Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập môn Vật lý lớp 11

Được đăng lên bởi Xử Nữ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3641 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Mắt một người cận thị có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 12,5cm và có giới hạn nhìn rõ 37,5cm
.Hỏi người này phải đeo kính cớ độ tụ bằng bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không
phải điều tiết ? Coi kính đeo sát mắt .
Bài 2: Một người chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 40cm .Mắt người đó mắc tật gì ? Khi
đeo sát mắt một kính có độ tụ D=-2,5điôp thì người đó có thể nhìn rõ những vật nằm trong khoảng
nào trươc mắt?
Bài 3: Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm và độ biến thiên độ tụ từ trạng thái không
điều tiết đến trạng thái điều tiết tối đa là 8đp. Hỏi điểm cực cận của mắt người ấy cách mắt bao
nhiêu ?
Bài 4: Một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 10cm đến 25cm
a. mắt bị tật gì?
b.Tính độ biến thiên độ tụ của thuỷ tinh thể khi người này quan sát các vật trong khoảng nhìn rõ
của mắt .
c. Người này phải đeo kính hội tụ hay phân kì ,có độ tụ bao nhiêu để có thể nhìn rõ các vật ở xa vô
cùng mà mắt không phải điều tiết ?Khi đeo kính đó ,người đó có thể nhìn rõ được vật gần nhất
cách mắt bao nhiêu ?(Kính đeo sát mắt).
Bài 5: Một người có giới hạn nhìn rõ từ điểm cách mắt 15cm đến 100cm .
a. Mắt người đó mắc tật gì?Người đó phải đeo kính gì ?Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để
người đó có thể nhìn rõ vật ở xa vô cực mà mắt không phải điều tiết .
b. Người này không đeo kính và muốn quan sát rõ một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ 20điốp.
Mắt đặt cách kính 5cm. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính ?
Bài6: Một người viễn thị nhìn được gần nhất cách mắt 50 cm.
a) Muốn đọc sách rõ nhất ở khoảng cách 20 cm thì người này phải đeo kính gì và có độ tụ bằng bao
nhiêu?
b) Sau khi đeo kính, người này nhìn gần nhất và xa nhất được bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt.
Bài7: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm.
1. Muốn nhìn được vật ở xa vô cực mà không điều tiết thì mắt phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu?
2. Sau khi đã đeo kính rồi thì mắt có thể nhìn rõ vật trong giới hạn nào?
3. Muốn đọc sách rõ nhất như mắt bình thường thì mặt phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Bài 6:
Một thấu kính hội tụ (L1) tạo một ảnh thật cao bằng nửa vật khi vật đặt cách thấu kính 15 cm.
1. Tính tiêu cự và độ tụ của kính (L1).
2. Đặt kính (L1) cách mắt một người 5 cm rồi dichuyển một vật trước kính thì thấy rằng mắt nhìn rõ
vật cách mắt từ 75 mm đến 95 mm. Xác định khoản cực cận và cực viễn của mắt.
3. Mắt người này mắt tật gì? Muốn nhìn rõ các vật ở xa mà không điều tiết thì người đó phải đeo
kính (L2) có độ tụ bằng bao nhiêu? Xác định điểm...
Bài 1: Mắt một người cận thị có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 12,5cm và có giới hạn nhìn rõ 37,5cm
.Hỏi người này phải đeo kính cớ độ tụ bằng bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không
phải điều tiết ? Coi kính đeo sát mắt .
Bài 2: Một người chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 40cm .Mắt người đó mắc tật gì ? Khi
đeo sát mắt một kính có độ tụ D=-2,5điôp thì người đó có thể nhìn rõ những vật nằm trong khoảng
nào trươc mắt?
Bài 3: Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm và độ biến thiên độ tụ từ trạng thái không
điều tiết đến trạng thái điều tiết tối đa là 8đp. Hỏi điểm cực cận của mắt người ấy cách mắt bao
nhiêu ?
Bài 4: Một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 10cm đến 25cm
a. mắt bị tật gì?
b.Tính độ biến thiên độ tụ của thuỷ tinh thể khi người này quan sát các vật trong khoảng nhìn rõ
của mắt .
c. Người này phải đeo kính hội tụ hay phân kì ,có độ tụ bao nhiêu để có thể nhìn rõ các vật ở xa vô
cùng mà mắt không phải điều tiết ?Khi đeo kính đó ,người đó có thể nhìn rõ được vật gần nhất
cách mắt bao nhiêu ?(Kính đeo sát mắt).
Bài 5: Một người có giới hạn nhìn rõ từ điểm cách mắt 15cm đến 100cm .
a. Mắt người đó mắc tật gì?Người đó phải đeo kính gì ?Tính độ tụ của kính phải đeo sát mắt để
người đó có thể nhìn rõ vật ở xa vô cực mà mắt không phải điều tiết .
b. Người này không đeo kính và muốn quan sát rõ một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ 20điốp.
Mắt đặt cách kính 5cm. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính ?
Bài6: Một người viễn thị nhìn được gần nhất cách mắt 50 cm.
a) Muốn đọc sách rõ nhất ở khoảng cách 20 cm thì người này phải đeo kính gì và có độ tụ bằng bao
nhiêu?
b) Sau khi đeo kính, người này nhìn gần nhất và xa nhất được bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt.
Bài7: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm.
1. Muốn nhìn được vật ở xa vô cực mà không điều tiết thì mắt phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu?
2. Sau khi đã đeo kính rồi thì mắt có thể nhìn rõ vật trong giới hạn nào?
3. Muốn đọc sách rõ nhất như mắt bình thường thì mặt phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Bài 6:
Một thấu kính hội tụ (L1) tạo một ảnh thật cao bằng nửa vật khi vật đặt cách thấu kính 15 cm.
1. Tính tiêu cự và độ tụ của kính (L1).
2. Đặt kính (L1) cách mắt một người 5 cm rồi dichuyển một vật trước kính thì thấy rằng mắt nhìn rõ
vật cách mắt từ 75 mm đến 95 mm. Xác định khoản cực cận và cực viễn của mắt.
3. Mắt người này mắt tật gì? Muốn nhìn rõ các vật ở xa mà không điều tiết thì người đó phải đeo
kính (L2) có độ tụ bằng bao nhiêu? Xác định điểm cực cận khi đeo kính (L2). Coi kính đeo sát mắt.
Bài 7: Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 20cm đến 50cm.Có thể sửa tật cận thị của người đó
bằng hai cách :
- Đeo kính cận L
1
để khoảng thấy rõ dài nhất là vô cực (có thể nhìn rõ vật ở rất xa)
- Đeo kính cận L
2
để khoảng thấy rõ ngắn nhất là 25cm (bằng khoảng thấy rõ ngắn nhất của mắt
thường ).
a. Hãy xác định số kính (độ tụ)của L
1
và L
2
.
b. Tìm khoảng thấy rõ ngắn nhất khi đeo kính L
1
và khoảng thấy rõ dài nhất khi đeo kính L
2
.
Câu hỏi ôn tập môn Vật lý lớp 11 - Trang 2
Câu hỏi ôn tập môn Vật lý lớp 11 - Người đăng: Xử Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập môn Vật lý lớp 11 9 10 548