Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI LỊCH SỬ- KHỐI 9

Được đăng lên bởi Đặng Nguyễn Phương Quỳnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI LỊCH SỬ- KHỐI 9
Câu 1: Ngồi trông non nước dạ khôn lành
Nên nhắc đồng cân chữ tử sinh
Một tiếng lôi đình kinh vũ tru
Tấm gương trung nghĩa động thần minh,
Chiếc thân đã gửi cho dòng nước
Trong sử còn ghi mãi tính danh.
" Hết chuyện" thương cho đồ "chó chết"
Chết mà như bác chết quang vinh.
Hỏi: Những câu thơ trên nói về ai?
A. Phạm Hồng Thái
B. Lý Tự Trọng
C. Lê Hồng Phong
D. Phạm Hồng Sơn
Đáp án: Phạm Hồng Thái
Câu 2- Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã dạy học tại trường Duc Thanh (Phan
Thiết) vào thời gian nào?
A. năm 1909
B. năm 1910
C. năm 1911
D. năm 1920
Đáp án: năm 1910
Câu 3- Hội nghị hợp nhất Đảng đã thành lập một Đảng thống nhất lấy tên là:

A. Đông Dương cộng sản đảng
B. Đảng lao động Việt Nam
C. Đảng cộng sản Việt Nam
D. Đảng cộng sản Đông Dương
Đáp án: Đảng cộng sản Việt Nam
Câu 4- Mặc dù bị kẻ thù dùng cực hình tra tấn, ông vẫn giữ vững khí tiết của người
cộng sản và để lại lời nhắn nhủ cho đồng đội " Hãy giữ vững chí khí chiến đấu ".
Cho biết tên người chiến sĩ cộng sản này?
A. Nguyễn Văn Cư
B. Nguyễn Văn Trỗi
C. Trần Phu
D.Lê Hồng Phong
Đáp án: Trần Phu
Câu 5- Năm 1940, Nam Kỳ khởi nghĩa nổ ra mạnh mẽ nhất, quyết liệt nhất và kéo
dài nhất tại:
A. Vũng Liêm- Vĩnh Long
B. Truông Mít- Tây Ninh
C. Hóc Môn- Sài Gòn
D. Cai Lậy- Mĩ Tho
Đáp án: Cai Lậy- Mĩ Tho
Câu 6- Bài "Tiến quân ca" lần đầu tiên được nhân dân cùng cất cao tiến hát vào
ngày tháng năm nào?
A. 19/8/1945
B. 2/9/1945

C. 9/3/1945
D. 22/12/1945
Đáp án: 19/8/1945
Câu 7- Ngày 22/12/1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập.
Ai là người chỉ huy?
A. Nguyễn Ái Quốc
B. Võ Văn Kiệt
C. Võ Nguyên giáp
D. Hà Huy Tập
Đáp án: Võ Nguyên Giáp

...

 !"#$%#
&#'(#)*+#
,-.$(/#"#012
3456#78(-#95#:
#.#(;*# <
3+*<#5;=# 8#>
?.#@A?#6#(?#B#.?
#.5%#CD#.E80#>
F#)#6&B0G8H
I>J#!53#D
K>L3M3N
>&J#
O>J#!56
PDQDJ#!53#D
R3#9@D@S343#%#(; !@#N!TO23#8#UJ#8
3#.V0%#T8%H
I>W5X
K>W5X
>W5
O>W5RX
PDQDW5X
Y-#Z#[Q#4P\(;#%#$]Q5-P\#^#4$4@&$%
CÂU HỎI LỊCH SỬ- KHỐI 9 - Trang 2
CÂU HỎI LỊCH SỬ- KHỐI 9 - Người đăng: Đặng Nguyễn Phương Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÂU HỎI LỊCH SỬ- KHỐI 9 9 10 101