Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi TIBEODANGYEU
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC
1. KN hành vi tổ chức là gì? Trình bày các chức năng và tầm quan trọng của môn hành vi tổ chức đối với
nhà quản trị? Xác định đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn này?
Khái niệm hành vi tổ chức: là hành vi của con người trong tổ chức thông qua nghiên cứu một cách
hệ thống về hành vi và thái độ của con người trong mối tương tác giữa cá nhân, nhóm và tổ chức
Vai trò của hành vi tổ chức: nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò của con người trong tổ chức,
khai thác một cách tối ưu nguồn nhân lực, phát huy tính sáng tạo của con người .v.v… tạo nên được mối
quan hệ gắn bó giữa con người với tổ chức
Chức năng của hành vi tổ chức : có 3 chức năng cơ bản là : giải thích, dự đoán và kiểm soát
- Chức năng giải thích
Chức năng Giải thích của Hành vi tổ chức giúp nhà quản lý tìm cách lý giải những hành vi của cá nhân,
nhóm và tổ chức. Theo quan điểm quản lý thì “Giải thích” có thể là chức năng ít quan trọng nhất trong số ba
chức năng của Hành vi tổ chức bởi vì nó diễn ra khi sự việc đã xảy ra.
- Chức năng dự đoán
Dự đoán là nhằm vào các sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai. Nó tìm cách xác định một hành động cho
trước sẽ dẫn đến những kết cục nào.
- Chức năng kiểm soát
Kiểm soát là tác động đến người khác để đạt được những mục tiêu nhất định. Chức năng kiểm soát của
Hành vi tổ chức là chức năng gây tranh cãi nhiều nhất. Có quan điểm cho rằng kiểm soát hành vi của người lao
động là vi phạm tự do cá nhân; kiểm soát người khác khi mà bản thân người đó không biết mình bị kiểm soát là
không “danh chính ngôn thuận” về mặt đạo đức. Đối lập với quan điểm này, đa số các nhà quản lý và các nhà
nghiên cứu hiện nay cho rằng kiểm soát hành vi trong khuôn khổ tổ chức là điều hết sức cần thiết. Không vi
phạm quyền tư do cá nhân mà ngược lại nó có tác dụng bảo vệ cá nhân và đảm bảo đạt được mục tiêu của tổ
chức.
Trong thực tế, các nhà quản lý ngày càng áp dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại để kiểm soát người
lao động trong tổ chức của mình và các nhà quản lý đều nhận thức rằng kiểm soát là chức năng quan trọng của
Hành vi tổ chức nó đảm bảo tính hiệu quả trong công việc của tổ chức.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là hành vi của con người trong tổ chức
Môn học giúp các nhà quản trị giải thích, dự đoán, kiểm soát hành vi một cách tốt hơn
Nội dung môn học được thể hiện qua 3 cấp độ là : cá nhân, nhóm, tổ chức và dựa trên 5 biến số là :
Hiệu quả, vắng mặt...

  !"#
$%&!%!"'()'*))+ 

 !"
# $$%!&'(!
)* +!&',-.//0.1
23"4
56#"763$#$,!8+)9-
: 
56;$,<=&$%>%$ !
"/?@9$%>A;$,B"96,CD-3
6<3E>"8F)-+GH$'/
:  !"
I+J-+)-K8F/L">HM
4-K8NO)OP/
: #$%&!"
Q9-O)9.1PDM/56)9-
<6 'GD/5"9J)9-
&.+8 R)9-))3$ ")3O>3M)9-
)A8,SBT./US&49'!-$%
'J)9-))O-VO/Q
&.'8 1.""8P3$ $3$.1P
/
?+O!$%'&8P!)WS.9)9-
>$%SJ)9-6C
<"$3$,$/
U1&&&
: U1
: XC=&$M$,!8+!)9-
: L8C197D&# !"!8+Y3O-#
<$!2T!Z[ '9\/$G,S&9
, "!-./'01!2!3415 )
5 56!'('078'()9() 3:;<$=>?
[8+]^9$,\)$
?4 '!"H4+C&_1&4'
)W6>!''O'G"-+'/?M!""
V(`'!)W6D&-4)$6C9S1
249/L1.a""
'!)W6&_1& ,-)$69")8'>-HG/
<1'1CAD&B+O8&&$T/
IT9MS'8&a-K*.+1
D&/?>>'G8NO4$%#O9.+!)'O),
-.$+1b
'()*+,-(! .
?>.OP +D"D'?c<5X/LM%)
>')")6>dO)OHD!)&?c!)2&
8&[IL\)OP
X-D=%O9'!@36!-O
PILM3?c)$ef/ggg!"hgiS&E-$HD
 8P!8'!'8!O3O'$-$///
Câu hỏi ôn tập hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập hành vi tổ chức - Người đăng: TIBEODANGYEU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập hành vi tổ chức 9 10 517