Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ

Được đăng lên bởi vanvu12310
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu hỏi bảo vệ Đồ Án Môn Học KTMĐT

CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ
Các câu hỏi được soạn kèm theo mạch để các bạn đối chiếu với mạch của mình để dễ trả lời
Các câu còn thiếu các bạn bổ sung vào, ai có câu hỏi nào thì thêm vào và up lên lại cho anh
em xem trước để trả lời khi bảo vệ.
Câu 1: Nêu tác dụng của các diode ở các mạch phân cực của tầng vào (đơn or vi sai) và tầng thúc .
TL: các diode có tác dụng tạo ra áp ổn định phân cực cho Transitor., vì diode có hệ số nhiệt âm,
dòng tăng nhưng áp không tăng, ghim áp ổn định điểm làm việc cho Transitor (áp rơi trên mỗi
diode khoảng 0.7V).D1 - D2,D3 - D4,D5
Câu 2: Tác dụng của tụ C6
TL: Tụ lọc nhiễu liên tầng.
Câu 3: C5, C3 tụ liên lạc giữa các tầng
Câu 4: R11 trở chia tầng.
Câu 5: Mạch lọc Zobel (gồm tụ C7 và trở R18) có tang dụng phối hợp trở kháng đầu vào chống
nhiễu cho Loa. Lưu ý ở đây các bạn nên nói chung cả tụ và trở, nêu thầy hỏi 1 trong hai linh kiện
(hoặc trở hoặc tụ) thì phải nói rằng tụ và trở kết hợp tạo thành mạch loạc Zobel để phối hợp trở
kháng , giảm nhiễu cho loa (rè)
Câu 6: Trở R12 là trở hồi tiếp, có tác dụng ổn định tín hiệu đầu ra, như chúng ta đã biết hồi tiếp là
lấy một phần tín hiệu đầu ra đưa về lại đầu vào, ưu điểm của nó tăng độ ổn định của tín hiệu đầu
ra, nhược điểm là giảm tín hiệu đầu ra.
Câu 7: Trở R8, hồi tiếp âm dòng điện xoay chiều và một chiều
Câu 8: Trở R9, hồi tiếp dòng điện 1 chiều và lúc xoay chiều bị tụ C2 nối tắt.
Câu 9: Trở R1, R2 có nhiệm vụ cân bằng nhiệt, ổn định dòng,
Câu 10: Khối mạch bảo vệ gồm Q3,Q4 trở R3,R4,R5,R6. Nguyên lý hoạt động của mạch này là,
khi dòng tăng cao,(ngắn mạch) áp rơi trên R1,R2 lớn, tạo áp phân cực cho Q3, Q4 hoạt động, nối
tắt qua Q1,Q2 về đất.
Câu 11: Cách kiểm tra chân của diode, bjt

Các bạn nhìn hình này là biết cách đo BJT, kiểm tra sống hay chết.
Còn kiểm tra chân diode thì nhớ nói là sử dụng đồng hồ loại j nhé (kim, số) dùng thang đo nào.
Câu 12: Làm cách nào để biết được transitor trong mạch làm việc ở chế độ A
Người biên soạn: Lê Quốc Chính

Câu hỏi bảo vệ Đồ Án Môn Học KTMĐT

TL: Đo Vce của nó, Vce=1/2Vcc là được.
Câu 13:Vì sao tầng công suất phải cho Transitor làm việc ở chế độ A.
TL: Vì mạch cần khuếch đại dòng chứ không cần khuếch đại áp, tránh méo xuyên tâm.(méo tín
hiệu ở đầu ra) ở chế độ này có hiệu sất cao.
Câu 14: Nêu hoạt động của mạch, đường tín hiệu đi vào ra ở chu kỳ âm, dương. Câu hỏi này ở
mỗi mạch khác nhau, các bạn dựa vào mạch của mình mà nói, mình xin nói 1 mẹo nhỏ để bạn dễ
trả lời nè: Bạn...
Câu hi bo v Đồ Án Môn Học KTMĐT
Người biên son: Lê Quc Chính
CÂU HI BO V Đ ÁN MÔN HC
K THUT MẠCH ĐIỆN T
Các câu hỏi được son kèm theo mạch đểc bn đối chiếu vi mch ca mình để d tr li
Các câu còn thiếu các bn b sung vào, ai có câu hi nào thì thêm vào và up lên li cho anh
em xem trước để tr li khi bo v.
Câu 1: Nêu tác dng ca các diode c mch phân cc ca tng vào (đơn or vi sai) và tng thúc .
TL: các diode có tác dng to ra áp n định phân cc cho Transitor., vì diode có h s nhit âm,
dòng tăng nhưng áp không tăng, ghim áp ổn định điểm làm việc cho Transitor (áp rơi trên mỗi
diode khong 0.7V).D1 - D2,D3 - D4,D5
Câu 2: Tác dng ca t C6
TL: T lc nhiu liên tng.
Câu 3: C5, C3 t liên lc gia các tng
Câu 4: R11 tr chia tng.
Câu 5: Mch lc Zobel (gm t C7 và tr R18) có tang dng phi hp tr kháng đầu vào chng
nhiễu cho Loa. Lưu ý đây các bạn nên nói chung c t và tr, nêu thy hi 1 trong hai linh kin
(hoc tr hoc t) thì phi nói rng t và tr kết hp to thành mch loạc Zobel để phi hp tr
kháng , gim nhiu cho loa (rè)
Câu 6: Tr R12 là tr hi tiếp, có tác dng ổn định tín hiệu đầu ra, như chúng ta đã biết hi tiếp là
ly mt phn tín hiệu đầu ra đưa về lại đầu vào, ưu điểm của nó tăng độ ổn định ca tín hiệu đầu
ra, nhược điểmgim tín hiệu đầu ra.
Câu 7: Tr R8, hi tiếp âm dòng điện xoay chiu và mt chiu
Câu 8: Tr R9, hi tiếp dòng điện 1 chiu và lúc xoay chiu b t C2 ni tt.
Câu 9: Tr R1, R2 có nhim v cân bng nhit, ổn định dòng,
Câu 10: Khi mch bo v gm Q3,Q4 tr R3,R4,R5,R6. Nguyên lý hoạt động ca mch này là,
khi dòng tăng cao,(ngắn mạch) áp rơi trên R1,R2 ln, to áp phân cc cho Q3, Q4 hoạt động, ni
tt qua Q1,Q2 v đất.
Câu 11: Cách kim tra chân ca diode, bjt
Các bn nhìn hình này là biết cách đo BJT, kiểm tra sng hay chết.
Còn kim tra chân diode thì nh nói s dụng đồng h loi j nhé (kim, số) dùng thang đo nào.
Câu 12: Làm cách nào đ biết được transitor trong mch làm vic chế độ A
CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ - Trang 2
CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ - Người đăng: vanvu12310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 9 10 724