Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi đường lối cách mạng

Được đăng lên bởi binhminhdenxx
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Lý luận chính trị và xã hội
Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

ĐỊNH HƯỚNG TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Học kì II năm học 2012-2013
(Lưu hành nội bộ-Dùng cho sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội)
Câu 1: Phân tích sự khủng hoảng về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc ở
Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?
- Trình bày vắn tắt những tác động của chính sách thống trị của thực dân Pháp
- Trình bày các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến:
* Phong trào chống pháp ở Nam kỳ:
* Phong trào Cần Vương: nêu ba cuộc khởi nghĩa tiêu biểu (Ba Đình, Bãi Sậy,
Hương Khê)
* Khởi nghĩa Yên Thế
* Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào theo khuynh hướng phong kiến
- Trình bày các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
* Phong trào Đông Du
* Việt Nam Quang Phục Hội
* Phong trào Duy Tân
* Phong trào Đông Kinh nghĩa thục.
* Đảng Lập Hiến
* Khởi nghĩa Yên Bái
* Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào theo khuynh hướng dân chủ tư
sản
- Đánh giá chung:
* Ý nghĩa của các phong trào

* Những phong trào này phản ánh tình hình thực tế cách mạng Việt Nam cuối
thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ?Yêu cầu đặt ra cho cách mạng Việt Nam ?
Câu 2: Phân tích quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và
tổ chức cho việc thành lập Đảng năm 1930?
- Khái quát quá trình Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cách mạng vô sản
(1911-1920)
- Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị
* Viết báo: các báo Nguyễn Ái Quốc viết để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin
* Viết sách: các cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp; Đường Kách Mệnh
* Khái quát chung các sách, báo trên đã hình thành hệ thống quan điểm lý
luận của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về cách mạng giải phóng dân tộc
- Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tổ chức:
* Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, mục đích hoạt động của hội
* Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: ra đời, hoạt động
- Kết luận
Câu 3: Phân tích những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng (tháng 2 năm 1930), qua đó làm rõ tính sáng tạo của Cương lĩnh?
- Khái quát hoàn cảnh ra đời của Cương lĩnh
- Trình bày 5 nội dung cơ bản của Cương lĩnh:
- Phân tích tính sáng tạo thể hiện trong nội dung:
 Nhiệm vụ cách mạng
 Lực lượng cách mạng

Câu 4: Phân tích những nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (tháng
10/1930), qua đó làm rõ những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của Luận
cương?
- Khái quát hoàn cảnh ra đời của Luận cương
- Trình bày 7 nội...
Khoa Lý luận chính trị và xã hội
Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
ĐỊNH HƯỚNG TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP
MÔN: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Học kì II năm học 2012-2013
(Lưu hành nội bộ-Dùng cho sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội)
Câu 1: Phân tích sự khủng hoảng về con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?
- Trình bày vắn tắt những tác động của chính sách thống trị của thực dân Pháp
- Trình bày các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến:
* Phong trào chống pháp ở Nam kỳ:
* Phong trào Cần Vương: nêu ba cuộc khởi nghĩa tiêu biểu (Ba Đình, i Sậy,
Hương Khê)
* Khởi nghĩa Yên Thế
* Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào theo khuynh hướng phong kiến
- Trình bày các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản
* Phong trào Đông Du
* Việt Nam Quang Phục Hội
* Phong trào Duy Tân
* Phong trào Đông Kinh nghĩa thục.
* Đảng Lập Hiến
* Khởi nghĩa Yên Bái
* Phân tích nguyên nhân thất bại của phong trào theo khuynh hướng dân chủ
sản
- Đánh giá chung:
* Ý nghĩa của các phong trào
câu hỏi đường lối cách mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi đường lối cách mạng - Người đăng: binhminhdenxx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
câu hỏi đường lối cách mạng 9 10 624