Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi lý thuyết vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi Toan Pham
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3386 lần   |   Lượt tải: 35 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THAM KHẢO MÔN VLXD
CHƯƠNG 2- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU
Câu 1: Các chỉ tiêu đặc trưng cho tính thấm nước của vật liệu (Tên gọi, ký hiệu, đơn vị, công thức, cách đánh giá)?
Tính thấm nước của VL: Là tính chất để cho nước thấm qua khi có độ chênh lệch áp lực. Mức độ thấm nước phụ
thuộc vào độ rỗng, đặc trưng của lỗ rỗng, bản chất ưa nước hay kỵ nước của vật liệu, áp lực nước, và nhiệt độ
môi trường.
• Tính thấm nước của VL được đặc trưng bằng hệ số thấm K hoặc mác chống thấm B.
Q D
K
(cm / s)
F t H
• Cách đánh giá ta dùng hệ số thấm nước K, côngthức:
• Trong đó:
K: Hệ số thấm nước (cm/s); t: Thời gian thấm;
H: Cột nước thấm; D, F: Kích thước mẫu
• Mác chống thấm B: Trị số áp lực lớn nhất mà mẫu thử không để nước thấm qua. Mác chống thấm thường là
B-2, B-4, B-6, B-8, …
Câu 2: Cường độ vật liệu: Ký hiệu, đơn vị, và các phương pháp xác định cường độ? Phân biệt cường độ với mác
vật liệu? Khái niệm về mác bê tông?
•
Định nghĩa: Cường độ của vật liệu biểu thị khả năng chống lại sự phá hoại của ứng suất xuất hiện trong vật
liệu do ngoại lực gây ra hoặc điều kiện môi trường.. Ký hiệu là R (KG/cm2 = daN/cm2; MPa = 1N/mm2)
Phương pháp xác định
•

Có hai phương pháp xác định cường độ của vật liệu: Phương pháp phá hoại và phương pháp không phá hoại.
a) PP phá hoại: Đúc mẫu tại hiện trường hoặc khoan lấy mẫu (kích thước tiêu chuẩn), nén (kéo, uốn…) để

-

xác định cường độ phá hoại.
b) PP không phá hoại: Thường dùng các PP sau:
Dùng máy siêu âm: Xác định vận tốc truyền sóng siêu âm (v), từ đó tra biểu đồ tìm cường độ VL. Tốc độ
này phụ thuộc vào độ đặc, độ cứng và khả năng đàn hồi của VL.
Dùng súng bật nảy: Xác định số vạch (n), từ đó tra ra cường độ.
Kết hợp súng siêu âm và súng bật nẩy.

Phân biệt cường độ với mác vật liệu?
•

Định nghĩa: Cường độ của vật liệu biểu thị khả năng chống lại sự phá hoại của ứng suất xuất hiện trong vật
liệu do ngoại lực gây ra hoặc điều kiện môi trường.. Đại lượng thứ nguyên, Ký hiệu R

Mác của vật liệu (theo cường độ) là giới hạn khả năng chịu lực của vật liệu được thí nghiệm trong điều kiện
tiêu chuẩn như: kích thước mẫu, cách chế tạo mẫu, phương pháp và thời gian bảo dưỡng trước khi thử
nghiệm . Là đại lượng không thứ nguyên do nhà nước quy định căn cứ vào cường độ tiêu chuẩn
K/n Mác bê tông: chính là nói đến khả năng chịu nén của bê tông vd: bêtông mác 200, 250
1
•

1

Câu 3: Giải thích ý nghĩa các ký hiệu PC40 hay PCB30 trên bao bì của xi măng.
- Xi măng PC40 là XM Portland (Portland Cement): là XM được nghiền t...
CÂU HỎI ÔN TẬP THAM KHẢO MÔN VLXD
CHƯƠNG 2- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU
Câu 1: Các chỉ tiêu đặc trưng cho tính thấm nước của vật liệu (Tên gọi, ký hiệu, đơn vị, công thức, cách đánh giá)?
Tính thấm nước của VL: tính chất để cho nước thấm qua khi độ chênh lệch áp lực. Mức độ thấm nước phụ
thuộc vào độ rỗng, đặc trưng của lỗ rỗng, bản chất ưa nước hay kỵ nước của vật liệu, áp lực nước,nhiệt độ
môi trường.
Tính thấm nước của VL được đặc trưng bằng hệ số thấm K hoặc mác chống thấm B.
Cách đánh giá ta dùng hệ số thấm nước K, côngthức:
)/( scm
HtF
DQ
K
Trong đó: K: Hệ số thấm nước (cm/s); t: Thời gian thấm;
H: Cột nước thấm; D, F: Kích thước mẫu
Mác chống thấm B: Trị số áp lực lớn nhất mà mẫu thử không để nước thấm qua. Mác chống thấm thường là
B-2, B-4, B-6, B-8, …
Câu 2: Cường độ vật liệu: hiệu, đơn vị,c phương pháp xác định cường độ? Phân biệt cường độ với mác
vật liệu? Khái niệm về mác bê tông?
Định nghĩa: Cường độ của vật liệu biểu thị khả năng chống lại sự phá hoại của ứng suất xuất hiện trong vật
liệu do ngoại lực gây ra hoặc điều kiện môi trường.. Ký hiệu là R (KG/cm
2
= daN/cm
2
; MPa = 1N/mm
2
)
Phương pháp xác định
Có hai phương pháp xác định cường độ của vật liệu: Phương pháp phá hoại và phương pháp không phá hoại.
a) PP phá hoại: Đúc mẫu tại hiện trường hoặc khoan lấy mẫu (kích thước tiêu chuẩn), nén (kéo, uốn…) để
xác định cường độ phá hoại.
b) PP không phá hoại: Thường dùng các PP sau:
- Dùng máy siêu âm: Xác định vận tốc truyền sóng siêu âm (v), từ đó tra biểu đồ tìm cường độ VL. Tốc độ
này phụ thuộc vào độ đặc, độ cứng và khả năng đàn hồi của VL.
- Dùng súng bật nảy: Xác định số vạch (n), từ đó tra ra cường độ.
- Kết hợp súng siêu âm và súng bật nẩy.
Phân biệt cường độ với mác vật liệu?
Định nghĩa: Cường độ của vật liệu biểu thị khả năng chống lại sự phá hoại của ứng suất xuất hiện trong vật
liệu do ngoại lực gây ra hoặc điều kiện môi trường.. Đại lượng thứ nguyên, Ký hiệu R
Mác của vật liệu (theo cường độ) là giới hạn khả năng chịu lực của vật liệu được thí nghiệm trong điều kiện
tiêu chuẩn như: kích thước mẫu, cách chế tạo mẫu, phương pháp thời gian bảo dưỡng trước khi thử
nghiệm . Là đại lượng không thứ nguyên do nhà nước quy định căn cứ vào cường độ tiêu chuẩn
K/n Mác bê tông: chính là nói đến khả năng chịu nén của bê tông vd: bêtông mác 200, 250
1
1
Câu hỏi lý thuyết vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi lý thuyết vật liệu xây dựng - Người đăng: Toan Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Câu hỏi lý thuyết vật liệu xây dựng 9 10 273