Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn Tài Chính tiền tệ

Được đăng lên bởi thaonguyeenx-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ
1. Hãy nêu khái niệm, bản chất và vai trò của tiền tệ? Trong các thuật ngữ sau đây:
Tiền học phí, Thuế, Tiền gửi thanh toán. Thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về
tiền tệ của các nhà kinh tế?
2. Tiền pháp định là gì? Séc và Thẻ tín dụng có phải là tiền pháp định không?
3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải đảm bảo điều kiện cần
thiết gì?
4. Hãy sắp xếp các loại tài sản sau đây theo tính lỏng tăng dần:
- Nguyên liệu, vật liệu trong kho
- Khoản phải thu khách hàng
- Chứng khoán
- Ngoại tệ gửi ngân hàng
5. Tiền giấy ngày nay có được phép đổi ra vàng theo tỷ lệ do luật định không?
6. Séc du lịch là gì? tại sao người ta coi séc du lịch là loại séc an toàn ?
7. Hình thức thanh toán nào cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”?
8. Có ý kiến cho rằng: “hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho tỷ lệ nắm giữ tiền
mặt giảm và tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên”. Ý kiến trên là đúng hay sai? tại sao?
9. Tiền tệ có mấy chức năng? Ý nghĩa thực tiễn của từng chức năng? Trong các chức
năng của tiền tệ, chức năng nào là cơ bản, phản ánh bản chất của tiền tệ?
10. Khi thực hiện chức năng nào, tiền không cần hiện diện thực tế?
11. Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng thì tiền tệ đã phát huy chức năng
nào?
12. Khi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hay rút tiền từ máy ATM, có phải tiền
đang thực hiện chức năng trao đổi?
13. Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì tiền tệ phát huy chức năng nào?
(chức năng thước đo giá trị).

14. Để thực hiện tốt chức năng cất trữ giá trị, tiền phải đảm bảo điều kiện gì?
15. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ (debit
card)? Có ý kiến cho rằng “người ta có thể vay nợ ngân hàng thông qua thẻ ghi nợ”. ý
kiến này là đúng hay sai?
16. Có ý kiến cho rằng: “Séc là một dạng tiền tệ vì nó được chấp nhận chung trong
trao đổi hàng hoá và trả nợ”, ý kiến này đúng hay sai? Vì sao?
1

16b. Hãy nêu các hình thái phát triển của tiền tệ? Tiền làm bằng hàng hoá (hoá tệ) là
loại tiền có đặc điểm cơ bản gì? (Có thể sử dụng như là một hàng hoá thông thường). Trong
nền kinh tế đương đại, giá trị lưu thông của tiền giấy do yếu tố gì quyết định? (do
pháp luật quy định).

16c. Có ý kiến cho rằng: “Sự giàu có của một quốc gia được đo (căn cứ) trên số tiền
mà quốc gia ấy nắm giữ”. Ý kiến này đúng hay sai? (sai), vì sự giàu có của một quốc gia
được căn cứ trên tổng sản phẩm mà quốc gia ấy sản xuất ra.

17. Hãy nêu những đặc điể...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ
1. Hãy nêu khái niệm, bản chất vai trò của tiền tệ? Trong c thuật ngữ sau đây:
Tiền học phí, Thuế, Tiền gửi thanh toán. Thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về
tiền tệ của các nhà kinh tế?
2. Tiền pháp định là gì? SécThẻ tín dụng có phải là tiền pháp định không?
3. Để một hàng hoá thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải đảm bảo điều kiện cần
thiết gì?
4. Hãy sắp xếp các loại tài sản sau đây theo tính lỏng tăng dần:
- Nguyên liệu, vật liệu trong kho
- Khoản phải thu khách hàng
- Chứng khoán
- Ngoại tệ gửi ngân hàng
5. Tiền giấy ngày nay có được phép đổi ra vàng theo tỷ lệ do luật định không?
6. Séc du lịch là gì? tại sao người ta coi séc du lịch là loại séc an toàn ?
7. Hình thức thanh toán nào cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”?
8. Có ý kiến cho rằng: “hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho tỷ lệ nắm giữ tiền
mặt giảm và tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên”. Ý kiến trên là đúng hay sai? tại sao?
9. Tiền tệ có mấy chức năng? Ý nghĩa thực tiễn của từng chức năng? Trong các chức
năng của tiền tệ, chức năng nào là cơ bản, phản ánh bản chất của tiền tệ?
10. Khi thực hiện chức năng nào, tiền không cần hiện diện thực tế?
11. Khi doanh nghiệp thanh toán tiền mua hàng thì tiền tệ đã phát huy chức năng
nào?
12. Khi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hay rút tiền từ máy ATM, phải tiền
đang thực hiện chức năng trao đổi?
13. Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì tiền tệ phát huy chức năng nào?
(chức năng thước đo giá trị).
14. Để thực hiện tốt chức năng cất trữ giá trị, tiền phải đảm bảo điều kiện gì?
15. Hãy phân biệt sự khác nhau giữa thẻ tín dụng (credit card) và thẻ ghi nợ (debit
card)? Có ý kiến cho rằng “người ta có thể vay nợ ngân hàng thông qua thẻ ghi nợ”. ý
kiến này là đúng hay sai?
16. ý kiến cho rằng: “Séc một dạng tiền tệ được chấp nhận chung trong
trao đổi hàng hoá và trả nợ”, ý kiến này đúng hay sai? Vì sao?
1
Câu hỏi ôn tập môn Tài Chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập môn Tài Chính tiền tệ - Người đăng: thaonguyeenx-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn Tài Chính tiền tệ 9 10 91