Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi đáp án tư tưởng hcm

Được đăng lên bởi Trần Diễm Huỳnh
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM

Câu 1 :Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trả lời:
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ
bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách
mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều kiện cụ thể của
nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc,
giải phóng giai cấp, giải phóng con người .
+ Thực chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh những vấn đề có tính quy
luật của cách mạng Việt Nam.
+ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề có liên quan đến quá trình phát
triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Chỉ ra nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là CNMLN, truyền thống dân
tộc, trí tuệ thời đại.

Câu 2: Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng
đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như
thế nào?
Trả lời:
1. Hoàn cảnh Việt Nam:
Trước khi Pháp xâm lược, nước ta là một nước phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc
hậu, chính quyền phong kiến suy tàn, bạc nhược khiến nước ta không phát huy được những
lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, trí tuệ, không tạo đủ sức mạnh chiến thắng sự xâm lược
của thực dân Pháp.
Từ giữa 1958 từ một nước phong kiến độc lập, Việt Nam bị xâm lược trở thành một
nước thuộc địa nửa phong kiến.
Với truyền thống yêu nước anh dũng chống ngoại xâm, các cuộc khởi nghĩa của dân
ta nổ ra liên tiếp, rầm rộ nhưng đều thất bại.
Các phong trào chống Pháp diễn ra qua 2 giai đoạn:
1

Từ 1858 đến cuối Thế kỷ 19, các phong trào yêu nước chống Pháp diễn ra dưới dự
dẫn dắt của ý thức hệ Phong kiến nhưng đều không thành công: như Trương Định, Đồ
Chiểu, Thủ Khoa Huân. Nguyễn Trung Trực (Nam Bộ); Tôn Thất Thuyết, Phan Đình
Phùng, Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn (Trung Bộ); Nguyễn Thiện Thuật,
Nguyễn Quy Binh, Hoàng Hoa Thám (Bắc Bộ).
Sang đầu thế kỷ 20, xã hội Việt Nam có sự phân hóa sâu sắc: giai cấp CN, Tư sản
dân tộc, tiểu tư sản ra đời, các cuộc cải cách dân chủ tư sản ở Trung Quốc của Khang Hiểu
Vi, La Khải Siêu (dưới hình thức Tân Thư, Tân Sinh) tác động vào Việt Nam làm cho
phong trào yêu nước chống Pháp chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản gắn với phong
trào Đông Du, Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu, Đông Kinh Nghĩa Thục của
Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Duy Tân của Phan Chu Trinh,… do ...
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
Câu 1 :Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trả lời:
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tư ởng Hồ Chí Minh là một hthống quan đim toàn din và u sắc vnhng vấn đề cơ
bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách
mạng XHCN; là kết quả svận dụng sáng tạo phát trin CNMLN vào điu kiện cụ thể của
ớc ta; đồng thời skết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng n tộc,
giải phóng giai cấp, giải png con nời .
+ Thực chất ca tư ởng Hồ C Minh là hệ thống lý luận phản ánh những vn đ tính quy
luật của cách mạng Vit Nam.
+ Nội dung tư ởng HChí Minh bao gồm những vấn đề có liên quan đến quá trình phát
triển từ cách mạng n tộc n chủ nn dân tiến lên cách mạng hội chnghĩa.
+ Chỉ ra nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là CNMLN, truyền thống dân
tộc, trí tuệ thời đại.
Câu 2: Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng
đến sự hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như
thế nào?
Trả lời:
1. Hoàn cảnh Việt Nam:
Trước khi Pháp xâm lược, nước ta là một nước phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc
hậu, chính quyền phong kiến suy tàn, bạc nhược khiến nước ta không phát huy được những
lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, trí tuệ, không tạo đủ sức mạnh chiến thắng sự xâm lược
của thực dân Pháp.
Từ giữa 1958 từ một nước phong kiến độc lập, Việt Nam bị xâm lược trở thành một
nước thuộc địa nửa phong kiến.
Với truyền thống yêu nước anh dũng chống ngoại xâm, các cuộc khởi nghĩa của dân
ta nổ ra liên tiếp, rầm rộ nhưng đều thất bại.
Các phong trào chống Pháp diễn ra qua 2 giai đoạn:
1
Câu hỏi đáp án tư tưởng hcm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi đáp án tư tưởng hcm - Người đăng: Trần Diễm Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Câu hỏi đáp án tư tưởng hcm 9 10 702