Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi di truyền

Được đăng lên bởi Huỳnh Thái Châu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Rối loạn cấu trúc NST,Lớp Y07D
1.

2.

3.

Trong các trường hợp bị Trisomi, trường hợp bệnh nào trẻ có khả năng sống lâu nhất
a. Triosmi18
b. Trisomi 13
c. Trisomi 21
d. Cả ba đều có khả năng sống như nhau
Hội chứng tiếng mèo kêu là do mất đọan NST số
a. 5pb. 4pc. 18pd. 18q-

Vaøo kyø ñaàu I , hai NST chuyển đoạn tương hỗ tiếp hợp với hai NST tương ứng nguyên

vẹn theo hình:
a. Hình hoa 3 cánh
b. Hình sao
c. Hình chữ thập
d. Tất cả đều sai
4. Chuyển đọan kiểu hòa hợp tâm xảy ra giữa
a. NST tâm cuối và tâm giữa
b. 2 NST tâm giữa
c. 2 NST tâm cuối
d. Tất cả đều đúng
5. Chọn câu sai: Ngöôøi mang NST chuyển đọan tương hỗ coù ñaëc ñieåm:
a. Trong bộ NST thường có 2 NST ko bình thuờng
b. Tổng số chất liệu di truyền ko thay đổi
c. Luôn có các con không biểu hiện bệnh
d. KH bình thöôøng
6. Đột biến chuyển đọan xảy ra giữa 2 NST
a. Không tương đồng
b. Tương đồng
c. Hai câu trên đều đúng
d. Hai câu trên đều sai
7. Không phân ly NST trong giảm phân I sẽ tạo ra caùc loaïi giao tử
a. n+1 và n-1
b. n+2 và n-2
c. n
d. Tất cả đều sai
8. Đột biến không phân ly xảy ra ở lần phân caét thứ hai của hợp tử sẽ tạo:
a. Cơ thể khảm 45/47
b. Cơ thể khảm 46/47
c. Cơ thể khảm 44/47
d. a,b đều đúng
9. Chọn câu sai: ở những trường hợp đột biến NST thường ở người:
a.
Tất cả những hợp tử monosomi đều có thể phát triển thành bào thai
b. Trên thực tế, hợp tử trisomi là hay gặp nhất
c. Thường gặp trisomi 21, trisomi 18 và trisomi 13
d. Trẻ bị trisomi 18 có bàn tay đặc biệt
10. Rối lọan cấu trúc NST thường do những tác động xảy ra ở giai đọan nào ?
a. gian kỳ
b. kỳ đầu
c. kỳ giữa
d. kỳ sau
11. Trong các đột bíên cấu trúc NST sau, đột biến nào không thuộc lọai rối lọan caáu truùc kieåu
chromatid
a. Chuyển nhiễm sắc tử
b. Nhiễm sắc thể hai tâm

c.
d.

Đứt đơn
Khuyết màu kép

13.Chuyển đoạn hoà hợp tâm xảy ra ở NST nào ?
a.Xảy ra giöõa caùc NST tâm giữa
b.Xảy ra giöõa caùc NST tâm gần giữa.
c.Xảy ra giöõa caùc NST tâm cuối
d.Xảy ra ở tất cả các NST.

14.Xét caëp NST giới tính XY , trong quá trình giảm phân xảy ra sự phân ly bất thường
ở kỳ sau.Cá thể đó có thể tạo loại giao tử :
a.XY và O
b.X,Y,XY, và O
c.XY,XX,YY và O
d.X,Y,XX,YY,XY và O
e.X,Y,XX,YY và O
15.Cơ chế nào sau đây không gây đa bội thể :
a.Do thụ tinh của các giao tử bất thường.
b.Do sự xâm nhập của tế bào cực vào trứng đã thụ tinh.
c.Do thất lạc NST
d.Do sự phân chia bất thường của hợp

töû.

16.Khi tuổi của mẹ vào khoảng töø 30->35 tuổi thì tần số con mắc bệnh trisomi 21 là :
a.Từ 1/2000 đến 1/1500
b.Từ 1/1200 đến 1/3000
c.Từ ...
Đề Rối loạn cấu trúc NST,Lớp Y07D
1. Trong các trường hợp bị Trisomi, trường hợp bệnh nào trẻ có khả năng sống lâu nhất
a. Triosmi18
b. Trisomi 13
c. Trisomi 21
d. Cả ba đều có khả năng sống như nhau
2. Hội chứng tiếng mèo kêu là do mất đọan NST số
a. 5p-
b. 4p-
c. 18p-
d. 18q-
3. Vaøo kyø ñaàu I , hai NST chuyển đoạn tương hỗ tiếp hợp với hai NST tương ứng nguyên
vẹn theo hình:
a. Hình hoa 3 cánh
b. Hình sao
c. Hình chữ thập
d. Tất cả đều sai
4. Chuyển đọan kiểu hòa hợp tâm xảy ra giữa
a. NST tâm cuối và tâm giữa
b. 2 NST tâm giữa
c. 2 NST tâm cuối
d. Tất cả đều đúng
5. Chọn câu sai: Ngöôøi mang NST chuyn đọan tương hỗ coù ñaëc ñieåm:
a. Trong bộ NST thường có 2 NST ko bình thuờng
b. Tổng số chất liệu di truyền ko thay đổi
c. Luôn có các con không biểu hiện bệnh
d. KH bình thöôøng
6. Đột biến chuyển đọan xảy ra giữa 2 NST
a. Không tương đồng
b. Tương đồng
c. Hai câu trên đều đúng
d. Hai câu trên đều sai
7. Không phân ly NST trong giảm phân I sẽ tạo ra caùc loaïi giao tử
a. n+1 và n-1
b. n+2 và n-2
c. n
d. Tất cả đều sai
8. Đột biến không phân ly xảy ra ở lần phân caét thứ hai của hợp tử sẽ tạo:
a. Cơ thể khảm 45/47
b. Cơ thể khảm 46/47
c. Cơ thể khảm 44/47
d. a,b đều đúng
9. Chọn câu sai: ở những trường hợp đột biến NST thường ở người:
a. Tất cả những hợp tử monosomi đều có thể phát triển thành bào thai
b. Trên thực tế, hợp tử trisomi là hay gặp nhất
c. Thường gặp trisomi 21, trisomi 18 và trisomi 13
d. Trẻ bị trisomi 18 có bàn tay đặc biệt
10. Rối lọan cấu trúc NST thường do những tác động xảy ra ở giai đọan nào ?
a. gian kỳ
b. kỳ đầu
c. kỳ giữa
d. kỳ sau
11. Trong các đột bíên cấu trúc NST sau, đột biến nào không thuộc lọai rối lọan caáu truùc kieåu
chromatid
a. Chuyển nhiễm sắc tử
b. Nhiễm sắc thể hai tâm
Câu hỏi di truyền - Trang 2
Câu hỏi di truyền - Người đăng: Huỳnh Thái Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi di truyền 9 10 880