bán món hàng với số tiền lời bằng 33 % giá vốn sau khi đã
giảm bớt 20% trên giá niêm yết . Hỏi anh ta đã niêm yết món hàng đó giá
bao nhiêu ?
b) Quỹ học sinh giỏi dự định chi hết trong 8 năm . Nhưng thực tế mỗi năm
tăng 15%
Hỏi phải chi trong bao nhiêu năm ? Điền các kết quả tính vào ô vuông :
5. Bµi 5:
Theo di chúc, bốn người con được hưởng số tiền là 9902490255 đồng
chia theo tỷ lệ như sau: Người con thứ nhất và người con thứ hai là 2: 3;

Người con thứ hai và người con thứ ba là 4: 5; Người con thứ ba và
người con thứ tư là 6: 7. Hỏi mỗi người con nhận được số tiền là bao
nhiêu ?
6. Bµi 6:
Có 3 thùng táo có tổng hợp là 240 trái . Nếu bán đi
thùng thứ hai
và

2
3
thùng thứ nhất ;
3
4

4
thùng thứ ba thì số táo còn lại trong mỗi thùng đều bằng nhau. Tính số
5

táo lĩc đầu
của mỗi thùng ? Điền các kết quả tính vào ô vuông :

...
6. Bµi 6: ( Trang 45)
Bốn người góp vốn buôn chung . Sau 5 năm, tổng số tiền lãi nhận được là
9902490255 đồng và được chia theo tỉ lệ giữa người thứ nhất và người thứ
hai là 2 : 3, tỉ lệ giữa người thứ hai và người thứ ba là 4 : 5, tỉ lệ giữa người
thứ ba và người thứ tư là 6 : 7 .Trình bày cách tính và tính số lãi của mỗi
người ?
HD:
Gọi số tiền của người thứ nhất , thứ hai, thứ ba , thứ tư lần lượt là a, b, c, d .
Theo đề ta có :
2 4 6
, ,
3 5 7
a b c
b c d
= = =
. Suy ra :
3 5 5 3 15 7 15 35
; ;
2 4 4 2 8 6 8 16
a b a a c a a
b c d= = = × = = × =
Mặt khác ta có : a + b + c + d = 9902490255.
Vậy a+ b + c + d =
3 15 35
1 9902490255
2 8 16
a
+ + + × =
÷
Trên máy ta tính được a = 1508950896 ; b = 2263426344 ; c =
2829282930 ; d = 3300830085
Vậy số tiền lãi của bốn người lần lượt là
I : 1508950896 đồng
II: 2263426344 đồng
III : 2829282930 đồng
IV : 3300830085
10. Bµi 10:
a) Một người bán lẻ mua một món hàng với giá 24000 đồng giảm 12,5% ,
sau đó anh ta bán món hàng với số tiền lời bằng
1
33 %
3
giá vốn sau khi đã
giảm bớt 20% trên giá niêm yết . Hỏi anh ta đã niêm yết món hàng đó giá
bao nhiêu ?
b) Quỹ học sinh giỏi dự định chi hết trong 8 năm . Nhưng thực tế mỗi năm
tăng 15%
Hỏi phải chi trong bao nhiêu năm ? Điền các kết quả tính vào ô vuông :
5. Bµi 5:
Theo di chúc, bốn người con được hưởng số tiền 9902490255 đồng
chia theo tỷ lệ như sau: Người con thứ nhất và người con thứ hai là 2: 3;
casio - Trang 2
casio - Người đăng: Bố Già
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
casio 9 10 159