Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án

Được đăng lên bởi Nguyen My
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 757 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU DỄ TỪ 1 ĐẾN 70
1. Chọn câu trả lời đúng nhất?
a) Tiền là bất cứ những cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng hoá,
dịch vụ hoặc để trả nợ.
b) Tiền là vật ngang giá được chấp nhận chung trong trao đổi.
c) Tiền là hàng hoá trung gian được sử dụng trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ.
d) Tiền là giấy có giá trị danh nghĩa ghi trên bề mặt.
2. Tiền đề khách quan quyết định sự ra đời của tiền?
a) Xã hội có sự phân chia giai cấp.
b) Xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
c) Gắn liền với quá trình trao đổi trực tiếp hàng hoá.
d) Nền sản xuất hàng hoá mở rộng gắn liền với quá trình trao đổi gián tiếp.
3. Đặc điểm của hàng hoá được chọn làm vật trung gian trong trao đổi?
a) Có tần suất sử dụng nhiều
b) Là hàng hoá thông dụng
c) Là hàng hoá mang tính địa phương
d) Cả ba câu trên
4. Điều kiện để có quan hệ trao đổi trực tiếp
a) Cần phải có trời gian đợi chờ trao đổi
b) Hàng hoá đươcj trao đổi qua vật trung gian
c) Hàng hoá được trao đổi lấy hàng hoá
d) Cần có sự trùng kép về nhu cầu trao đổi
5. Tiền qua ngân hàng
a) Tiền qua các ngân hàng thương mại tạo ra nhằm đáp ứng yêu câud thanh toán của khách
hàng
b) Tiền do các ngân hàng tạo ra
c) Tiền do các ngân hàng thương mại tạo ra thông qua hoạt động tín dụng kết hợp với
thanh toán không dùng tiền mặt
d) Không phải câu trên
6. Tiền tệ có chức năng
a) Phương tiện thanh toán và phương tiện trao đổi
b) Phương tiện trao đổi,phương tiện tích luỹ và đơn vị đo lường giá trị

c) Phương tiện trao đổi,phương tiện quốc tế và đơn vị đo lường giá trị
d) Phương tiện thanh toán,đơn vị đo lường giá trị, phương tiện cất trữ.
7. Nội dung nào không phải là ưu điểm của tiền qua ngân hàng?
a) Có thể thanh toán với khối lượng lớn.
b) Dễ kiểm soát được khối lượng tiền trong lưu thông
c) Giảm thiều được rủi ro trong thanh toán
d) Giảm chi phí, tiết kiệm thời gian trong thanh toán.
8. Điều kiện để tiền thực hiện tốt chức năng phương tiện trao đổi
a) Đảm bảo giá trị tiền tệ được ổn định.
b) Phải có đủ tiền về cơ cấu và tổng số.
c) Mở rộng thanh toán xuất nhập khẩu
d) Cả a và b
9. Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa?
a) Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại
b) Ngân hàng thương mại với các chủ thể khác trong nền kinh tế.
c) Ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp.
d) Ngân hàng thương mại với hộ gia đình.
10. Nhân tố nào ảnh hưởng đến việc tích luỹ tiền của công chúng?
a) Chi phí cơ hội của việc giữ tiền
b) Thu nhập
c) Chi phí chuyển đổi tài sản tài chính ra tiền
d) Cả ba nhân tố trên
11. Khả năng chuyển đổ...
CÂU DỄ TỪ 1 ĐẾN 70
1. Chọn câu trả lời đúng nhất?
a) Tiền bất cứ những cái được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng hoá,
dịch vụ hoặc để trả nợ.
b) Tiền là vật ngang giá được chấp nhận chung trong trao đổi.
c) Tiền là hàng hoá trung gian được sử dụng trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ.
d) Tiền là giấy có giá trị danh nghĩa ghi trên bề mặt.
2. Tiền đề khách quan quyết định sự ra đời của tiền?
a) Xã hội có sự phân chia giai cấp.
b) Xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
c) Gắn liền với quá trình trao đổi trực tiếp hàng hoá.
d) Nền sản xuất hàng hoá mở rộng gắn liền với quá trình trao đổi gián tiếp.
3. Đặc điểm của hàng hoá được chọn làm vật trung gian trong trao đổi?
a) Có tần suất sử dụng nhiều
b) Là hàng hoá thông dụng
c) Là hàng hoá mang tính địa phương
d) Cả ba câu trên
4. Điều kiện để có quan hệ trao đổi trực tiếp
a) Cần phải có trời gian đợi chờ trao đổi
b) Hàng hoá đươcj trao đổi qua vật trung gian
c) Hàng hoá được trao đổi lấy hàng hoá
d) Cần có sự trùng kép về nhu cầu trao đổi
5. Tiền qua ngân hàng
a) Tiền qua các ngân hàng thương mại tạo ra nhằm đáp ng yêu câud thanh toán của khách
hàng
b) Tiền do các ngân hàng tạo ra
c) Tiền do các ngân hàng thương mại tạo ra thông qua hoạt động tín dụng kết hợp với
thanh toán không dùng tiền mặt
d) Không phải câu trên
6. Tiền tệ có chức năng
a) Phương tiện thanh toán và phương tiện trao đổi
b) Phương tiện trao đổi,phương tiện tích luỹ và đơn vị đo lường giá trị
Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án - Người đăng: Nguyen My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tài chính tiền tệ có đáp án 9 10 962