Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi định hướng bản đồ học

Được đăng lên bởi hoangngocbao95
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG
Môn: Bản đồ đại cương
1. Bản đồ học là gi? Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Bản đồ học?
2. Các ngành khoa học chuyên sâu của Bản đồ học? Chức năng, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu của từng ngành?
3 Phương pháp bản đồ là gì? Phân tích sơ đồ Phương pháp bản đồ nhận thức thực tế. Tại sao nói phương pháp bản đồ là
phương pháp luận cơ bản của khoa học bản đồ.
4. Phân tích mối quan hệ giữa Bản đồ học với các ngành Địa lí học, Trắc địa học, Toán học và Mỹ thuật.
5. Tìm hiểu về sự phát triển của khoa học bản đồ qua các thời kì lịch sử trên thế giới và của Việt Nam.
6. Định nghĩa Bản đồ địa lí? Tập bản đồ địa lí? Các tính chất cơ bản của Bản đồ địa lí và tập bản đồ địa lí?
7. Những yếu tố cấu thành của Bản đồ địa lí? Chức năng và nội dung của từng yếu tố?
8: Trình bày vai trò và ý nghĩa thực tiễn của bản đồ địa lí.
9. Tại sao phải phân loại bản đồ địa lí? Những nguyên tắc cơ bản trong phân loại bản đồ địa lí?
10. Có những hệ thống phân loại bản đồ địa lí nào?
11. Phân biệt giữa bản đồ địa lí chung và bản đồ chuyên đề
12. Cơ sở toán học và ý nghĩa của nó? Cơ sở toán học của bản đồ gồm những yếu tố nào ?
13. Tỷ lệ bản đồ? Có những loại tỷ lệ bản đồ nào? Những điểm và đường nào ở trên bản đồ không có sai số về tỷ lệ?
14. Các phương pháp thể hiện tỷ lệ bản đồ?
15. Phép chiếu hình bản đồ? Tại sao phải sử dụng phép chiếu hình bản đồ?
16. Nguyên nhân dẫn đến sai số chiếu hình bản đồ? Có những loại sai số chiếu hình nào?
17. Có những cách phân loại phép chiếu hình bản đồ nào?
18. Sự khác nhau cơ bản giữa lưới chiếu của các phép chiếu giữ góc với lưới chiếu của các phép chiếu giữ diện tích.
19. Trình bày những đặc điểm (Bề mặt hình học hỗ trợ, hình dạng lưới chiếu, sai số, khả năng ứng dụng) của mỗi phép
chiếu hình bản đồ.
20. Cách nhận biết phép chiếu của một bản đồ?
21. Trong thành lập và sử dụng bản đồ tại sao phải lựa chọn phép chiếu? Dựa trên các cơ sở nào để lựa chọn?
22. Các phép chiếu thường dùng cho bản đồ Việt Nam, đặc điểm của mỗi phép chiếu.
23. Nguyên tắc phân mảnh bản đồ theo phép chiếu Gauss, hệ quy chiếu và hệ tọa độ HN – 72.
24. Nguyên tắc phân mảnh bản đồ theo phép chiếu UTM, hệ quy chiếu và hệ tọa độ VN – 2000.
25. Khái niệm ngôn ngữ bản đồ?
26. Những tính chất của ngôn ngữ bản đồ.
27. Ở mỗi phương pháp thể hiện bản đồ hãy cho biết: Đối tượng thể hiện, hình thức thể hiện và khả năng thể hiện các
đặc tính của đối tượng.
28: Hãy so sãnh những điểm giống và khác nhau giữa phương pháp nền chất l ượng và phương pháp...
HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG
Môn: Bản đồ đại cương
1. Bản đồ học là gi? Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Bản đồ học?
2. Các ngành khoa học chuyên sâu của Bản đồ học? Chức năng, nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu của từng ngành?
3 Phương pháp bản đồ là gì? Phân tích sơ đồ Phương pháp bản đồ nhận thức thực tế. Tại sao nói phương pháp bản đồ
phương pháp luận cơ bản của khoa học bản đồ.
4. Phân tích mối quan hệ giữa Bản đồ học với các ngành Địa lí học, Trắc địa học, Toán học và Mỹ thuật.
5. Tìm hiểu về sự phát triển của khoa học bản đồ qua các thời kì lịch sử trên thế giới và của Việt Nam.
6. Định nghĩa Bản đồ địa lí? Tập bản đồ địa lí? Các tính chất cơ bản của Bản đồ địa lí và tập bản đồ địa lí?
7. Những yếu tố cấu thành của Bản đồ địa lí? Chức năng và nội dung của từng yếu tố?
8: Trình bày vai trò và ý nghĩa thực tiễn của bản đồ địa lí.
9. Tại sao phải phân loại bản đồ địa lí? Những nguyên tắc cơ bản trong phân loại bản đồ địa lí?
10. Có những hệ thống phân loại bản đồ địa lí nào?
11. Phân biệt giữa bản đồ địa lí chung và bản đồ chuyên đề
12. Cơ sở toán học và ý nghĩa của nó? Cơ sở toán học của bản đồ gồm những yếu tố nào ?
13. Tỷ lệ bản đồ? Có những loại tỷ lệ bản đồ nào? Những điểm và đường nào ở trên bản đồ không có sai số về tỷ lệ?
14. Các phương pháp thể hiện tỷ lệ bản đồ?
15. Phép chiếu hình bản đồ? Tại sao phải sử dụng phép chiếu hình bản đồ?
16. Nguyên nhân dẫn đến sai số chiếu hình bản đồ? Có những loại sai số chiếu hình nào?
17. Có những cách phân loại phép chiếu hình bản đồ nào?
18. Sự khác nhau cơ bản giữa lưới chiếu của các phép chiếu giữ góc với lưới chiếu của các phép chiếu giữ diện tích.
19. Trình bày những đặc điểm (Bề mặt hình học hỗ trợ, hình dạng lưới chiếu, sai số, khả năng ứng dụng) của mỗi phép
chiếu hình bản đồ.
20. Cách nhận biết phép chiếu của một bản đồ?
21. Trong thành lập và sử dụng bản đồ tại sao phải lựa chọn phép chiếu? Dựa trên các cơ sở nào để lựa chọn?
22. Các phép chiếu thường dùng cho bản đồ Việt Nam, đặc điểm của mỗi phép chiếu.
23. Nguyên tắc phân mảnh bản đồ theo phép chiếu Gauss, hệ quy chiếu và hệ tọa độ HN – 72.
24. Nguyên tắc phân mảnh bản đồ theo phép chiếu UTM, hệ quy chiếu và hệ tọa độ VN – 2000.
25. Khái niệm ngôn ngữ bản đồ?
26. Những tính chất của ngôn ngữ bản đồ.
27. mỗi phương pháp thể hiện bản đồ hãy cho biết: Đối tượng thể hiện, hình thức thể hiện khả năng thể hiện các
đặc tính của đối tượng.
28: Hãy so sãnh những điểm giống khác nhau giữa phương pháp nền chất lượng phương pháp phân vùng (vùng
phân bố).
29. Tại sao khi thể hiện nội dung bản đồ lại cần sử dụng phối hợp nhiều phương pháp thể hiện khác nhau.
30. Tổng quát hóa bản đồ là gì? Mối quan hệ giữa tổng quát hóa bản đồ và ngôn ngữ bản đồ?
31. Nêu những nguyên tắc và những nhân tố làm cơ sở cho tổng quát hóa bản đồ?
32. Trình bày những phương pháp tổng quát hóa không gian và tổng quát hóa các đặc trưng nội dung của các đối tượng
địa lí trên bản đồ.
33. Nội dung của công tác chuẩn bị biên tập bản đồ?
34. Những nhiệm vụ của công tác biên vẽ bản đồ?
35. Nêu và giải thích sơ đồ khái quát quá trình thành lập bản đồ?
36. Trình bày phân tích đồ chung các bước thành lập bản đồ chuyên đề bằng phương pháp biên vẽ từ các nguồn
tài liệu?
37. Nêu tên các phương pháp thành lập bản đồ và đặc điểm của từng phương pháp?
38. Trình bày các phương pháp sử dụng bản đồ.
39: Ý nghĩa của việc sử dụng bản đồ trong quá trình học tập và giảng dạy môn Địa lí.
câu hỏi định hướng bản đồ học - Người đăng: hoangngocbao95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
câu hỏi định hướng bản đồ học 9 10 321