Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP – GDSK

Được đăng lên bởi Đức Thiện
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP – GDSK
1. Một trong những thành phần của quá trình tâm lý là:
A. Ý chí
B. Sự khó chịu
C. Năng lực
D. Khí chất
2. Một trong những thành phần của trạng thái tâm lý là:
A. Ý chí
B. Sự khó chịu
C. Năng lực
D. Tâm trạng
3. Các yếu tố tác động đến tâm lý người bệnh:
a)
b)
c)
d)
A.
B.
C.
D.

Nhận thức của người bệnh về bệnh tật
Nhân cách của thân nhân người bệnh
Nhân cách người cán bộ y tế
Môi trường xung quanh
a, b, c
b, c, d
a, c, d
a, b, c, d

4. Quá trình tâm lý thường xảy ra trong đời sống:
A.
B.
C.
D.

Nhận thức, cảm xúc, ý chí
Sự chú ý, tâm trạng
Xu hướng, tính cách
Khí chất, năng lực

5. Các yếu tố cơ bản để gây lòng tin đối với người bệnh:
a)
b)
c)
d)
A.
B.
C.
D.

Cơ sở vật chất của bệnh viện
Đội ngũ cán bộ y tế có đạo đức và trình độ cao
Cán bộ nhân viên bệnh viện đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau
Chi phí điều trị
a, b, c
b, c, d
a, c, d
a, b, c, d

6. Tâm lý y học là khoa học nghiên cứu, NGOẠI TRỪ:
A. Các hiện tượng tâm lý của người bệnh
B. Các hiện tượng tâm lý của thân nhân người bệnh
1

C. Các hiện tượng tâm lý của cán bộ y tế
D. Quá trình phát sinh, phát triển của bệnh
7. Hành vi con người hàm chứa các yếu tố:
A. Kiến thức, thái độ, niềm tin, thực hành.
B. Kiến thức, thái độ, niềm tin, giá trị xã hội.
C. Kiến thức, thái độ, tín ngưỡng, lối sống.
D. Kiến thức, thái độ, thực hành.
8. Hành vi là:
A. Một phức hợp những hành động chịu ảnh hưởng của các yếu tố sinh học, môi
trường, xã hội, văn hoá, kinh tế, chính trị.
B. Cách ứng xử hàng ngày của cá nhân trong cuộc sống.
C. Thói quen và cách cư xử để tồn tại trong cuộc sống.
D. Những hành động tự phát chịu ảnh hưởng của môi trường
9. Hành vi sức khoẻ có thể phân thành:
A. 2 loại
B. 3 loại
C. 4 loại
D. 5 loại
10. Giáo dục để thay đổi hành vi có hại cho sức khoẻ là dễ dàng đối với:
A. Người lớn tuổi
B. Đàn ông
C. Phụ nữ
D. Trẻ em
11. Điều kiện đầu tiên cần cung cấp để giúp một người thay đổi hành vi sức khoẻ
là:
A. Kỹ năng
B. Niềm tin
C. Kiến thức
D. Kinh phí
12. Hiểu biết được nguyên nhân của hành vi, ta có thể:
A. Điều chỉnh hành vi trở thành có lợi cho sức khoẻ
B. Thay đổi hành vi của cá thể
C. Thay đổi được phong tục tập quán
D. Loại bỏ được hành vi có hại cho sức khoẻ
13. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của con người được chia thành:
A. 3 nhóm
B. 4 nhóm
C. 5 nhóm
2

D. 6 nhóm
14. Trong cộng đồng vẫn tồn tại các hành vi có hại cho sức khoẻ vì chúng:
A. Rất khó thay đổi thành hành vi có lợi
B. Là niềm tin, phong tục, tập quán của cộng đồng
C. Là một nét văn hoá của dân tộc...
1
CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ MÔN K NG GIAO TIP GDSK
1. Mt trong nhng thành phn ca quá trình tâm lý là:
A. Ý chí
B. S khó chu
C. Năng lc
D. Khí cht
2. Mt trong nhng thành phn ca trng thái tâm lý là:
A. Ý chí
B. S khó chu
C. Năng lc
D. Tâm trng
3. Các yếu t tác đng đến tâm lý người bnh:
a) Nhn thc của ngưi bnh v bnh tt
b) Nhân cách ca thân nhân ngưi bnh
c) Nhân cách ngưi cán b y tế
d) Môi trường xung quanh
A. a, b, c
B. b, c, d
C. a, c, d
D. a, b, c, d
4. Quá trình tâm lý thưng xảy ra trong đời sng:
A. Nhn thc, cm xúc, ý chí
B. S chú ý, tâm trng
C. Xu hưng, tính cách
D. Khí chất, năng lực
5. Các yếu t cơ bản để gây lòng tin đối với người bnh:
a) Cơ sở vt cht ca bnh vin
b) Đội ngũ cán bộ y tế có đạo đức và trình đ cao
c) Cán b nhân viên bnh viện đoàn kết, h tr ln nhau
d) Chi phí điều tr
A. a, b, c
B. b, c, d
C. a, c, d
D. a, b, c, d
6. Tâm lý y hc là khoa hc nghiên cu, NGOI TR:
A. Các hiện tượng tâm lý ca ngưi bnh
B. Các hiện tượng tâm lý ca thân nhân ngưi bnh
CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP – GDSK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP – GDSK - Người đăng: Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP – GDSK 9 10 393