Ktl-icon-tai-lieu

Câu Hỏi Hành Chính Văn Phòng

Được đăng lên bởi vo-ngoc-hoai
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 6088 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Câu hỏi môn Hành Chính Văn Phòng

câu 1: trình bày cách hiểu khác nhau về văn
phòng. văn phòng có chức năng và nhiệm là gì?
liên hệ thực tế cơ quan anh (chị) công tác hoặc
nhận xét chung về việc thực hiện chức năng,
nhiệm vụ đã nêu?
văn phòng là một thuật ngữ đã xuất hiện từ lâu
trong lịch sử, ngay từ thời la mã cổ đại người ta đã
lập nên những văn phòng của những "người biện
hộ" với những chức năng, nhiệm vụ có những điểm
tương đồng với văn phòng hiện đại.theo tiến trình
lịch sử phát triển kinh tế xã hội văn phòng ngày
càng được nhận diện đầy đủ hơn toàn diện hơn.
mối cỏch hiểu về văn phòng ở mỗi thời đại mang
đậm những dấu ấn về lịch sử về hoàn cảnh giao
tiếp ngôn ngữ.
khái niệm văn phòng có thể hiểu theo các cách
khác nhau: văn phòng là bộ máy làm việc tổng
hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng phục
vụ cho việc điều hành của lãnh đạo. cỏc cơ quan
thẩm quyền chung hoặc quy mụ lớn thì thành lập
văn phòng, những cơ quan nhỏ thì cú văn phòng
hành chính.
văn phòng được hiểu là trụ sở làm việc của cơ
quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội, đối
ngoại của cơ quan đơn vị đú.

văn phòng còn được hiểu là nơi làm việc cụ thể của
những người có choc vụ, có tầm cỡ như: nghị sỹ,
tổng giám đốc, giám đốc …
văn phòng là một dạng hoạt động trong cơ quan,
tổ chức trong đó diễn ra việc thu nhận, bảo quản
lưu trữ các loại văn bản giấy tờ, tức là những công
việc liên quan đến công tác văn thư.
nghiên cứu về văn phòng chúng ta cần đề cập đến
các chức năng nhiệm vụ của nó đối với cơ quan tổ
chức.
trong một số tài liệu nghiên cứu trước đây người ta
cho rằng văn phòng có ba chức năng: tham mưu
hậu cần và quản trị. cho đến nay chức năng của
văn phòng được quan niệm bao gồm hai nội dung
cơ bản: tham mưu tổng hợp và hậu cần.
chức năng tham mưu tổng hợp nhìn nhận trên giác
độ quan hệ văn phòng và thủ trưởng cơ quan.
trong hoạt động của mình văn phòng phải đóng vai
trò tham vấn cho lãnh đạo về tổ chức điều hành cơ
quan. để có thể tham vấn cho thủ trưởng cơ quan
có hiệu quả tất yếu phải đặt ra vấn đề thu thập
phân tích và tổng hợp thông tin về những vấn đề
cần giải quyết. từ đó có thể thấy được mối quan hệ
giữa tổng hợp và tham vấn và trên thực tế sự tách
bạch hai nôị dung này là điều không cần thiết.

chức năng hậu cần là hình thức biểu hiện của mối
quan hệ văn phòng với toàn bộ cơ quan đơn vị. với
chức năng này văn phòng có một vị trí quan trọng
trong bảo đảm sự vận hành bình thường của mọi
cơ quan tổ chức. muốn vận hành được các cơ quan
tổ chức phải có các phương tiện, đ...
Câu hỏi môn Hành Chính Văn Phòng
câu 1: trình bày cách hi u khác nhau v v n ă
phòng. v n phòng có ch c n ng và nhi m là gì? ă ă
liên h th c t c quan anh (ch ) công tác ho c ế ơ
nh n xét chung v vi c th c hi n ch c n ng, ă
nhi m v ã nêu? đ
v n phòng là m t thu t ng ã xu t hi n t lâu ă đ
trong l ch s , ngay t th i la mã c i ng i ta ã đạ ư đ
l p nên nh ng v n phòng c a nh ng "ng i bi n ă ườ
h " v i nh ng ch c n ng, nhi m v có nh ng i m ă đ
t ng ng v i v n phòng hi n i.theo ti n trình ươ đồ ă đạ ế
l ch s phát tri n kinh t xã h i v n phòng ngày ế ă
càng c nh n di n y h n toàn di n h n. đượ đầ đ ơ ơ
m i c ch hi u v v n phòng m i th i i mang ă đạ
m nh ng d u n v l ch s v hoàn c nh giao đậ ề ị
ti p ngôn ng .ế
khái ni m v n phòng có th hi u theo các cách ă
khác nhau: v n phòng là b máy làm vi c t ng ă
h p và tr c ti p c a m t c quan ch c n ng ph c ế ơ ă
v cho vi c i u hành c a lãnh o. c c c quan đ đạ ơ
th m quy n chung ho c quy m l n thì thành l p ụ ớ
v n phòng, nh ng c quan nh thì cú v n phòng ă ơ ă
hành chính.
v n phòng c hi u là tr s làm vi c c a c ă đượ ơ
quan, n v , a i m giao ti p i n i, i đơ đị đ ế đố đố
ngo i c a c quan n v ú. ơ đơ đ
Câu Hỏi Hành Chính Văn Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu Hỏi Hành Chính Văn Phòng - Người đăng: vo-ngoc-hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Câu Hỏi Hành Chính Văn Phòng 9 10 760