Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi lịch sử lớp 9

Được đăng lên bởi vandinhhpmh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN MỸ HÀO
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Lịch sử 9
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu1 (1,5 điểm): Trình bày khái quát các giai đoạn, đặc điểm, ý nghĩa phong trào giải phóng
dân tộc trên thế giới từ sau năm 1945.
Câu2(3,5 điểm):
a. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế
nào trong đường lối đối ngoại?
b. Nêu hoàn cảnh ra đời, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN và mốc thời
gian các nước Đông Nam Á gia nhập tổ chức này.
Câu3(3,5 điểm): Trong các nguyên nhân phát triển nền kinh tế Nhật Bản và kinh tế Mĩ từ sau
chiến tranh thế giới thứ hai, có nguyên nhân chung và nguyên nhân riêng. Hãy làm rõ những
nguyên nhân đó.
Câu4 (1,5 điểm): Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 200 - 250 từ ) nêu những hiểu biết của em
về lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô gắn với sự nghiệp cách mạng Cu-ba.
------------------- Hết ------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu1 (1,5 điểm):
Yêu cầu:
- Trình bày đúng tên 3 giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới từ sau
năm 1945
- Nêu được đúng đặc điểm của từng giai đoạn của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
trên thế giới
- Nêu được ý nghĩa của phong trào
Cụ thể:
* Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX: (cho 0,5đ)
- Đặc điểm(0,25đ): các nước thuộc địa đứng lên đấu tranh giành đọc lập dân tộc
+ Khởi đầu ở Đông Nam Á, tiêu biểu là 3 nước: In-đô-nê-xi-a ( 17.8.1945), Việt Nam
(02.9.1945), Lào ( 12.10.1945).
+ Phong trào đấu tranh lan nhanh sang các nước Nam Á, Bắc Phi. Nhiều nước liên tiếp
giành độc lập: Ấn Độ ( 1946 – 1950), Ai Cập ( 1952), An-giê-ri (1954 – 1962). Năm 1960,
17 nước Châu Phi giành được độc lập ( năm châu Phi). Ngày 1.1.1959 Cách mạng Cu-ba
giàh thắng lợi.
- Ý nghĩa(0,25đ): tới giữa những năm 60 của TK XX, hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế
quốc- thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ.
* Giai đoạn từ giữa nững năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX: (cho 0,5đ)
- Đặc điểm (0,25đ): cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân 3 nước là thuộc địa của Bồ
Đào Nha: Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bít-xao.
+ Sau nhiều năm bền bỉ đấu tranh, chính quyền mới ở Bồ Đào Nha đã trao trả độc lập cho:
Ghi-nê Bít-xao( 9.1974), Mô-dăm-bích(6.1975), Ăng-gô-la(11.1975).
- Ý nghĩa (0,25đ): Sự tan rã các thuộc địa của Bồ Đào Nha là một thắng lợi quan trọng của
phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.
* Giai đoạn từ giữa nững năm 70 đến giữa những năm 90 của th...
UBND HUYN M HO Đ THI CHN HC SINH GII HUYỆN
PHNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Lịch sử 9
Thi gian: 120 ph$t (không k thời gian giao đ)
Câu1 (1,5 đim): Trình bày khái quát các giai đoạn, đặc điểm, ý nghĩa phong trào giải phóng
dân tộc trên thế giới từ sau năm 1945.
Câu2(3,5 đim):
a. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế
nào trong đưng lối đối ngoại?
b. Nêu hoàn cảnh ra đi, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của tchức ASEAN mốc thi
gian các nước Đông Nam Á gia nhập tổ chức này.
Câu3(3,5 điểm): Trong các nguyên nhân phát triển nền kinh tế Nhật Bản kinh tế từ sau
chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân chung nguyên nhân riêng. Hãy làm những
nguyên nhân đó.
Câu4 (1,5 đim): Viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 200 - 250 từ ) nêu những hiểu biết của em
về lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô gắn với sự nghiệp cách mạng Cu-ba.
------------------- Hết ------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu hỏi lịch sử lớp 9 - Trang 2
Câu hỏi lịch sử lớp 9 - Người đăng: vandinhhpmh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Câu hỏi lịch sử lớp 9 9 10 993