Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập sinh 9

Được đăng lên bởi mtinhyeu259
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lí thuyết ôn thi học kì I

Sinh học 9
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? Gồm những dạng đột biến nào?
- K/n: Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc nhiễm sắc thể
- Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: + Mất đoạn
+ Lặp đoạn
+ Đảo đoạn
Câu 2: Nêu những điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.
NST thêng
NST giíi tÝnh
Lu«n s¾p xÕp thµnh tõng cÆp t¬ng ®ång
Cã thÓ xÕp thµng cÆp t¬ng ®ång hay kh«ng t¬ng ®ång
Cã nhiÒu cÆp trong tÕ bµo
ChØ cã mét cÆp trong tÕ bµo
Kh«ng x¸c ®Þnh giíi tÝnh
X¸c ®Þnh giíi tÝnh
Chøa gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng thêng
Chøa gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng thêng nhng cã liªn quan
®Õn giíi tÝnh.
Câu 3:
a. Nêu đặc điểm hóa học của phân tử ADN?
b.Cho một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:
-U-X-G-A-A-G-XHãy xác định trình tự các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên?
a. Đặc điểm hóa học của phân tử ADN:
- Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố: C,H,O, N, P
- ADN Là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nucleotit gồm 4 loại:
A, T, G, X
- Phân tử ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù do thành phần ,số lượng và trình tự sắp xếp của các
nucleotit
- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.
b. Đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:
Mạch khuôn
-A-G-X-T- T- X-GMạch bổ sung
- U - X - G- A - A - G - X Câu 4. Neâu nhöõng dieãn bieán cô baûn cuûa nhieãm saéc theå trong
quaù trình nguyeân phaân?
- K× trung gian (giai ®o¹n chuÈn bÞ): c¸c NST duçi xo¾n cùc ®¹i, cã d¹ng sîi m·nh vµ x¶y
ra hiÖn tîng tù nh©n ®«i t¹o c¸c NST kÐp.
- K× ®Çu (k× tríc): c¸c NST kÐp ®ãng xo¾n, co ng¾n l¹i
- K× gi÷a: c¸c NST kÐp ®ãng xo¾n cùc ®¹i, cã d¹ng ®Æc trng vµ xÕp thµnh 1 hµng trªn mÆt
ph¼ng xÝch ®¹o cña thoi ph©n bµo
- K× sau: tõng NST kÐp chÎ däc ë t©m ®éng h×nh thµnh 2 NST ®¬n vµ di chuyÓn ®ång ®Òu
vÒ 2 cùc cña tÕ bµo.
- K× cuèi: c¸c NST ®¬n trong c¸c tÕ bµo con duçi trë l¹i d¹ng sîi m·nh.
Câu 5. Ñaëc ñieåm naøo cuûa ADN laøm cho ADN coù tính ña daïng vaø
ñaëc thuø?
- Ñaëc ñieåm laøm cho ADN ña daïng laø do ADN ñöôïc caáu taïo theo
nguyeân taéc ña phaân maø ñôn phaân laø caùc Nucleâoâtit goàm 4 loaïi A, T,
G, X.
- Söï saép xeáp 4 loaïi Nucleâoâtit ñaõ taïo neân voâ soá loaïi ADN khaùc
nhau, ADN cuûa moãi loaøi ñaëc thuø bôûi thaønh phaàn, soá löôïng vaø trình
töï saép xeáp caùc Nucleâoâtit
Câu 6. So saùnh söï khaùc nhau giöõa thöôøng bieán vaø ñoät bieán?
Thöôøng bieán
Ñoät bieán
- Laø nhöõng b...
Lí thuyết ôn thi học kì I Sinh học 9
MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? Gồm những dạng đột biến nào?
- K/n: Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc nhiễm sắc thể
- Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể: + Mất đoạn
+ Lặp đoạn
+ Đảo đoạn
Câu 2: Nêu những điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.
NST thêng NST giíi tÝnh
Lu«n s¾p xÕp thµnh tõng cÆp t¬ng ®ång
Cã nhiÒu cÆp trong tÕ bµo
Kh«ng x¸c ®Þnh giíi tÝnh
Chøa gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng thêng
Cã thÓ xÕp thµng cÆp t¬ng ®ång hay kh«ng t¬ng ®ång
ChØ cã mét cÆp trong tÕ bµo
X¸c ®Þnh giíi tÝnh
Chøa gen quy ®Þnh tÝnh tr¹ng thêng nhng liªn quan
®Õn giíi tÝnh.
Câu 3:
a. Nêu đặc điểm hóa học của phân tử ADN?
b.Cho một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:
- U - X - G - A - A - G - X -
Hãy xác định trình tự các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên?
a. Đặc điểm hóa học của phân tử ADN:
- Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố: C,H,O, N, P
- ADN Là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nucleotit gồm 4 loại:
A, T, G, X
- Phân tử ADN có cấu tạo đa dạng và đặc thù do thành phần ,số lượng và trình tự sắp xếp của các
nucleotit
- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.
b. Đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:
Mạch khuôn - A - G - X - T - T - X - G -
Mạch bổ sung - U - X - G- A - A - G - X -
Câu 4. Neâu nhöõng dieãn bieán cô baûn cuûa nhieãm saéc theå trong
quaù trình nguyeân phaân?
- trung gian (giai ®o¹n chuÈn bÞ): c¸c NST duçi xo¾n cùc ®¹i, cã d¹ng sîi m·nh vµ x¶y
ra hiÖn tîng tù nh©n ®«i t¹o c¸c NST kÐp.
- K× ®Çu (k× tríc): c¸c NST kÐp ®ãng xo¾n, co ng¾n l¹i
- gi÷a: c¸c NST kÐp ®ãng xo¾n cùc ®¹i, cã d¹ng ®Æc trng xÕp thµnh 1 hµng trªn mÆt
ph¼ng xÝch ®¹o cña thoi ph©n bµo
- sau: tõng NST kÐp chÎ däc ë t©m ®éng h×nh thµnh 2 NST ®¬n di chuyÓn ®ång ®Òu
vÒ 2 cùc cña tÕ bµo.
- K× cuèi: c¸c NST ®¬n trong c¸c tÕ bµo con duçi trë l¹i d¹ng sîi m·nh.
Câu 5. Ñaëc ñieåm naøo cuûa ADN laøm cho ADN coù tính ña daïng vaø
ñaëc thuø?
- Ñaëc ñieåm laøm cho ADN ña daïng laø do ADN ñöôïc caáu taïo theo
nguyeân taéc ña phaân maø ñôn phaân laø caùc Nucleâoâtit goàm 4 loaïi A, T,
G, X.
- Söï saép xeáp 4 loaïi Nucleâoâtit ñaõ taïo neân voâ soá loaïi ADN khaùc
nhau, ADN cuûa moãi loaøi ñaëc thuø bôûi thaønh phaàn, soá löôïng vaø trình
töï saép xeáp caùc Nucleâoâtit
Câu 6. So saùnh söï khaùc nhau giöõa thöôøng bieán vaø ñoät bieán?
Thöôøng bieán Ñoät bieán
- Laø nhöõng bieán ñoåi kieåu
hình, khoâng lieân quan ñeán
bieán ñoåi kieåu gen -> Khoâng di
- Laø nhöõng bieán ñoåi kieåu gen ->
bieán ñoåi kieåu hình vaø di truyeàn
ñöôïc
Lê Thị Minh Kiều 1
câu hỏi ôn tập sinh 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập sinh 9 - Người đăng: mtinhyeu259
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
câu hỏi ôn tập sinh 9 9 10 921