Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi lịch sử 7 chương Nước Đại Việt ở thế kỉ XV thời Lê sơ

Được đăng lên bởi nguyenhongtoan2011
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT ĐẦU THẾ KỈ XV- THỜI LÊ SƠ
Lớp: 7
1. Câu hỏi nhận biết
1.1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng :
1. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ai?
A. Trần Quí Khoáng
B. Lê Lợi
C. Lê Lai
D. Trần Ngỗi
2. Nhà Minh xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. Năm 1405.
B. Năm 1406.
C. Năm 1407
D. Năm 1408
3. Nghĩa quân Lam Sơn đã phải mấy lần rút lên núi Chí Linh?
A. 1 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
4. Vị vua nào dã căn dặn các quan trong triều rằng: Một thước núi, một tấc sông
của ta lẽ nào lại vứt bỏ”?
A. Lê Thánh Tông
B. Lê Nhân Tông
C. Lê Hiển Tông
D. Lê Thái Tổ
5. Chính sách chia lại ruộng đất công làng xã thời Lê Sơ gọi là
A. phép tịch điền.
B. phép hạn điền.
C. phép lộc điền.
D. phép quân điền.
1.2. Tự luận:
1. Trình bày âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta.
* Âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta.
- Nhà Minh biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc như thời Bắc thuộc:
thiết lập chính quyền thống trị trên khắp nước ta, đổi tên nước ta thành quận Giao
Chỉ và sát nhập vào Trung Quốc.
- Thi hành chính sách đồng hóa triệt để tất cả các mặt, bóc lột nhân dân ta thông
qua hàng trăm thứ thuế rất tàn bạo, tàn phá các công trình văn hóa, lịch sử, đốt sách
hoặc mang về Trung Quốc….
- Trong vòng 20 năm đô hộ nước ta, nhà Minh đã làm cho xã hội nước ta thêm
khủng hoảng sâu sắc, đất nước bị tàn phá, lạc hậu, nhân dân lâm vào cảnh lầm than
điêu đứng.
2. Trình bày nét chính về nông nghiệp thời Lê Sơ.
Nông nghiệp:
- Hai mươi năm dưới ách thống trị của nhà Mi, nước ta lâm vào tình trạng xóm làng
điêu đứng, ruộng đồng bỏ hoang, đời sống nhân dân cực khổ, nhiều người phải
phiêu tán.

- Nhà Lê cho 20 vận lính ( trong tổng số 35 vạn) về quê làm ruộng ngay sau chiến
tranh. Còn lại 10 vạn lính, chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.
- Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.
- Đặt một số chức quan chuyên lo sản xuất nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê
sứ, Đồn điền sứ... thi hành chính sách quân điền, cấm giết trâu, bò và bắt dân đi phu
trong mùa gặt cấy.

...
CHỦ ĐỀ: NƯỚC ĐẠI VIỆT ĐẦU THẾ KỈ XV- THỜI LÊ SƠ
Lớp: 7
1. Câu hỏi nhận biết
1.1. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng :
1. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ai?
A. Trần Quí Khoáng B. Lê Lợi
C. Lê Lai D. Trần Ngỗi
2. Nhà Minh xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. Năm 1405. B. Năm 1406.
C. Năm 1407 D. Năm 1408
3. Nghĩa quân Lam Sơn đã phải mấy lần rút lên núi Chí Linh?
A. 1 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
4. Vị vua nào căn dặn các quan trong triều rằng: Một thước núi, một tấc sông
của ta lẽ nào lại vứt bỏ”?
A. Lê Thánh Tông
B. Lê Nhân Tông
C. Lê Hiển Tông
D. Lê Thái Tổ
5. Chính sách chia lại ruộng đất công làng xã thời Lê Sơ gọi là
A. phép tịch điền.
B. phép hạn điền.
C. phép lộc điền.
D. phép quân điền.
1.2. Tự luận:
1. Trình bày âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta.
* Âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta.
- Nhà Minh biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc như thời Bắc thuộc:
thiết lập chính quyền thống trị trên khắp nước ta, đổi tên nước ta thành quận Giao
Chỉ và sát nhập vào Trung Quốc.
- Thi hành chính sách đồng hóa triệt để tất cả các mặt, bóc lột nhân dân ta thông
qua hàng trăm thứ thuế rất tàn bạo, tàn phá các công trình văn hóa, lịch sử, đốt sách
hoặc mang về Trung Quốc….
- Trong vòng 20 năm đô hộ nước ta, nhà Minh đã làm cho xã hội nước ta thêm
khủng hoảng sâu sắc, đất nước bị tàn phá, lạc hậu, nhân dân lâm vào cảnh lầm than
điêu đứng.
2. Trình bày nét chính về nông nghiệp thời Lê Sơ.
Nông nghiệp:
- Hai mươi năm dưới ách thống trị của nhà Mi, nước ta lâm vào tình trạng xóm làng
điêu đứng, ruộng đồng bỏ hoang, đời sống nhân dân cực khổ, nhiều người phải
phiêu tán.
câu hỏi lịch sử 7 chương Nước Đại Việt ở thế kỉ XV thời Lê sơ - Trang 2
câu hỏi lịch sử 7 chương Nước Đại Việt ở thế kỉ XV thời Lê sơ - Người đăng: nguyenhongtoan2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi lịch sử 7 chương Nước Đại Việt ở thế kỉ XV thời Lê sơ 9 10 271